Ak chcete pridať autorský príspevok zašlite text vo formáte PDF alebo DOC na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
K príspevku zašlite názov príspevku aj v anglickom jazyku, stručnú anotáciu, kľúčové slová (dôležité pre vyhľadávanie) a fotografiu autora alebo ilustráciu.
K autorským príspevkom existuje možnosť pripájať KOMENTÁRE. Žiadame autorov, aby sledovali svoje príspevky a odpovedali na komentáre zo strany čitateľov.

 Hlavicka autorske prispevky4       AUGUST 2021       

Názov: Integrovaná doprava v Žilinskom kraji vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave.
Autor: Ing. Richard Staškovan a Ing. Zuzana Lokšová, PhD., Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok pojednáva o dôležitosti rozvíjania systémov verejnej osobnej dopravy. Kvalitný integrovaný dopravný systém je veľmi účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu.
Kľúčové slova: verejná osobná doprava, individuálna automobilová doprava, integrovaný dopravný systém
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Vízie a ciele verejnej dopravy v ŽSK.
Autor: Ing. Ivan Mokrý
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok je zameraný na problematiku verejnej osobnej dopravy v SR a ŽSK, prioritne sa venuje cestnej dopravnej infraštruktúre a jej vplyvu na systém verejnej osobnej dopravy.
Kľúčové slova: cestná infraštruktúra, osobná doprava, strategický plán
Zaradené: august 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

 Hlavicka autorske prispevky4       JÚN 2021       

Názov: Potreba plánov dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou a niektoré výstupy z návrhu plánu pre mesto Žilina.
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, F PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok rozoberá dopravnú obslužnosť a plán dopravnej obslužnosti, ktorý v záujme zabezpečenia dopravnej oblužnosti územia zostavuje v SR objednávateľ výkonov, samosprávny kraj alebo mesto. V príspevku je opísaný postup zostavovania plánu a príklady vybraných výstupov z návrhu plánu dopravnej obslužnosti pre mesto Žilina.
Kľúčové slova: doprava, hromadná obslužnosť, plán
Zaradené: jún 2021
Zobraziť článok. 

Názov: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v systémoch integrovanej dopravy v Slovenskej republike
Autor: Ing. Igor Krško, Železničná spoločnosť Slovensko
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Integráciou viacerých druhov dopravy sa verejná osobná doprava stáva pre cestujúceho atraktívnejšou, pre objednávateľov dopravných služieb hospodárnejšou a pre dopravcov konkurencieschopnejšou voči individuálnej automobilovej doprave. Nosný systém IDS by mala tvoriť železničná osobná doprava. Dominantným železničným dopravcom v osobnej doprave na Slovensku je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.. Na Slovensku sa budujú tri systémy integrovanej dopravy. Najviac pokročilo budovanie IDS Bratislavského samosprávneho kraja, Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém funguje na obmedzenom území a Košická osobná regionálna integrovaná doprava sa len rozbieha. Pre rozvoj IDS na Slovenku je nutné vytvoriť vhodné podmienky napr. legislatívnymi zmenami. Napomôcť rozvoju IDS má aj vznik Dopravnej autority, ktorá bude riešiť harmonizáciu Železničnej a autobusovej dopravy nielen v oblasti cestovného poriadku ale aj tarifnej.
Kľúčové slova: integrovaná doprava, železničná doprava.
Zaradené: jún 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

         APRÍL 2021       

Názov: Atribúty udržateľnosti rozvoja železnice v dopravnom systéme spoločnosti
Autor: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Na základe poznania trhu železničnej dopravy, jeho vymedzenia na liberalizovanom trhu a vo vzťahu ku zákazníkom, t.j. cestujúcej verejnosti a dopravcom v železničnej nákladnej doprave môžeme definovať prístupy k optimálnemu využívaniu železničnej dopravnej kapacity. Východiska môžeme jednoznačné definovať jednak v dopravnej politike, ponúkajúcej infraštruktúre nie len dopravnej siete ale aj dopravných prostriedkov a v neposlednom rade v technologických aspektoch plánovania a riadenia dopravy. Zvlášť zaujímavá je oblasť prepravy ŤZP cestujúcich.
Kľúčové slova: Dopravná politika, dopravná výkonnosť, Nariadenie EÚ, doprava ŤZP, prieskum.
Zaradené: apríl 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Nové požiadavky na mestskú logistiku
Autor:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Dominika Beňová, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá distribúciou tovaru v mestských oblastiach. spolu s privátnymi dopravnými tokmi, patria medzi hlavné zdroje spotreby energie, znečistenia ovzdušia a emisií hluku. V niektorých mestách začali v ostatnom období implementovať logistické riešenia pre trvalo udržateľné mesto. Prvá časť príspevku je zameraná na popis problematiky mestskej logistiky, systém regulácie a samotný dopad na dopravu v centre meste. Druhá časť je zameraná na konkrétne príklady a riešenia mestskej logistiky, logistiky poslednej míle, ktoré je možné po prípadných úpravách aplikovať aj v iných mestách.
Kľúčové slova: mestská logistika, distribúcia tovaru, emisie, logistika poslednej míle, nákladná doprava
Zaradené: apríl 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

         FEBRUÁR 2021       

NázovVýskum vplyvu ponuky na dopyt po verejnej osobnej doprave
Autor:
 doc.Ing. Vladimír Konečný, PhD. a Ing. Mária Brídziková, Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Článok sa venuje problematike skúmania vplyvu ponuky dopravných služieb na dopyt po verejnej osobnej doprave. Analyzuje výsledky existujúcich prístupov k výskumu vplyvu ponuky na dopyt, ako aj dosiahnuté výsledky v konkrétnych krajinách, resp. systémoch verejnej osobnej dopravy. Na rozsah ponuky dopravných a prepravných služieb vplývajú rôzne faktory, ako napríklad legislatívne požiadavky, fiškálne zaťaženie dopravcov, ceny pohonných hmôt a dopravných prostriedkov, mzdové náklady, taktiež rozsah služieb, cenová úroveň konkurencie a mnohé ďalšie. Zistenia budú použité pre formulovanie odporúčaní pre zainteresované strany s cieľom ovplyvniť, resp. stabilizovať, klesajúci dopyt cestujúcich aj prostredníctvom zmeny ponuky dopravných služieb.
Kľúčové slova: ponuka, dopyt, verejná osobná doprava
Zaradené: február 2021
Zobraziť článok. ikona pdf

NázovDefektoskopie kompozitních konstrukcí dopravních prostředků
Autor:
 Ing. Alexander Čapka, PhD. Vysoká škola logistiky v.o.s., Přerov
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Polymerní kompozitní materiály (kompozity) jsou ve stavbě dopravních prostředků používány již víc jak 50 let. Kompozity mají výrazně odlišné vlastnosti od klasických konstrukčních materiálů - kovů. Kompozit se skládá ze dvou základních částí: matrice a výztuže. Kompozity se v dopravních prostředcích nejčastěji využívány ve dvou formách, jako laminát a sendvič. Materiály, polotovary a výrobky je nutno z mnoha důvodů zkoušet: zjišťování vlastností, vstupní, výstupní kontrola, poškození provozem, aj. Zkoušky mohou být destruktivní, kdy dojde ke zničení vzorku nebo výrobku a nedestruktivní, kdy pokud nebyla zjištěna vada, může být výrobek dále použit Jedna z perspektivních metod zkoušení je metoda aktivní infračervené termografie a její varianta, kdy teplotní odezvy jsou vyvolány ultrazvukovou stimulací (vibrotermografie).
Kľúčové slova: polymerní kompozitní materiál, nedestruktivní testování, aktivní infračervená termografie, vibrotermografie, teplotní vodivost
Zaradené: február 2021
Zobraziť článok. ikona pdf 

         MAREC 2020       

Názov: Plány dopravnej obslužnosti miest a preferencia MHD
Autor:
Jozef Gnap, prof., Ing., PhD., Jana Kupčuljaková, Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Predložený článok sa zaoberá problematikou preferencie MHD v plánoch dopravnej obslužnosti, ktoré sú objednávatelia v zmysle platnej legislatívy povinný vypracovať na zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia. Autori článku poukazujú na skutočnosť, že z požiadaviek zákona na obsah plánu dopravnej obslužnosti nevyplýva povinnosť navrhovať preferenčné opatrenia. Avšak posúdenie zdržaní vozidiel MHD na komunikačnej sieti miest a z toho vyplývajúci návrh preferenčných opatrení vedie ku komplexnému spracovaniu plánu dopravnej obslužnosti. V článku je teda uvedený princíp navrhovania preferenčných opatrení spolu s uvedením konkrétnych príkladov navrhnutých v rámci plánov dopravnej obslužnosti spracovávaných Katedrou cestnej a mestskej dopravy.
Klíčová slova: plán dopravnej obslužnosti, preferencia, zdržania MHD, preferenčné opatrenia, cestovný čas
Zaradené: marec 2020
Zobraziť článok. ikona pdf

Názov: Verejná hromadná doprava ako súčasť zdieľanej ekonomiky
Autor:
prof. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Veronika Harantová, Kristián Čulík, Žilinská univerzita
ISSN: 1336-5851
Jazyk: slovenský / český
Anotácia: Téma udržateľnej mobility v súčasnosti veľmi rezonuje v odbornej verejnosti a hlavne sa diskutuje o doprave ako jedného z najväčších znečisťovateľov životného prostredia Súčasná doprava tak prináša spoločnosti rad výhod, ale veľakrát za vysokú cenu v podobe zmarených ľudských životov a závažným škodám na životnom prostredí. Niet preto divu, že celá rada miest, obcí a regiónov považuje dopravu za kľúč k svojmu rozvoju, ale zároveň za hrozbu pre zdravie obyvateľov, ich bezpečnosť a kvalitu života ako celku. Práve kombinácia verejnej hromadnej dopravy a zdieľanej dopravy, sú základom čistej a inteligentnej mobility. V našom príspevku sa chceme venovať práve týmto otázkam.
Klíčová slova: smart cities, zdieľaná ekonomika, hromadná osobná doprava
Zaradené: marec 2020
Zobraziť článok. ikona pdf