Názov: Návrh zákona brzdia dlhé súpravy
Autor: Ing. Jiří Kladiva
Zdroj:
Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 40 – 41
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok prináša nové informácie zo zasadaní, na ktorých sa rozoberajú otázky cestnej dopravy. Europoslanci tentoraz venovali viac času leteckej a vodnej doprave, no priniesli zmeny, ktoré sa týkajú aj autodopravcov. Častým terčom sporov medzi železničnou a cestnej dopravou sú otázky kombinovanej dopravy. Európska únia posilňuje výhodné partnerstvo a zdôrazňuje ekologickú stránku udržateľnej mestskej mobility.
Kľúčové slová: europoslanci, smernica Európskej únie, bezpečnosť na cestách
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Možnosti zníženia spotreby paliva
Autor: Ing. Branislav Šarkan, PhD., Ing. Tomáš Skrúcaný
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 34 – 35
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje nákladovosť prevádzky reprezentovanú spotrebou paliva motorových vozidiel pomocou vybraných faktorov, ktoré je dopravca schopný ovplyvňovať a teda znížiť túto spotrebu. Tieto faktory sú rozdelené do dvoch skupín, a to: fyzikálne – vnútorné a ľudské – vodič, prevádzkovateľ. Článok sa venuje vplyvu hustenia pneumatík vozidla, vplyvu polohy deflektoru a vplyvu rýchlosti vozidla.
Kľúčové slová: spotreba paliva, meranie spotreby, poloha deflektoru, hustenie pneumatík
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Spustenie Ecotaxe pod paľbou
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 8
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od začiatku roka by vo Francúzsku mal byť spustený elektronický systém výberu ekologickej dane tzv. Ecotaxe. Článok informuje o skutočnosti, že sa francúzska vláda rozhodla štart novej dane podľa počtu prejdených kilometrov posunúť na neurčito, pretože vznikli masové protesty a štrajky miestnych dopravcov. Príspevok je doplnený tabuľkou zachytávajúcou jednotlivé sadzby Ecotaxe podľa ekologických noriem a druhov vozidiel.
Kľúčové slová: Ecotaxe, elektronický systém, ekologická daň
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Přeprava krmiv v roce 2014. Dopravce čekají další komplikace
Autor: Miloslav Válek
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2013; str. 18
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Preprava voľne ložených krmív e v posledných rokoch sprevádzaná požiadavkami na certifikáciu systému kvality podľa štandardu GMP . Spoločnosť GMP International (vlastník štandardu GMP ) pripravila na rok 2014 zmenu, ktorá ovplyvní necertifikovaných dopravcov voľne ložených krmív. Článok je doplnený o prehľadnú tabuľku, ktorá zachytáva jednotlivé možnosti prepravy podľa krajiny pôvodu a cieľovej krajiny.
Kľúčové slová: GMP , preprava krmív, preprava voľne ložených krmív, systém kvality
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Pokračování krize systému TIR v Rusku
Autor: Michaela Havelková
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 10/2013; str. 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok uvádza, že nové colné opatrenia Ruskej federácie, ktoré mali vstúpiť do platnosti pre celú Ruskú federáciu dňom 14. septembra 2013, sú v značnom rozpore s Dohodou TIR. Ku karnetu TIR sú požadované ďalšie záruky. Autorka v článku poskytuje aj návod pre vodičov, ako majú postupovať pri odmietnutí prijatia karnetu TIR colnými orgánmi i ďalší postup po návrate do ČR. Zároveň autorka ponúka aj súčinnosť pri riešení podobných problémov.
Kľúčové slová: Dohovor TIR, karnet TIR, odmietnutie karnetu TIR, útržkový list
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Návěsú přepravovaných po železničních kolejích letos zase přibylo
Autor: Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 10/2013; str. 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Článok sa venuje rýchlemu nárastu podielu výmenných nadstavieb a intermodálnych návesov, ktoré sú typickými prepravnými jednotkami kombinovanej dopravy používanými pre prepravy tovarov v rámci európskeho kontinentu. Väčšinu kombinovaných prepráv cesta – železnica na území ČR predstavujú aj naďalej námorné kontajnery. Článok je doplnený prehľadným grafom zachytávajúcim postupný nárast prepráv cestných návesov od roku 2000.
Kľúčové slová: kombinovaná preprava, intermodálne návesy, námorné kontajnery, návesy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Nové arktické lodné trasy
Autor: Anton Čabák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Japonské a juhokórejské firmy začali s prepravou ropných produktov cez topiacu sa arktickú oblasť. Tento krok dodá novým trasám ďalšiu dôveryhodnosť. Znižujú sa náklady a anulujú riziká spojené s prepravou nákladu cez Suezský prieplav. Príspevok uvádza, že lode využívajú čoraz viac frekventovanú cestu, známu pod názvom Severná morská cesta. Obídenie Suezského prieplavu eliminuje problémy spôsobené politickými nepokojmi.
Kľúčové slová: severná morská cesta, preprava ropných produktov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Stane sa Ultramax ultra populárny?
Autor: Anton Čabák
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 83
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ultramax je typ plavidla, ktorý má potenciál ovládnuť odvetvie vodnej prepravy suchého nebaleného tovaru. Loď je určená na prepravu uhlia, železnej rudy, cementu či obilia. Má vysokú výkonnosť a nízke prevádzkové náklady. Hnacou silou objednávok pre Ultramax sú jednoznačne India, Čína a ich prepravné kanály v Ázii. Preprava v porovnaní s menšími nákladmi jasne dominuje aj nezanedbateľnými ekologickými prednosťami.
Kľúčové slová: plavidlo, preprava suchého nebaleného tovaru, námorná doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Náročnejšia časť roka
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa venuje vysokoaktuálnej problematike sťažených jazdných podmienok v tomto zimnom období, ktoré prináša jazda na mokrých i zasnežených vozovkách. Autor svoje tvrdenia opiera o prieskumy. Podstatnú časť článku venuje rozdielom v bezpečnosti pri použití zimných pneumatík oproti letným. Pred zimou odporúča skontrolovať akumulátor i brzdovú kvapalinu. V závere článku upozorňuje na nutnosť dobrého výhľadu z vozidla.
Kľúčové slová: jazdné podmienky, zimné pneumatiky, kontrola, sťažené podmienky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: ECOTAXE 2014
Autor: red
Zdroj:
Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2013, str. 9.
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Článok upozorňuje na spustenie systému výberu ekologickej dane tzv. ECOTAXE vo Francúzsku. Daň sa vyberá prostredníctvom elektronických zariadení (OBU). Článok uvádza aj sadzby dane pre jednotlivé kategórie nákladných vozidiel a súprav s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, pričom informuje, že výška dane je o niečo nižšia ako poplatky za používanie diaľnic vo Francúzsku.
Kľúčové slová: ECOTAXE, ekologická daň, spoplatnené cesty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Licencie CEMT
Autor: red
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2013, str. 6
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN:
1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V roku 2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja viaže prideľovanie licencií CEMT na vozidlá EURO 4 a EURO 5. Robí tak najmä z dôvodu výhodnejšieho prepočítacieho koeficientu, ktorý umožní zvýšenie počtu povolení CEMT v roku 2014. Článok je stručnou informáciou o možnosti žiadania o uvedené licencie a spôsobe podania žiadosti. Formulár žiadosti sa nachádza aj na webovej stránke Ministerstva.
Kľúčové slová: CEMT, licencie CEMT, žiadosť o licenciu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Vplyv nákladnej automobilovej dopravy na rozvoj regiónu
Autor: Juraj Pavlík
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2013, str. 8 – 10
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok prináša prehľad poznatkov, ktoré priniesla zaujímavá prednáška Juraja Pavlíka, ktorá odznela na konferencii Košického samosprávneho kraja. Rozsiahlu analýzu v príspevku dopĺňajú kvalitne spracované obrázky a grafy, ktoré zachytávajú analýzu súčasnej cestnej infraštruktúry, daňových sadzieb za návesové súpravy i mapy analyzovaných území.
Kľúčové slová: cestná infraštruktúra, sadzby dane z motorových vozidiel, spoplatnené úseky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Mýto od 1. januára 2014
Autor: Sekretariát ČESMAD-u Slovakia
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2013, str. 6
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upozorňuje na ustanovenia nového zákona o elektronickom mýte, príslušnej vyhlášky, ako aj nariadenia vlády SR, ktoré upravujú rozšírenie siete spoplatnených ciest elektronického mýta. Pre niektoré dopravné spoločnosti prinesú úpravy mýta zníženie, pre niektoré zvýšenie nákladov, v závislosti od typu prepráv, ktoré vykonávali doteraz a budú vykonávať od 1. 1. 2014.
Kľúčové slová: elektronické mýto, nariadenie vlády, emisné triedy, spoplatnené cesty

Spracoval:
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Přípojná vozidla a nástavby
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 48
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Ide o rebríček predaja prípojných vozidiel a nadstavieb jednotlivými dodávateľmi v ČR v roku 2011 podľa obratu z predaja jednotlivých značiek. Príspevok informuje aj o štruktúre predaja podľa účelu použitia, resp. technického riešenia prípojných vozidiel a nadstavieb. Obsahuje aj informácie o ďalších poskytovaných službách ako je prenájom alebo servis techniky.
Kľúčové slová: prípojné vozidlo, nadstavba, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
N ázov: Užitkové vozy N2 a N3
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 47
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu predaja nových úžitkových vozidiel kategórie N2 a N3 v ČR v roku 2011 podľa počtu predaných vozidiel jednotlivých značiek. Predané vozidlá sú detailnejšie členené do 7 hmotnostných kategórií podľa ich celkovej hmotnosti. Porovnanie obsahuje aj predaj v roku 2010. Príspevok informuje aj o sieti predajcov v ČR, poskytovaných službách a možnostiach financovania obstarávaných vozidiel.
Kľúčové slová: úžitkové vozidlo, kategória N2, kategória N3, ponuka, predajca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Užitkové vozy N1
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 46
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček predaja nových úžitkových vozidiel kategórie N1 v ČR v roku 2011 podľa počtu predaných vozidiel, doplnený je aj o trhové podiely jednotlivých značiek, ich zastúpenie v ČR (sieť predajcov), ako aj predaj vozidiel v roku 2010. Okrem predaja vozidiel článok analyzuje aj ostatné služby poskytované predajcami vrátane možností financovania vozidiel.
Kľúčové slová: úžitkové vozidlo, kategória N1, ponuka, predajca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Expresní a balíkoví dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam expresných a balíkových dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2011 podľa celkového počtu vlastných vozidiel vo svete. Okrem celkového počtu vozidiel zoznam poskytuje informácie aj o počte vlastných lietadiel a triediacich stredísk. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb, hlavných zákazníkoch dopravcov, počte zamestnancov a obrate.
Kľúčové slová: expresná preprava, vozidlo, zásielka, poskytované služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Zastoupení námořních rejdarů a agentů
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam zástupcov námorných rejdarov a agentov podľa objemu námornej dopravy realizovanej v ČR v roku 2011. Zoznam poskytuje informácie o výkonoch námornej nákladnej dopravy v rokoch 2010 a 2011 a ich štruktúre (export, import), o počte a kapacite vlastných lodí, o obrate z námornej dopravy. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb, počtoch zamestnancov a využívaných prístavoch v Európe.
Kľúčové slová: námorná doprava, loď, prístav, obrat, zamestnanec
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Nákladní železniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček železničných nákladných dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Rebríček poskytuje informácie o počtoch zamestnancov, obrate v roku 2011, výkonoch železničnej nákladnej dopravy a ich štruktúre (export, import, vnútroštátna) ako aj o počte obsluhovaných krajín. Rebríček tiež poskytuje informácie o štruktúre poskytovaných služieb a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: železničná nákladná doprava, zamestnanec, kapacita, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
N ázov: Nákladní letečtí dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček leteckých nákladných dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2011 podľa počtu vlastných lietadiel vo svete. Rebríček poskytuje informácie o počtoch a typoch prevádzkovaných lietadiel, výkonoch leteckej dopravy, využitej kapacite a počte obsluhovaných krajín. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: letecká nákladná doprava, lietadlo, kapacita, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013