web stránky

Zaujmavé web stránky

www.centrade.cz
Stránka predstavuje elektronický trh so širokým zázemím služieb od registrácie (zaregistrovanie sa a zaradenie sa medzi účasníkov obchodovania na e-trhu), cez adresár zákazníkov (zoznam všetkých firiem, ktoré sú užívateľom služieb centrade), demo (demo ukážky obchodných transakcií, ktoré uľahčia prácu účastníka na e-trhu), katalóg (vybraná ponuka tovarov a služieb na e-trhu), aukcie a odpredaje (zoznam plánovaných aukcií a odpredajov nepotrebného majetku) až po výberové konania (zoznam vyhlásených verejných výberových konaní).

www.bvv.cz/translog
Stránka obsahuje informácie o konaní 2. Medzinárodného veľtrhu dopravy a logistiky konaného na brnenskom výstavisku 15. – 19. Septembra 2003.
Oblasti poskytnutých informácií:
- zoznam vystavovateľov,
- termíny, ceny, kontakty,
- prihlášky,
- mapka,
- tlačové správy,
- návštevný poriadok.

www.arkontakt.cz
Ide o stránky spoločnosti AŘ KONTAKT s. r. o.. Táto spoločnosť bola založená hlavne na podporu predaja produktov svojich zakladateľov. Postupne rozšírila svoju ponuku o vlastný produkt STRATEX Controlling a kompletovala tak skupinu softwaru pre podporu odborných ekonomických činností v menších a stredných podnikoch, v odborných útvaroch veľkých podnikov a pre finančných poradcov a súdnych znalcov.
Medzi aktivity firmy AŘ KONTAKT s. r. o. patrí napríklad:
- poradenstvo a poskytovanie služieb pri vypracovávaní strategických zámerov,
- poradenstvo v oblasti informačných systémov a systémová integrácia,
- tvorba a predaj software,
- poskytovanie software formou služieb,
- zavádzanie controllingu v podnikoch.

www.systemonline.cz/site/controlling
Stránka poskytuje dôležité informácie o controllingu realizované formou referátov:
- z čoho controlling vychádza a na čo slúži,
- aktuálne úlohy controllingu,
- kalkulácia – prvá dáma controllingu,
- problémy projektového controllingu,
- riadenie projektov a riadenie rizík,
- riadenie podnikových procesov,
- prínosy controllingového riadenia.

www.logistika.cz
Ide o stránky Českej logistickej asociácie, ktoré poskytujú informácie o asociáci, články zaoberajúce sa problematikou logistiky, informácie o seminároch a konferenciách v obore. Stránky taktiež obsahujú databanku informácií o:
- firmách v logistických systémoch,
- firmách pre manipuláciu a skladovanie,
- informácie o konkurencii,
- aktuálne trhové príležitosti,
ktoré sa vyhľadávajú dotazníkovou formou.
Stránka ďalej poskytuje informácie o podmienkach členstva v asociácii ako aj prihlášku pre členstvo v nej.

www.sap.com/cz/
Ide o stránky spoločnosti SAP, ktoré opisujú históriu spoločnosti, jej partnerov, zákazníkov a pod. Stránky obsahujú riešenie prípadových štúdií zákazníckych spoločnosti (Deutsche Telecom, Kodak, Xerox...), obsahujú riešenia pre jednotlivé segmenty (automobilový priemysel, telekomunikácie, verejný sektor...) a pod. Okrem konkrétnych riešení poskytujú celý rad služieb a školení, ktoré sú jednak organizované formou kurzov, alebo priamo podľa zákazníka šité na mieru. Taktiež organizuje rôzne projektové školenia a workshopy.

www.intelligo.cz
Ide o elektronickú tržnicu, na ktorej sa stretáva dopyt a ponuka po jednotlivých komoditách. Tržnica sa rozdeľuje na dve základné skupiny, vertikálnu – špecializácia na konkrétny priemyselný segment, ktorý rieši najmä komunikáciu dodávateľsko-odberateľského reťazca a horizontálnu časť (najmä pre odberateľskú stranu), pretože na horizontálnej tržnici nakupuje široký okruh firiem. Stránky poskytujú všeobecné obchodné podmienky, cenník služieb a dôležité informácie rozdelené na dve skupiny, pre odberateľov a dodávateľov. Využívať služby tejto stránky je možné po registrácií, ktorá je bezplatná.

www.b2bcentrum.cz
Ide o stránky spoločnosti B2B Centrum, ktorá prevádzkuje elektronickú tržnicu Intelligo určenú na obchodovanie medzi firmami, tzv. business to business obchodovanie. Jeho hlavným cieľom je zvyšovanie efektivity pri nákupe a predaji tovaru. Stránky opisujú históriu spoločnosti, systém obchodovania B2B, elektronickú tržnicu a jej výhody. Ďalšia časť obsahuje informácie pre novinárov a tlačové správy, ktoré sa spoločnosti týkajú.

www.elalog.org
Stránky Európskeho združenia logistiky (European Logistics Association) poskytujú informácie:
- o združení,
- o členoch,
- o výbore združenia, kontaktoch na jednotlivých členov výboru,
- o komisiách združenia,
- o výsledkoch činnosti združenia,
- o odbornej spôsobilosti,
- o publikáciách združenia,
- o kontaktoch na združenie.

http://truxter.com/SK/index.html
Jazyk: slovenský, a iné
Anotácia článku: Vyťažovací systém s priamou SMS notifikáciou príslušným dopravcom, aktuálna databáza voľných prepravných kapacít.
Kľúčové slová: preprava, dopravca, logistika

www.logistika.host.sk/
Jazyk: slovenský
Anotácia článku: Súhrnné informácie týkajúce sa logistiky a operačného výskumu, základné pojmy, slovník, materiály a dokumenty k logistike.
Kľúčové slová: Logistika

www.logistikaonline.cz/
Jazyk: český
Anotácia článku: Logistický katalóg, články, burza dopravy a skladov, výrobné haly, sklady, podlahy, regále, vozíky, žeriavy, obaly.
Kľúčové slová: Logistika, katalóg, dopravca, sklad

www.dataphone.sk/
Jazyk: slovenský
Anotácia článku: Systémové služby na kľúč, od plánovania až po zavedenie do prevádzky, pokladničné systémy, logistika, logistické systémy, čítačky čiarových kódov. Mobilný zber dát v oblasti výroby a obchodu, komplexná paleta služieb, poradenstvo, hardware, software a najmodernejšie technológie.
Kľúčové slová: Software, hardware, systém

www.e-logistika.cz
Stránka www.e-logistika.cz slúži ako logistická databanka. Vysvetľuje kto je kto v logistických službách, ponúka zoznam vhodných partnerov pre manipulácie a sklady, informuje o konkurencii, zverejňuje aktuálne trhové príležitosti. Pre lepšiu orientáciu slúži podrobný postup ako v databanke hľadať. Sú tu tri hlavné oblasti vyhľadávania: logistické služby; regálové systémy; manipulačné vozíky.
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU, Zaradené: október 2003

www.logistika.org
Nový informačný portál v českom jazyku. Špecializuje sa na dopravné, zasielateľské a logistické firmy. Firmy z oblasti poskytovateľov tovarov a služieb tu môžu prezentovať okrem svojich kontaktov aj informácie o svojej ponuke , zameraní spoločnosti, novinkách atď.. Užívatelia logistiky tu nájdu užitočné kontakty i aktuálne informácie. Majú možnosť vyhľadávať firmy v rámci Českej republiky v rôznych kategóriách (napr. autodoprava, colné služby, infraštruktúra pre logistiku, kombinovaná doprava, logistické centrá, regálové systémy, sklady a ich vybavenie, železničná doprava atď.). Nájdu tu aj informácie o konferenciách, seminároch a školeniach spoločnosti ČESMAD a rôznych ďalších logistických konferenciách, seminároch, školeniach a veľtrhoch.
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU, Zaradené: október 2003

www.firemnet.cz/doprava.htm
Www.firemnet.cz je webový portál – Firemnet. Je určený na vyhľadávanie firiem rôzneho zamerania. Po zadaní položky Doprava & Logistika sa užívateľom zobrazia štyri hlavné skupiny tejto oblasti: Dopravné spoločnosti; Zasielateľstvo; Colné služby; Logistika. V súčasnosti je v ponuke len jedna firma zo skupiny Dopravné spoločnosti.
Spracoval: Ing. Alena Brončeková, KŽD, F PEDaS, ŽU, Zaradené: október 2003

Téma Supply Chain Management


Stránky univerzít v oblasti Supply Chain Managementu

http://www.cob.asu.edu/scm
Štátna univerzita Arizona, USA. Stránka je o katedre Supply Chain Managementu na univerzite.

http://www.som.cranfield.ac.uk/som/cclt
Cranfield School of Management, Veľká Británia. Univerzitná stránka týkajúca sa Supply Cahin Managementu

http://www.bus.msu.edu/msc/scm
Michigan State University, USA

http://web.mit.edu/supplychain/www/ou-iscm/base.html
MIT, Program integrácie Supply Chain Managementu neziskových organizácií, založená v roku 1995 zamestnancami Sloan Management Univerzity a Centra

http://fisher.osu.edu/logistics
Ohio State University

http://www.smeal.psu.edu/blog/blog.html
Pennsylvania State University

http://www.stanford.edu/group/scforum/
Stanford University

http://waltoncollege.uark.edu/scmr/
University of Arkansas. Stránka výskumneho centra v oblasti Supply Chain managementu

http://www.rhsmith.umd.edu/lbpp
University of Maryland


Inštitúcie zaoberajúce sa problematikou Supply Chain Managementu

http://www.aipmm.com.au
Stránka austrálskeho inštitútu zaoberajúca sa riadením materiálových tokov a poskytovaním školení a seminárov

http://www.infochain.org
Stránka kanadskej asociácie logistického managementu, poskytujúca poradenstvo, konzultácie a školenia v oblasti logistiky, distribučnej logistiky, supply chain managementu

http://www.loginstitute.ca
Stránka kanadského logsitického inštitútu poskytujúca zamestnanie, budovanie kariéry v oblasti logistiky v Kanade. Poskytuje poradenstvo, riešenie logistických štúdií, tréningové centrá logistiky.

http://www.clasp.org.uk
Stránka logistickej asociácie poskytujúca riešenie problémov a optimalizáciu logistických procesov v organizáciach

http://www.cips.org
Medzinárodná organizácia založená vo Veľkej Británií poskytujúca riešenia v oblasti riadenia kvality logistických činností, poradenské služby, konzultačné služby, školenia, tréningové centrá, spracovávanie štúdií

http://www.clm1.org
Stránka neziskovej organizácie pozostávajúca z členov po celom svete, ktorý sa zaoberajú alebo nesú zodpovednosť za riešenie logistických problémov. Zabezpečuje konzultácie, poradenské služby, možnosti spolupráce, definuje základné prístupy k logistike a supply chain managementu.

http://www.elalog.org
Stránka Európskej logistickej asociácie vytvorenej na podporu logistiky a supply chain managementu, poskytovanie konzultácii, poradenskej činnosti, vedenie seminárov, organizovanie a spolupartnerstvo pri konferenciách zaoberajúcich sa logistikou.


Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, FPEDAS, Katedra ekonomiky.