Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Hlavicka autorske prispevky4       JANUÁR 2023       

Názov: Řešení krizových situací na pozemních komunikacích.
Autor: Blanka Kalupová, Ing., VŠLG  v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Pozemní komunikace mají nezastupitelnou funkci při zajištění silniční dopravy a dopravní obslužnosti za běžných podmínek i za krizových situací. V případě vzniku mnohých mimořádných událostí a krizových situací je tato dopravní cesta vystavena jejich negativnímu působení. Tento příspěvek se týká problematiky řešení krizových situací na pozemních komunikacích.
Kľúčové slova: pozemní komunikace, mimořádné události, krizové situace
Zaradené: január 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Optimalizace rozvozu mlékárenských výrobků.
Autor: Martin Gec, Michal Turek, Ing. PhD, VŠLG  v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Příspěvek se zabývá problematikou rozvozu produktů potravinářské firmy do sítě svých prodejen v České republice. Záměrem příspěvku je představit návrh optimalizovaného rozvozu pro připravovanou rozšířenou síť podnikových prodejen s využitím Microsoft Excel.
Kľúčové slova: optimalizace, rozvoz, mlékárenské výrobky
Zaradené: január 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       SEPTEMBER 2022       

Názov: Inovácie v podnikových informačných systémoch  dopravných podnikov.
Autor: Darina Matisková, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných  technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Informačné systémy v podnikoch v súčasnosti už nie sú žiadnou novinkou. Ak to vezmeme z praktického pohľadu, takmer každý občan denne prichádza do kontaktu s logistickým reťazcom, ktorého úlohou je čo najefektívnejšie vyrobiť požadovaný produkt a v čo najkratšej dobe ho doručiť spotrebiteľovi. Príspevok je zameraný na modernizáciu informačných systémov a logistiky v Slovenskej republike. Dostatok  správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme sa stal nevyhnutnou podmienkou dlhodobého úspechu podnikových procesov. Podnikové informačné systémy IT (Information technologies) alebo ICT (Information and Commucation Technologies) sa v súčasnej dobe používajú takmer všade.
Kľúčové slova: informačné systémy, logistika, ekonomické aspekty, ERP systém, doprava
Zaradené: september 2022
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Logistika a kvalita poskytovania prepravných služeb, počas pandémie.
Autor: Darina Matisková a Michal Balog, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných  technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá kvalitou a logistikou poskytovaných dopravných služieb počas dvojročného obdobia pandémie. Stanovuje kľúčové ukazovatele hodnotenia pri výbere služieb doručovacej prepravy. Časť príspevku sa zaoberá teóriami o logickom hodnotení kritérií pre dopravnú obslužnosť v dôsledku výskytu mnohých negatívnych javov spôsobených globálnou pandemickou situáciou, ktorej sa stále venuje pomerne veľká pozornosť. Táto problematika je v príspevku viacerými spôsobmi analyzovaná a ilustrovaná na modelovej situácii konkrétnej spoločnosti poskytujúcej doručovateľské služby. V príspevku je použitá metóda outsourcingu.
Kľúčové slova: doprava, služby, logistika, pandémia, outsourcing
Zaradené: september 2022
Zobraziť článok.  ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       AUGUST 2021       

Názov: Integrovaná doprava v Žilinskom kraji vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave.
Autor: Ing. Richard Staškovan a Ing. Zuzana Lokšová, PhD., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok pojednáva o dôležitosti rozvíjania systémov verejnej osobnej dopravy. Kvalitný integrovaný dopravný systém je veľmi účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu.
Kľúčové slova: verejná osobná doprava, individuálna automobilová doprava, integrovaný dopravný systém
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Vízie a ciele verejnej dopravy v ŽSK.
Autor: Ing. Ivan Mokrý
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok je zameraný na problematiku verejnej osobnej dopravy v SR a ŽSK, prioritne sa venuje cestnej dopravnej infraštruktúre a jej vplyvu na systém verejnej osobnej dopravy.
Kľúčové slova: cestná infraštruktúra, osobná doprava, strategický plán
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       JÚN 2021       

Názov: Potreba plánov dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou a niektoré výstupy z návrhu plánu pre mesto Žilina.
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok rozoberá dopravnú obslužnosť a plán dopravnej obslužnosti, ktorý v záujme zabezpečenia dopravnej oblužnosti územia zostavuje v SR objednávateľ výkonov, samosprávny kraj alebo mesto. V príspevku je opísaný postup zostavovania plánu a príklady vybraných výstupov z návrhu plánu dopravnej obslužnosti pre mesto Žilina.
Kľúčové slova: doprava, hromadná obslužnosť, plán
Zaradené: jún 2021
Zobraziť článok. 

Názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v systémoch integrovanej dopravy v Slovenskej republike
Autor: Ing. Igor Krško, Železničná spoločnosť Slovensko
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Integráciou viacerých druhov dopravy sa verejná osobná doprava stáva pre cestujúceho atraktívnejšou, pre objednávateľov dopravných služieb hospodárnejšou a pre dopravcov konkurencieschopnejšou voči individuálnej automobilovej doprave. Nosný systém IDS by mala tvoriť železničná osobná doprava. Dominantným železničným dopravcom v osobnej doprave na Slovensku je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.. Na Slovensku sa budujú tri systémy integrovanej dopravy. Najviac pokročilo budovanie IDS Bratislavského samosprávneho kraja, Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém funguje na obmedzenom území a Košická osobná regionálna integrovaná doprava sa len rozbieha. Pre rozvoj IDS na Slovenku je nutné vytvoriť vhodné podmienky napr. legislatívnymi zmenami. Napomôcť rozvoju IDS má aj vznik Dopravnej autority, ktorá bude riešiť harmonizáciu Železničnej a autobusovej dopravy nielen v oblasti cestovného poriadku ale aj tarifnej.
Kľúčové slova: integrovaná doprava, železničná doprava.
Zaradené: jún 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

         APRÍL 2021       

Názov: Atribúty udržateľnosti rozvoja železnice v dopravnom systéme spoločnosti
Autor: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Na základe poznania trhu železničnej dopravy, jeho vymedzenia na liberalizovanom trhu a vo vzťahu ku zákazníkom, t.j. cestujúcej verejnosti a dopravcom v železničnej nákladnej doprave môžeme definovať prístupy k optimálnemu využívaniu železničnej dopravnej kapacity. Východiska môžeme jednoznačné definovať jednak v dopravnej politike, ponúkajúcej infraštruktúre nie len dopravnej siete ale aj dopravných prostriedkov a v neposlednom rade v technologických aspektoch plánovania a riadenia dopravy. Zvlášť zaujímavá je oblasť prepravy ŤZP cestujúcich.
Kľúčové slova: Dopravná politika, dopravná výkonnosť, Nariadenie EÚ, doprava ŤZP, prieskum.
Zaradené: apríl 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Nové požiadavky na mestskú logistiku
Autor:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Dominika Beňová, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá distribúciou tovaru v mestských oblastiach. spolu s privátnymi dopravnými tokmi, patria medzi hlavné zdroje spotreby energie, znečistenia ovzdušia a emisií hluku. V niektorých mestách začali v ostatnom období implementovať logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. Prvá časť príspevku je zameraná na popis problematiky mestskej logistiky, systém regulácie a samotný dopad na dopravu v centre meste. Druhá časť je zameraná na konkrétne príklady a riešenia mestskej logistiky, logistiky poslednej míle, ktoré je možné po prípadných úpravách aplikovať aj v iných mestách.
Kľúčové slova: mestská logistika, distribúcia tovaru, emisie, logistika poslednej míle, nákladná doprava
Zaradené: apríl 2021
Zobraziť článok. ikona pdf