autorské príspevky

Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Hlavicka autorske prispevky4       MÁJ 2023       

Názov: Spracovanie a vizualizácia tokov cestujúcich verejnou osobnou dopravou
Autor: Ing. Stanislav Piecka, PhD., Ing. Tomáš Brůna, Ing. Marek Víglaš, TransData s.r.o.
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Tento článok navrhuje vhodné metódy vizualizácie tokov cestujúcich vo verejnej doprave a predstavuje nový nástroj vyvinutý spoločnosťou TransData s.r.o. na podporu prevádzkovateľov verejnej dopravy a miestnych orgánov pri optimalizácii ich služieb. Tento nástroj poskytuje užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje dispečerom a zamestnancom miestnych orgánov jednoduchý prístup a vizualizáciu údajov o tokoch cestujúcich, čo im umožňuje prijímať rozhodnutia o plánovaní cestovných poriadkov a trás na základe reálnych informácii. Metódy použité na vytvorenie nástroja zahŕňajú zber a spracovanie údajov, vizualizačné techniky a návrh používateľského rozhrania. Článok prezentuje výsledky prípadovej štúdie uskutočnenej s prevádzkovateľom verejnej dopravy, ktorá demonštruje efektívnosť nástroja pri zlepšovaní kvality služieb a znižovaní prevádzkových nákladov. Navrhované metódy a nástroje ponúkajú cenný prínos pre oblasť verejnej dopravy a majú potenciál byť prínosom pre cestujúcich aj prevádzkovateľov.
Kľúčové slova: verejná doprava, toky cestujúcich, vizualizačný nástroj, plánovanie trasy
Zaradené: máj 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       MAREC 2023       

Názov: Inovácia dopravného laboratória katedry železničnej dopravy.
Autor: Jozef Gašparík, Lumír Pečený, Pavol Meško, Milan Dedík, Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Katedra železničnej dopravy je najstaršou katedrou súčasnej Žilinskej univerzity a ponúka študijný program železničná doprava v odbore doprava. Cieľom príspevku je predstaviť zámery inovácie dopravného laboratória a zavedenie nových zručností, ktoré budú môcť študenti a zamestnanci získať počas praktického vyučovania manažmentu železničnej dopravy.
Kľúčové slova: dopravné laboratórium, železničná doprava, inovácia
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Koncept riadenia železničnej dopravy v dopravnom laboratóriu.
Autor: Peter Nagy1, Jozef Gašparík2, Martin Kendra2, Juraj Čamaj21Siemens Mobility s. r. o., Žilina, 2Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Katedra železničnej dopravy je najstaršou katedrou súčasnej Žilinskej univerzity a ponúka študijný program železničná doprava v odbore doprava. Cieľom príspevku je predstaviť koncept riadenia železničnej dopravy v inovovanom dopravnom laboratóriu.
Kľúčové slova: železničná doprava, dopravné laboratórium, riadenie dopravy
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Vplyv manažmentu kvality na informačné a komunikačné technológie logistických centier.
Autor: doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.,doc. Ing. Vladimír Klapita, CSc., Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Vývoj informačných a komunikačných systémov v logistických centrách je veľmi náročná úloha. Pri vývoji dobrých softvérových produktov treba zvážiť viacero požiadaviek na kvalitu programov. Zložitosť systému a požiadavky, ktoré sú naň kladené, zohrávajú dôležitú úlohu pri kontrole procesu a riadení kvality. Zabezpečenie kvality programov by preto malo zohľadňovať celý životný cyklus vývoja softvéru s ohľadom na nové stratégie, nástroje, metodiky a techniky. Cieľom príspevku je poskytnúť komplexný pohľad na riadenie kvality v procese vývoja, komunikácie a zmeny informácií prostredníctvom informačných systémov. Autori v príspevku odpovedajú na otázku, čo presne je riadenie kvality a prečo je dôležité. Následne autori vysvetľujú požiadavky a normy na zabezpečenie kvality. V závere je zdôraznený vplyv kvality ponúkaných služieb založený na základe odborných a praktických skúseností.
Kľúčové slova: manažment kvality, informačné technológie, komunikačné technológie, logistické centrá
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Návrh využitia exponenciálnych logistických technológií v čase pandémie COVID-19.
Autor: Doc. Ing. Vladimír Klapita, CSc., Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok pojednáva o možnosti využívania exponenciálnych logistických technológií v krízových situáciách akými sú napríklad pandémia Covid 19. Pri pandémii je dôležité obmedziť kontakty na minimum, avšak taktiež je dôležité udržať prijateľnú mieru zásobovania obyvateľstva. V príspevku je uvedená všeobecná analýza exponenciálnych logistických technológií, ale najmä možnosti ich využitia z pohľadu realizácie logistických reťazcov, resp. ich segmentu súvisiaceho so skladovaním a distribúciou v čase pandémie. Medzi exponenciálne technológie sa radia také, ktorých výkonnosť sa každý rok zdvojnásobuje, pričom však ich cena klesá na polovicu. V príspevku uvedená analýza a následné praktické využitie sa týka len tých vybraných logistických technológií, ktoré súvisia s dopravnou logistikou, podporou automatizácie a bezpečnou mobilitou (napr. drony a automaticky riadené vozidlá). Tieto technológie sú doplnené o tie, ktoré sa stávajú súčasťou nového prístupu k logistike a bezprostredne súvisia s nástupom Priemyslu 4.0. v logistike (napr. internet vecí, umelá inteligencia a digitálne dvojča).
Kľúčové slova: logistika, exponenciálne technológie, skladovanie, pandémia Covid 19, internet vecí, drony v logistike
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Možnosti aplikácie logistických technológií pri riešení problémov súvisiacich s pandémiou COVID-19.
Autor: Doc. Ing. Vladimír Klapita, CSc., Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Pri pandémii je dôležité obmedziť kontakty na minimum, avšak taktiež je dôležité udržať prijateľnú mieru zásobovania obyvateľstva. Príspevok pojednáva o možnosti využívania vybraných logistických technológií v krízových situáciách akými sú napríklad pandémia Covid-19. V príspevku je uvedená analýza tých vybraných logistických technológií, ktoré sú potencionálne vhodné na riešenie problémov súvisiacich s pandémiou Covid-19. Ďalej sú tu uvedené možnosti ich využitia z pohľadu realizácie logistických reťazcov, resp. ich segmentu súvisiaceho s distribúciou v čase pandémie.
Kľúčové slova: logistika, pandémia Covid-19, logistické technológie, umelá inteligencia, drony.
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Uhlíková stopa v dodávateľských reťazcoch a ako ju sledovať a vyhodnocovať v kontexte hodnotenia rizika v reťazcoch z pohľadu dopravy.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Doprava je zodpovedná za významnú časť emisií skleníkových plynov, ktoré prispievajú k globálnemu otepľovaniu a zmenám klímy. Emisie z dopravy zahŕňajú oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusičitý (NOx) a iné skleníkové plyny. Podľa správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) z roku 2014, doprava prispieva ku globálnym emisiám CO2 v rozsahu od 6,7% do 7,5%. Podľa správy Environmentálnych programov Organizácie spojených národov (UNEP) z roku 2017, celkové emisie skleníkových plynov z dopravy sa odhadujú na približne 23% z celkových emisií.
Kľúčové slova: doprava, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, uhlíková stopa, riziko, metodiky hodnotenia
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Európska komisia stanovuje pravidlá pre podniky v dodávateľských reťazcoch.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Európska komisia 23.februára 2022 prijala návrh smernice o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (CSRD). Cieľom návrhu je podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov. Táto nová smernica je súčasťou programu EÚ v oblasti udržateľného financovania a Európskej zelenej dohody a vďaka nej sa zmodernizujú a posilnia pravidlá týkajúce sa druhu sociálnych a environmentálnych informácií, ktoré musia spoločnosti vykazovať.
Kľúčové slova: dodávateľský reťazec, smernica, udržateľnosť
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Hodnotenie dodávateľského reťazca v kontexte Európskych a globálnych metrík v súlade s ich vplyvom na sociálne vecí, riadenie a životné prostredie- úroveň rozsahu 3.
Autor: Prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.,Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Klimatická kríza je jedným z najnaliehavejších problémov, ktorým dnes čelíme. Dokonca aj podľa súčasných politík sa očakáva, že teploty vzrastú ešte viac ako nárast o 1℃ od pred industriálneho obdobia. V rámci rôznych ľudských činností predstavuje doprava hlavnú príčinu znečistenia ovzdušia v mestách. V rámci sektora sa na celkových emisiách najviac podieľa medzinárodná letecká doprava, medzinárodný námorný priemysel a cestná doprava.
Kľúčové slova: dodávateľský reťazec, životné prostredie, emisie
Zaradené: marec 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       JANUÁR 2023       

Názov: Řešení krizových situací na pozemních komunikacích.
Autor: Blanka Kalupová, Ing., VŠLG  v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Pozemní komunikace mají nezastupitelnou funkci při zajištění silniční dopravy a dopravní obslužnosti za běžných podmínek i za krizových situací. V případě vzniku mnohých mimořádných událostí a krizových situací je tato dopravní cesta vystavena jejich negativnímu působení. Tento příspěvek se týká problematiky řešení krizových situací na pozemních komunikacích.
Kľúčové slova: pozemní komunikace, mimořádné události, krizové situace
Zaradené: január 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Optimalizace rozvozu mlékárenských výrobků.
Autor: Martin Gec, Michal Turek, Ing. PhD, VŠLG  v Přerově
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Příspěvek se zabývá problematikou rozvozu produktů potravinářské firmy do sítě svých prodejen v České republice. Záměrem příspěvku je představit návrh optimalizovaného rozvozu pro připravovanou rozšířenou síť podnikových prodejen s využitím Microsoft Excel.
Kľúčové slova: optimalizace, rozvoz, mlékárenské výrobky
Zaradené: január 2023
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       SEPTEMBER 2022