Názov: Informačné systémy v nákladnej doprave
Autor: Ing. Miroslav Heglas
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 27 - 33
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje programové vybavenie EMTRUCK. V prvej časti sú uvedené výhody programového vybavenia a jeho technické parametre. Ďalšia časť príspevku popisuje systém práce programového vybavenia. V príspevku je uvedená možnosť lokalizácie vozidla, komunikácia s dispečerom a spracovanie DZVV. Ďalej sú rozoberané možnosti príjmu objednávok, prideľovania vodičov, vozidiel a objednávok na prepravu. Príspevok je doplnený viacerými názornými obrázkami.
Kľúčové slová: softvér, vybavenie, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007