Názov: EDI: Od retailu po stavebníctvo
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 20 – 21
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: V dnešnej dobe i maloobchodné reťazce moderného typu sú bežne zamerané na elektronickú výmenu základných transakčných dokumentov so všetkými dodávateľmi. EDI je vhodné hlavne v oblastiach, kde dochádza k rýchlemu obehu tovaru a teda aj dokladov, alebo v oblastiach, kde existuje veľké množstvo dokladov voči relatívne malej skupinke obchodných partnerov. Článok zdôrazňuje výhody kombinácie EDI a SSCC kódov, ktoré urýchlia skladové operácie. Ich kombinácia prináša približne 30 %-né zrýchlenie pri príjme aj naskladnení.
Kľúčové slová: elektronická výmena dát, EDI komunikácia, SSCC kódy, skladové operácie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Dopravní informační systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 54
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov dopravných informačných systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe počtu zamestnancov. Porovnanie obsahuje charakteristiky systémov jednotlivých dodávateľov z hľadiska monitoringu vozidiel a plánovania trás (9 kategórií) ako aj účelu požitia aplikácie (4 kategórie). Príspevok informuje aj o obchodných značkách dodávaných produktov a najvýznamnejších obchodných partneroch jednotlivých dodávateľov.
Kľúčové slová: dopravný informačný systém, softvér, monitoring vozidiel, plánovanie trás
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 51-53
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2011. Zoznam poskytuje aj informácie o moduloch pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb, ktoré sú členené do 7 skupín.
Kľúčové slová: logistika, modul, softvér, hardvér, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 50
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o zoznam dodávateľov techniky pre automatickú identifikáciu tovarov na trh v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Produkty sú členené do 10 skupín podľa druhu technológie, technického riešenia čítacích zariadení a softvérovej podpory. Rebríček informuje aj o obratoch dodávateľov z predaja v rokoch 2010 a 2011, dodávaných značkách softvérových a hardvérových riešení a hlavných obchodných partneroch dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, tovar, softvér, RFID, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Kontrola nad objednaným zbožím: Ostře sledované zásilky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na sledovanie zásielok prostredníctvom track&trace technológie. Každá zásielka musí mať priradené jednoznačné číslo, pod ktorým je sledovaný jej pohyb. Čiarové kódy na zásielkach sú v systéme track&trace snímané pri ich podaní, v zberných prepravných uzloch a dodacích pobočkách, resp. poštách. Cez internetové portály dopravcov alebo kuriérskych spoločností môže zákazník sledovať pohyb a stav jeho zásielky.
Kľúčové slová: zásielka, informačný systém, sledovanie, portál, údaje, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Procesy bezpapírové komunikace se v praxi urychlili
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na elektronické dokumenty, ich archiváciu a podpisovanie. Venuje sa tiež overovaniu dokumentov a ich platnosti, ako aj autenticite a integrite. Článok charakterizuje aj tri skupiny noriem pre elektronický podpis.
Kľúčové slová: elektronický dokument, elektronický podpis, archivácia, platnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Cognex představil Xpand
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Cognex Corporation oznámila dostupnosť inovatívnej technológie k rozšíreniu zorného poľa pre svoje obrazové snímače čiarového kódu DataMan 300 s označením Xpand. Technológia umožňuje riešiť distribučné, balíkové a poštové aplikácie s menším počtom snímačov. Dochádza tiež k zvýšeniu rýchlosti čítania.
Kľúčové slová: identifikácia, snímač, zorné pole
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Hlasová technologie: Vyšší produktivita a přesnost
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 26-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka logistickej praxe. Autorka sa venuje zavedeniu hlasovej technológie v skladovaní. Technológia značky Vocollect priniesla írskej potravinárskej spoločnosti Glanbia zlepšenie procesov v skladovaní, produktivita v skladovaní potravín sa zvýšila o 60 %, u mliečneho sortimentu dokonca o 95 %, presnosť operácií v skladovaní vzrástla o 75 %. Medzi prínosy patrí aj zrýchlenie spracovania objednávok a jednoduchšie zvládanie sezónnych špičiek.
Kľúčové slová: hlasová technológia, produktivita, presnosť
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Kurýři zrychlují aktivaci účtů: Banka chtěla jednoduché řešení
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2013, str. 24-25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax. Informuje o aplikácii pre smartphony, ktoré používajú kuriéri pri uzatváraní zmlúv s klientmi v teréne, ak sa zákazníci Equa bank rozhodnú využiť služby kuriéra pri poskytovaní produktov uvedenej banky. Až 45 % klientov využíva služby kuriéra. Napríklad otvorenie a aktivácia účtu je možná pri tejto aplikácii do 15-20 minút, pričom klasická aktivácia trvá 2 dni.
Kľúčové slová:
logistika, kuriér, smartphone, aplikácia, účet
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: MOTOROLA a U&SLUNO: hlasové technologie
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje využitiu hlasovej technológie v logistických a distribučných skladoch, prínosom je hlavne zvýšenie produktivity skladu, zníženie chybovosti, ale tiež zvýšenie bezpečnosti pri manipulácii, ako aj bezpečnosti celého skladu.
Kľúčové slová: hlasová technológia, skladovanie, logistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: IT: Ve jménu mobilních technologií
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. P5
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácii FMS (Fleet Management System) v doprave a logistike. Sofistikované telematické riešenia umožňujú detailnú analýzu prevádzky vozidla vo vzťahu ku konkrétnemu vodičovi a konkrétnym podmienkam plánovanej a sledovanej prepravy. Článok obsahuje aj praktické skúsenosti spoločností C.S. CARGO a ESA. Trendom do budúcnosti je využívanie mobilných technológií.
Kľúčové slová: FMS, plánovanie trasy, sledovanie vozidla, dispečer, vodič
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Sofistikované sledování zásilek
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2012, str. 14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje IT pre sledovanie polohu a stavu zásielky. Navigačný systém v kombinácii s výhodami RFID automatickej identifikácie umožňuje rozšíriť identifikačný a lokalizačný systém na celý dodávateľský reťazec, čím dochádza k zrýchleniu a sprehľadneniu logistických procesov s externým presahom.
Kľúčové slová: navigačný systém, navigácia, sledovanie, RFID, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2013

 Názov: Kardex Remstar představuje nový SW Power Pick Global
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 30
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o novej verzii softvéru Kardex Power Pick Global, ktorý bol predvedený na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne. Ide o verziu, ktorá pracuje na platforme Microsoft.net a oproti predchádzajúcej verzii má viac ako 45 nových funkcionalít. Systém má modulárnu štruktúru, čo umožňuje bezproblémové zmeny systému do budúcnosti podľa požiadaviek zákazníka.
Kľúčové slová: softvér, novinka, funkcie, modulárna štruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Systémové integrace
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 46-47
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti logistických systémov v ČR v roku 2011. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2011. Uvádza aj ponuku modulov pre logistiku vrátane hardvéru a softvéru od konkrétnych dodávateľov. Príspevok obsahuje aj porovnanie ponuky ďalších služieb.
Kľúčové slová: logistika, modul, hardvér, softvér
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Řešení identifikace zboží
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov hardvérových a softvérových produktov v oblasti automatickej identifikácie v ČR v roku 2011. Porovnanie je realizované na základe obratu dodávateľov v roku 2011. Uvádza aj ponuku sortimentu produktov jednotlivých dodávateľov a hlavných zákazníkov konkrétnych dodávateľov.
Kľúčové slová: automatická identifikácia, hardvér, softvér, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Hlasové vychystávání: Efektivnější a bezpečnější skaldování a odstranění zdlouhavé přípravy papírové dokumentace
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 32-33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je orientovaný na logistickú prax, týka sa aplikácie technológie hlasového vychystávania v podmienkach spoločnosti Siemens Frenštát. Cieľom bolo nielen zefektívnenie vychystávania materiálu, ale aj odstránenie manuálnej činnosti s papierovou dokumentáciou. Riešenie pokrýva zaskladnenia z príjmu do skladu polotovarov a proces vychystávania do výroby. Projekt bol realizovaný od júla do septembra 2011. Článok uvádza aj prínosy riešenia pre organizáciu.
Kľúčové slová: hlasové vychystávanie, hlasový terminál, zefektívnenie, dokumentácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Není ERP jako ERP
Autor: Jan Brychta
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2012, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka ERP systémov, ich definovaniu, definovaniu požiadaviek na ERP systém – aké požiadavky má spĺňať, resp. aký informačný systém je možné považovať za ERP systém. Mal by pokrývať hlavne výrobu, distribúciu, logistiku, predaj fakturáciu a správu majetku. Kľúčovou otázkou pri výbere ERP systému je jeho implementácia. Autor uvádza, že pri obstaraní ERP systému by pred obstarávacou cenou mala mať prednosť jednoduchosť a hlavne rýchlosť zmien nastavenia obstarávaného systému.
Kľúčové slová: ERP systém, WMS, obstaranie, implementácia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Displej s obrazovkou o uhlopříčce 225 mm usnadňuje prohlížení
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o vydaní nového inteligentného displeja SensorView 2 od spoločnosti Cognex Corporation určeného pre obrazové snímače Checker. Výhodou je veľká dotyková obrazovka 225 mm, komunikácia na báze ethernetu s možnosťou inštalácie všade, kde sú k sieti pripojené snímače Checker.
Kľúčové slová: inteligentný displej, snímač, uhlopriečka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Bez RFID to asi nepůjde
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2012, str. 18-20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa venuje možnostiam využitia RFID technológie automatickej identifikácie v logistike a dodávateľských reťazcoch, aplikácia je ovplyvnená konkrétnymi prevádzkovými podmienkami, finančne najnáročnejšia je investícia do RFID tagov a smartlabelov. V blízkej budúcnosti sa očakáva prudký rozvoj RFID a vývoj nových aplikácií aj v logistike.
Kľúčové slová: RFID, automatická identifikácia, logistika, náklady, úspora
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013

 Názov: Optimalizace zásob: Nová verze informačního systému
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 7-8/2012, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje optimalizácii zásob v praktických podmienkach spoločnosti ELIT, ide o jedného z najvýznamnejších dodávateľov autosúčiastok. Článok charakterizuje prínosy v oblasti zníženia zásob, rastu rýchlosti a spoľahlivosti, zvýšeného komfortu pre zákazníkov.
Kľúčové slová: zásoby, optimalizácia, informačný systém
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2013