Názov: Všetko pod jednou strechou
Autor: Peter Drahoš
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 30 – 31
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia:
ČESMAD Slovakia je profesijným združením, ktoré si stanovilo, že okrem presadzovania záujmov autodopravcov a úsilia vylepšovať ich podmienky na podnikanie, im bude ponúkať aj výhodné služby, ktoré prispejú ku komfortu ich podnikania. Poslednou novinkou je sústredenie všetkých činností združenia pod jednu strechu do nových priestorov prevádzky. Príspevok predstavuje činnosť tejto prevádzky a komerčné služby, ktoré ponúka.
Kľúčové slová: služby pre dopravcov, komerčné služby, záujmové združenia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Viac financovali spotrebitelia
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 28
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN:
1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá vývojom obstarávania vozidiel na Slovensku prostedníctvom členov Asociácie leasingových spoločností (ALS) SR. Obstarávanie dosiahlo mierny medziročný pokles. Financovanie najväčších podnikateľských komodít, akými sú osobné i nákladné vozidlá, ako aj tradičné stroje a zariadenia, takmer zopakovalo minuloročné hodnoty. Príspevok je doplnený prehľadnou tabuľkou financovania nákladných vozidiel v obstarávacích cenách podľa jednotlivých sprostredkovateľov.
Kľúčové slová: leasing, financovanie vozidiel, obstarávacia cena
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Týždenný odpočinok v príležitostnej MAD
Autor: Ing. Marek Hudec, Ing. Hana Jurkovičová, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 26 – 27
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Z hľadiska zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy je potrebné prijímať sociálnu legislatívu, ktorá upravuje čas vedenia vozidla, prestávky a doby odpočinku vodičov. Zlepšenie sociálnych podmienok v odvetví cestnej dopravy a zlepšenie celkovej bezpečnosti na cestách je cieľom nariadenia, ktoré upravuje sociálnu legislatívu v cestnej doprave. Príspevok uvádza aj prehľad zmien platných od 1. januára 2014.
Kľúčové slová: sociálne predpisy, týždenný odpočinok, medzinárodná príležitostná autobusová doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Nákladový index pre 3. štvrťrok 2013
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 12 – 13
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok zachytáva vývoj vybraných nákladových indexov, ktoré porovnáva ku stavu rovnakého parametra v prvom štvrťroku 2009 a k 3. štvrťroku 2012. Graficky zachytáva štvrťročné zmeny nákladového indexu za pohonné látky, za pneumatiky, za mzdové odmeňovanie i v zamestnanosti v doprave a skladovaní v prehľade od 1. štvrťroka 2009 do 3. štvrťroka 2013.
Kľúčové slová: nákladový index, zmena nákladov, medziročné zmeny
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Nový zákon o mýte i sadzby
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 6 – 7
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dňa 27. 11. 2013 prijal slovenský parlament vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Hlavným cieľom návrhu zákona bolo podľa predkladateľov ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na Slovensku. Článok je doplnený prehľadnými tabuľkami zachytávajúcimi sadzby mýta podľa druhov vymedzených úsekov ciest i možnosti zľavy zo sadzby mýta.
Kľúčové slová: výber mýta, EETS, sadzby mýta, noví kontrolóri
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2013; str. 15 – 17
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor sa v článku venuje všeobecným poistným podmienkam pre poistenie zodpovednosti za škodu, konkrétne uvádza všeobecné výnimky z poistenia. Ďalej definuje poistenie zodpovednosti za škody cestného dopravcu a zodpovednosť podľa nákladného listu CMR. Dopravcom a vodičom dáva rozsiahly návod na zápis výhrad dopravcu do nákladného listu CMR. V závere článku udáva postup pre výpočet maximálnej výšky náhrady škody.
Kľúčové slová: poistenie zodpovednosti, zodpovednosť za škodu cestného dopravcu, CMR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Odborná způsobilost zasílatelů
Autor: red
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2013; str. 6
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Generálny tajomník združenia českých automobilových dopravcov vzhľadom na vzrastajúce problémy dopravcov, vyvolaných neodbornosťou alebo priamo kriminalitou pri obstarávaní prepráv vyzval prezidenta Hospodárskej komory ČR k spolupráci s cieľom zlepšiť stav v odbore zasielateľstva. Článok je zverejnením listu, ktorý bol prezidentovi HK ČR odoslaný.
Kľúčové slová: odborná spôsobilosť zasielateľov, obstarávanie prepráv, špedícia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 10/2013; str. 30 – 31
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor článku vysvetľuje charakteristiky neživotného poistenia a špeciálne sa zameriava na poistenie zodpovednosti za škody. Uvádza, že toto poistenie je upravené viacerými normami právneho poriadku a jednotlivé odvetvové práva spracúvajú vlastný systém kvalifikácie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Podstatnú časť článku venuje výkladu základných pojmov a terminológií, ktoré s uvedeným poistením súvisia.
Kľúčové slová: neživotné poistenie, poistenie zodpovednosti za škody, poistná udalosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Zlá komunikácia spôsobuje nedôveru
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 93
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje problémom pri komunikácii zamestnanca s nadriadeným, pričom prináša aj teoretický návod riešenia nedorozumení. Častou chybou manažéra je strach resp. frustrácia, ktorá pramení z pocitu, že zodpovednosť za výsledok práce už nie je plne v jeho rukách a nedokáže udržať podrobný prehľad o činnosti tak, ako keď bol radovým zamestnancom. Autor príspevku radí zamestnancom, aby prispôsobovali svoj pracovný štýl zamestnávateľovi. V závere dáva stručný návod na podávanie „zlých správ“.
Kľúčové slová: komunikácia, nadriadený, manažérske zručnosti, komunikačné zručnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Nádej trvá, realita je odlišná
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 92
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá porovnaním skutočnosti pri prekonávaní hospodárskej krízy a šíriacimi sa nádejami, ktoré hovoria, že ekonomika sa zotavuje. Nová zadlženosť v rokoch 2011 a 2012 bola na úrovni 5 percent, v tomto roku sa očakáva mierny pokles na 3 percentá. Článok definuje aj „slabé“ miesta slovenskej ekonomiky, ktoré sú najmä v domácom prostredí. Vzťahy v medzinárodnom obchode sú silne závislé od EÚ. Táto závislosť sa od začiatku dlhovej krízy takmer nezmenila.
Kľúčové slová: rast ekonomiky, ústup krízy, reálne príjmy, dopyt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Logistické poradenstvo identifikuje problémy
Autor: Michal Prúša
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 68
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok uvádza logistický nástroj, pomocou ktorého je možné uspokojiť požiadavky na sprehľadnenie štruktúr podnikateľského prostredia. Ide o Logistics chesk-up (rýchly logistický audit), známy pod názvom x/vise. Tento nástroj umožňuje manažmentu spoločnosti v priebehu krátkeho obdobia nahliadnuť do vnútra logistiky firmy z odborného aj nezávislého pohľadu. Článok popisuje zvyčajný postup tohto manažérskeho nástroja.
Kľúčové slová: logistické poradenstvo, logistika, logistics check-up
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Žilina nadobúda logistickú silu
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 64
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V PointParku Žilina v Strečne sa začala výstavba druhej haly s rozlohou 6-tisíc m2. Viac ako polovica tejto plochy je určená na špekulatívnu výstavbu. V žilinskom areáli sú k dispozícii pozemky s plochou 34-tisíc m2, na ktorých je možné postaviť ďalších 15-tisíc m2 skladových plôch. Zriadením priemyselného a logistického parku Žilina poklesla nezamestnanosť v katastri obce Strečno o polovicu. Momentálne sa pohybuje na úrovni polovice celoslovenského priemeru.
Kľúčové slová: logistika, priemyselný park, logistický park
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Hlavnou hnacou silou je výroba
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Trh logistických a priemyselných nehnuteľností v ČR zostáva silný. Dopyt je stimulovaný predovšetkým rastúcim automobilovým priemyslom. Medzi najžiadanejšie lokality patrí Mladá Boleslav. Najrozvinutejším trhom priemyselných nehnuteľností zostáva Praha a jej okolie. Druhým najžiadanejším trhom je Plzenský kraj. Článok je doplnený porovnávacími grafmi, ktoré zachytávajú čistý dopyt podľa odvetví v roku 2012 a v 1. polroku 2013.
Kľúčové slová: logistické nehnuteľnosti, priemyselné nehnuteľnosti, dopyt po logistických nehnuteľnostiach
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Aktívny tretí štvrťrok na Slovensku
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 60
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V oblasti prenájmu a výstavby nových priemyselných a logistických priestorov bol tretí štvrťrok 2013 jedným z najaktívnejších od prvého štvrťroku 2012. V porovnaní s predchádzajúcimi developeri dokončili výstavbu viacerých projektov. Nájomcovia podpísali nové nájomné zmluvy na prenájom priemyselných a skladových priestorov s rozlohou 28 106 m2. Článok analyzuje nájomnú činnosť v absolútnych i relatívnych číslach v porovnaní s druhým kvartálom 2013.
Kľúčové slová: prenájom priemyselných priestorov, výstavba logistických priestorov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Diaľničné známky v SR a zahraničí
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vládou SR bol schválený nový zákon o diaľničnej známke. Zákon zavádza aj elektronickú diaľničnú nálepku, aká sa využíva napr. v Maďarsku. Príspevok uvádza prehľad cien diaľničných nálepiek pre osobné automobily i motocykle v roku 2013 vo vybraných krajinách prepočítané na €. Druhá časť článku je venovaná zmenám v diaľničných nálepkách v Slovinsku od 1. 1. 2014. Na záver autori konštatujú, že údaje v predaji diaľničných nálepiek potvrdzujú, že Slovensko je tranzitným štátom.
Kľúčové slová: diaľničné známky, nový zákon o diaľničnej známke, elektronická diaľničná známka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: O kúpe rozhoduje cena
Autor: VIB a PH
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 8
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje analýze registrácie a kúpy dodávkových vozidiel do 3,5 t. Ich popularita vzrástla aj po zavedení mýta v SR. Slováci ešte viac ako v minulosti využívajú nákupy cez internet, čomu sa prispôsobili aj viaceré obchodné domy či reťazce. Článok dopĺňa tabuľka zachytávajúca registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiacoch január – september 2013.
Kľúčové slová: dodávkové vozidlá, dodávky do 3,5 tony, ľahké úžitkové vozidlá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Naučte sa komunikovať so zamestnancami
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 89
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Disponovanie kvalitnými komunikačnými zručnosťami je dnes pre manažéra základným predpokladom v úspešnom riadení zamestnancov. Príspevok uvádza, že dôvera a lojalita nie sú samozrejmosťou, manažér si ich musí získať. Mnoho manažérov nechce komunikovať alebo komunikuje nesprávne. Počúvanie podriadených vytára pozitívnu atmosféru v tíme. Nezvládnutá úloha je výsledkom manažérskych chýb v komunikácii.
Kľúčové slová: manažérske zručnosti, manažérska komunikácia, lojalita, dôvera
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Slovenské banky odolávajú rizikám
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V prvom polroku 2013 boli slovenské banky vystavené viacerým rizikám. Zatiaľ im odolávajú vďaka dostatočnej ziskovosti a primeranosti vlastných zdrojov. Konštatuje to Národná banka Slovenska v najnovšej analýze. O výsledky analýzy sa opiera celý článok. Slabá ekonomická aktivita sa odzrkadľuje na kreditnej kvalite úverového portfólia. Slovenské banky sú však odolné voči prípadnému negatívnemu vývoju v slovenskej ekonomike, v eurozóne, ale aj na finančných trhoch.
Kľúčové slová: ekonomická aktivita, úverové portfólio, úrokové sadzby, vlastné zdroje banky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Košice získali ďalšie priestory na logistiku
Autor: Alexander Sotník
Zdroj:
TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt IMMOPARK Košice sa nedávno rozšíril o novú halu č. 2. Park s rozlohou 60 ha leží na pozemku medzi medzinárodným letiskom a cestou Košice – Bratislava. Autor v príspevku uvádza, že IMMOPARK Košice ponúka viac ako 250-tisíc m2 prenajímateľných plôch. Veľkosti nájomných jednotiek sú flexibilné a dostupné do 1100 m2. Košický región je z hľadiska developerov logistických nehnuteľností zaujímavý najmä svojou činnosťou pre oblasť automotive.
Kľúčové slová: IMMOPARK Košice, logistika, nájomné priestory, logistické nehnuteľnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Svet zažíva rozmach internetového obchodu
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 60
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa opiera o fakty zverejnené v správe spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá je uznávaným lídrom v oblasti miestneho a celosvetového prieskumu realitného trhu. Publikuje rad štúdií a správ, pričom článok uvádza aj adresu stránky, na ktorej sú tieto správy on-line k dispozícii. Veľkosť internetového obchodu sa posudzuje podľa vybraných šiestich ukazovateľov. Slovensko je v poradí rozvinutosti internetového obchodu na 38. mieste.
Kľúčové slová: internetový obchod, ukazovatele hodnotenia, veľkosť internetového trhu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014