univerzity

Univerzitné študijné odbory v oblasti logistiky a zasielatelstva 


Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Veľký diel, budova NF
010 26 Žilina

Názov odboru a zameranie

Predmety - ročník

 Železničná doprava
 * prevádzka a ekonomika (Bc., Ing.)

 


Bakalárske štúdium (Bc.):
Legislatíva v doprave a spojoch – 1 
Dopravná geografia – 2
Základy železničnej dopr. prevádzky - 2
Manipulácia s materiálom v doprave – 2
Tovaroznalectvo, ložná a obal. tech.-2
Kombinovaná doprava – 3
Zasielateľstvo – 3
Železničná dopravná prevádzka 2 – 3
Železničná prepravná prevádzka 1,2 - 3


Inžinierske štúdium (Ing.):Logistika - 1
Medzinárodná preprava – 1
Technológia dopravy – 1
Tarifníctvo - 2  

Cestná doprava
 * prevádzka a ekonomika (Bc., Ing.)


* zasielateľstvo (Bc.)
* dopravné inžinierstvo (Ing.)

 


Bakalárske štúdium (Bc.):
Legislatíva v doprave a spojoch – 1 
Tovaroznalectvo a manipulácia s mat. -2
Dane a poplatky v cestnej doprave – 2
Technológia cestnej nákladnej dopravy – 3
Ekonomika cestnej a mestskej dopr. - 3
Zasielateľstvo – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Logistika - 1
Technológia dopravy – 2
Ekonomika cestnej a mestskej dopr. 2 - 3


Bakalárske štúdium (Bc.):
Legislatíva v dopravných službách – 1
Technológia a riadenie dopravných služieb – 1
Dopravné a prepravné prostriedky – 1
Tovaroznalectvo a manipulácia s mat. – 2
Dopravná geografia – 2
Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy – 2
Obch. – prevádz. činnosť vodnej dopravy – 2
Železničná prepravná prevádzka - 2
Dane a poplatky v doprave – 2
Podnikanie v zasielateľstve a cestnej dopr. – 3
Technológia cestnej nákladnej dopravy – 3
Intermodálna preprava - 3
Logistické a dopravné služby – 3
Zasielateľstvo – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Legislatíva v doprave – 1
Technológia dopravy – 2
Technológia železničnej dopravy – 2
Technológia leteckej dopravy – 2
Technológia vodnej dopravy - 2

Letecká doprava
 * prevádzka a ekonomika (Bc., Ing.)* profesionálny pilot (Bc.)


Bakalárske štúdium (Bc.):
Letecké právne normy – 2
Prevádzka a ekonomika v leteckej doprave 1 – 2
Organizácia letovej prevádzky 1 - 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Logistika – 1
Prevádzka a ekonomika v leteckej doprave 2 – 2
Organizácia letovej prevádzky 1 – 2


Bakalárske štúdium (Bc.):
Letecké právne normy – 1
Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy 1 - 2

Vodná doprava
 * prevádzka a ekonomika (Bc., Ing.)

 


Bakalárske štúdium (Bc.):
Legislatíva v doprave a spojoch – 1
Multimodálna preprava – 2
Tovaroznalectvo vo vodnej doprave - 2
Technické vybavenie prístavu – 2
Technológia v prístavoch – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Logistika – 1
Námorné a riečne právo – 2
Obchodno – prevádzková činnosť plavebnej spoločnosti – 2
Prevádzka vodných ciest a prístavov - 2
Medzinárodná doprava a zasielateľstvo - 2

Spoje
* poštové služby (Bc., Ing.)
* poštové technológie (Bc., Ing.)

*poštové inžinierstvo (Bc.)* elektronický obchod a manažment (Bc.)

 


Bakalárske štúdium (Bc.):
Legislatíva v dopravných a pošt. službách – 1
Dopravné a prepravné prostriedky – 1
Medzinárodný obchod - 2
Intermodálna preprava – 3
Zasielateľstvo – 3
Logistické a dopravné služby – 3
Podnikanie v pošte a zasielateľstve – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Expresné a kuriérske služby – 1
Poistenie zodpovednosti zasielateľa a dopravcu a platob. styk  – 2
Medzinárodná ekonomika – 2


Bakalárske štúdium (Bc.):
Legislatíva v doprave a spojoch – 1 Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom- 2
Zasielateľstvo – 3
Manipulačná a skladovacia technika – 3
Kombinovaná doprava – 3
Podnikanie v pošte a zasielateľstve – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Logistika  – 1
Medzinárodná ekonomika – 2


Bakalárske štúdium (Bc.):
Logistika – 1


Bakalárske štúdium (Bc.):
Dopravné a prepravné prostriedky – 1
Prepravné systémy – 2
Tovaroznalectvo -3
Logistika - 3
Logistické a dopravne služby - 3

 

Ekonomika
*
ekonomika a manažment podniku (Bc., Ing.)

 

 

 

 


Bakalárske štúdium (Bc.):
Logistika – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Logistický manažment – 1
Technika zahraničného obchodu – 2
Fakulta riadenia a informatiky
Veľký diel
010 26 Žilina

Názov odboru a zameranie

Predmety - ročník

Informačné a riadiace systémy
* informačné technológie (Bc., Ing.)
* manažment (Bc.)

 


Inžinierske štúdium (Ing.):
Podniková logistika (altern.)- 3
Kvantitatívne metódy pre log. - 4


Bakalárske štúdium (Bc.):
Podniková logistika - 2
Technická univerzita Košice
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Letná 9
042 00 Košice

Názov odboru a zameranie

Predmety - ročník

Logistika a výrobné systémy
* riadenie dopravy surovín (Bc., Ing.)
* priemyselná logistika (Bc., Ing.)


Bakalárske štúdium (Bc.):
Dopr. prostriedky  a systémy – 1
Prevádzka a ekonomika cestnej dopr. - 1 
Teórie dopravy a manipulačných. systémov – 1
Koľajová doprava – 2
Komerčná logistika – 2
Legislatíva v doprave – 2
Kombinovaná doprava – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Riadenie dopr. systémov – 1
Inteligentné dopr. systémy – 1
Manipulačné a sklad. systémy – 1
Kontinuálna doprava – 1
Dopravná logistika – 2
Zelená logistika – 2
Zasielateľstvo – 2
Projektovanie dopr. zariadení – 2


Bakalárske štúdium (Bc.):
Dopravné, manipulačné a sklad. prostriedky – 2
Logistika obslužných procesov – 2
Výrobná logistika – Riad. VP– 3
Analýza logistických systémov – 3


Inžinierske štúdium (Ing.):
Informačná logistika – 1
Projektovanie log. systémov – 2
Distribučná logistika – 3
Ekonomická univerzita Bratislava
Fakulta podnikového manažmentu

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Názov odboru a zameranie

Predmety - ročník

Ekonomika a manažment podniku
 * manažment výroby a logistika (Ing.)


Inžinierske štúdium (Ing.):
Logistika – 1
Odbytová stratégia – 1

 
Technická univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta mechatroniky

Študentská 1
911 50 Trenčín

Názov odboru a zameranie

Predmety - ročník

Manažérstvo kvality produkcie (Bc., Ing.)


Bakalárske štúdium (Bc.): 
Logistika - 3