Názov: Základné funkcie a význam skladovania
Autor: Ing. Katarína Kočišová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 72 – 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku prináša teoretické poznatky o činnostiach v skladovacích priestoroch. Uvádza rozlišovanie presunov produktov, uskladnenia produktov i rozlišovanie druhov skladov. V druhej časti článku sa autorka venuje pojmu výkonnosť skladovania, ktorý približuje na popise ukazovateľa skladovacej činnosti, produktivity, hospodárnosti a kvality. V závere článku autorka konštatuje, že skladové hospodárstvo a skladovanie v sebe často skrýva veľký potenciál na zefektívňovanie.
Kľúčové slová: druhy skladov, meranie výkonnosti skladovania, ukazovatele skladovacej činnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Automatizácia skladov znižuje náklady
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti v skladoch fungujú v úzkom spojení inteligentné technológie so spoľahlivou, odolnou a plne funkčnou technikou plniacou si svoje poslanie za každých okolností. Článok sa venuje snahám o znižovanie nákladov pomocou technológií a techniky. Podľa logistických analytikov zavedenie automatizácie v sklade znižuje náklady aj na zamestnancov. Nezanedbateľný je tiež prínos v znížení prevádzkových nákladov skladu, napr. pri vykurovaní alebo osvetlení, ktoré pri automatizovanej prevádzke nemusí byť také intenzívne.
Kľúčové slová: automatizácia skladov, monitoring, WMS
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Benchmarking: Nielen evidovať, ale najmä riadiť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 26 – 29
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riadenie skladu firmy zavádzajú najmä z dôvodu víťazstva v konkurenčnom boji, kde je rozhodujúci ten, kto dokáže znížiť náklady a rýchlejšie a spoľahlivejšie dodať tovar zákazníkovi. Ak rastie počet artiklov, lokácií či objem tovaru, je potrebné využiť efektívnejšie riešenie riadenia skladu pomocou WMS – Warehouse Management System. Článok je doplnený rozsiahlou komparatívnou tabuľkou, ktorá pod názvom „WMS systémy zvládnu EDI komunikáciu“ zachytáva prehľad a spĺňanie kritérií jednotlivých dostupných WMS systémov.
Kľúčové slová: logistika, expedičná logistika, riadenie skladu, ERP systém, WMS sklad, EDI komunikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Batérie pre vozíky: Starostlivosť sa vám vráti
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 16 - 17
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN:
MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre logistické, výrobné a obchodné spoločnosti je nevyhnutnou technickou pomôckou manipulačná technika. Spoľahlivosť prevádzky závisí od batérie vozíka. Neúplné nabitie batérie zapríčiňuje vznik sulfatácie, ktorá môže byť vratná a nevratná. Problémom je nevratná sulfatácia. Správne nabitie batérie často ovplyvňuje aj použité nabíjacie zariadenie. V závere článku je zdôraznený význam a výhody zriadenia nabíjarne.
Kľúčové slová: logistická spoločnosť, manipulačná technika, sulfatácia, nabíjareň, nabíjač
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Logistické parky a sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 60-64
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnanie logistických parkov a skladov v ČR v roku 2011 podľa využiteľnej plochy pre skladovanie. Príspevok obsahuje priestorové parametre skladov, ceny ich prenájmu ako aj ponuku, resp. dostupnosť, infraštruktúry. Príspevok obsahuje aj obchodné mená už prítomných klientov v konkrétnych skladovacích nehnuteľnostiach.
Kľúčové slová: logistický park, sklad, skladovanie, plocha, infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Realitní kanceláře skladových prostor
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 58-59
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou ponuky skladovacích priestorov v ČR v roku 2011 podľa predanej a prenajatej plochy realitnými kanceláriami. Skladovacie plochy v m2 sú členené na predané a prenajaté plochy. Príspevok obsahuje aj štruktúru prenajatých plôch v členení na skladové areály, kancelárske priestory, maloobchod, priemysel a iné. Informuje aj o rozsahu ponúkaných služieb (9 skupín) a hlavných klientov v oblasti využívania skladovacích priestorov.
Kľúčové slová: realitná kancelária, skladovanie, sklad, plocha, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Developeři a poskytovatelé skladových prostor
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 56-57
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu developerov a poskytovateľov skladovacích priestorov v ČR v roku 2011 na základe celkovej plochy realizovaných projektov. Porovnanie obsahuje počty realizovaných projektov, plochy projektov a skladov v m2, ich štruktúru v členení na logistické plochy, komerčné stavby, priemyselné stavby a iné. Obsahuje aj rozsah poskytovaných služieb dodávateľmi (7 skupín) a hlavných nájomcov týchto nehnuteľností.
Kľúčové slová: developer, sklad, stavba, plocha, služba, nájomca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Úklidové stroje
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje rebríček najvýznamnejších výrobcov a dodávateľov upratovacích a čistiacich strojov a snežných fréz na trh v ČR v roku 2011 podľa obratu z ich predaja. Príspevok porovnáva štruktúru ponuky týchto strojov (10 druhov strojov) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi (5 druhy služieb). Príspevok uvádza aj obchodné názvy produktov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: čistiaci stroj, upratovací stroj, snehová fréza, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Přídavná zařízení na manipulační techniku
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 44
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje charakteristiky piatich najvýznamnejších výrobcov, resp. dodávateľov prídavných zariadení na manipulačnú techniku (podľa počtu zamestnancov) na trh v ČR v roku 2011. Príspevok porovnáva štruktúru ponuky prídavných zariadení (13 typov zariadení) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi (4 druhy služieb). Dôležitou informáciou je tiež deklarovaná rýchlosť servisného zásahu v hodinách. Článok udáva aj obchodné názvy produktov dodávateľov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: manipulačná technika, prídavné zariadenie, sortiment, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Manipulační technika
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 40-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok prezentuje zoznam výrobcov a dodávateľov manipulačnej techniky na trh v ČR v roku 2011 podľa obratu z predaja techniky. Príspevok obsahuje aj štruktúru ponuky vozíkov (10 kategórií vozíkov) a rozsah poskytovaných služieb jednotlivými dodávateľmi aj s ohľadom na spôsoby financovania manipulačnej techniky (5 druhov služieb). Uvádza tiež obchodné názvy produktov dodávateľov, počty zamestnancov, hlavných zákazníkov a obraty z predaja vozíkov.
Kľúčové slová: manipulačná technika, vozík, služba, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Bezpečnostné systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 38
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček výrobcov a predajcov bezpečnostných systémov pre skladové hospodárstvo v ČR v roku 2011 podľa obratu z ich predaja. Príspevok uvádza štruktúru ponúkaného sortimentu, produkty sú členené do 11 skupín na základe účelu ich použitia a princípu činnosti. Udáva tiež obchodné názvy bezpečnostných systémov jednotlivých poskytovateľov, ich obrat z predaja v rokoch 2010 a 2011 ako aj najvýznamnejších zákazníkov.
Kľúčové slová: bezpečnostný systém, sklad, zákazník, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Vrata a můstky
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 37
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček predajcov zariadení pre vstup do skladovacích priestorov (vráta, dvere, brány, závory) v ČR v roku 2011 podľa obratu z ich predaja. Produkty sú členené do 12 skupín podľa konštrukčného riešenia a účelu použitia ponúkaného produktu. Udáva tiež obchodné názvy produktov jednotlivých poskytovateľov, ich obrat z predaja v rokoch 2010 a 2011 ako aj ich najvýznamnejších zákazníkov, resp. realizované projekty.
Kľúčové slová: dvere, brána, závora, zákazník, projekt
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Osvětlení skladu
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnanie výrobcov a dodávateľov osvetľovacej techniky pre skladovacie priestory v ČR v roku 2011 podľa počtu ich zamestnancov. Príspevok uvádza štruktúru predaja podľa typu svietidiel (9 kategórií) a svetelného zdroja (7 kategórií). Prezentuje tiež obrat z predaja v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: osvetlenie, sklad, obrat, typ svietidla, svetelný zdroj
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Váhy, vážící systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 33
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam dodávateľov váh a vážiacich systémov v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Príspevok charakterizuje portfólio dodávaných produktov, váhy sú členené do 14 skupín. Dodávatelia váh sú tiež členení na výrobcov, importérov, malo a veľkoobchodníkov. Informuje tiež o výške obratu z predaja váh v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: váhy, obrat, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Skladové regálové systémy
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 28-32
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnanie dodávateľov regálových systémov v ČR v roku 2011 podľa obratu za ne. Príspevok obsahuje analýzu štruktúry regálových systémov dodávaných konkrétnymi dodávateľmi. Dodávatelia sú členení na výrobcov, importérov, malo a veľkoobchodníkov. Informuje tiež o výške obratu z predaja regálových systémov v rokoch 2010 a 2011 ako aj o najvýznamnejších zákazníkoch konkrétnych dodávateľov.
Kľúčové slová: regálový systém, obrat, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Automatizované sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 24-27
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje zoznam automatizovaných skladov v ČR v roku 2011 podľa počtu zamestnancov. Charakterizuje typ vybavenia (zariadenia) konkrétnych automatizovaných skladov – typy regálov, regálové zakladače, dopravníky. Informuje tiež o výške obratu za poskytovanie služieb automatizovaného skladu v rokoch 2010 a 2011.
Kľúčové slová: automatizovaný sklad, zariadenie, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Panorama skladů k 1.4.2013
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 48-49
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu logistických a skladovacích kapacít k 1.4.2013 v ČR. Porovnanie je realizované na základe lokalizácie, priestorových parametrov, dostupnosti, ceny a využiteľnosti logistických a skladovacích priestorov. Článok obsahuje aj kontakty na konkrétnych prevádzkovateľov. Zahŕňa tiež analýzu voľných skladovacích kapacít na základe uvedených charakteristík.
Kľúčové slová: sklad, logistický park, kapacita, dostupnosť, využitie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Benchmarking: Vyšší úroveň skladování
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 36-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v príspevku venuje systému pojazdných regálov, ktoré sa v širokej miere uplatňujú u výrobcov, v skladoch obchodných centier ako aj v logistických centrách. Pojazdné regály umožňujú uskladniť až o 80 % tovarov viac v porovnaní s rovnako veľkým skladom so stacionárnymi regálmi. Rýchlosť regálov je od 4,2 do 4,8 m/min. Autor popisuje aj technické a prevádzkové charakteristiky regálov. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu posuvných regálových systémov od ôsmych rôznych dodávateľov.
Kľúčové slová: posuvný regálový systém, skladovanie, benchmarking
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
N ázov: Automatizovaný sklad lékárny: Více času na obchod
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax v oblasti automatizovaných systémov pre vychystávanie tovaru v oblasti farmaceutického priemyslu. Ide o aplikácia v lekárňach spoločnosti KLS. Systém umožňuje mať ihneď k dispozícii bezchybné údaje. Vytvorenie plne automatizovaného skladu prinieslo lekárňam viac času pre ich hlavné obchodné aktivity. Prínosom systému je najmä rýchlosť a presnosť.
Kľúčové slová: sklad, automatizácia, vychystávanie, čiarový kód
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013
 Názov: Vizualizace při řízení skladu: Zaměstnance řídí LCD panely
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na logistickú prax v oblasti skladovania, konkrétne sa týka vizualizácie pri riadení skladu s využitím LCD panelov. Ide o projekt spoločnosti K B Progres, spoločnosť podniká v oblasti veľkoobchodu s elektronikou a domácimi spotrebičmi. Hlavnou požiadavkou projektu bola rýchla expedícia. WMS priniesol zrýchlenie príjmu tovaru, veľkoobchod je schopný zásobovať viac partnerov, možnosť dátovej komunikácie s dopravcami. Prínosom je tiež jednoduchosť obsluhy.
Kľúčové slová: sklad, skladovanie, LCD, vizualizácia, WMS
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013