skladové systémy

monitor august 2023 4Názov: ASRS: Pomocník v kapacite aj rýchlosti
Autor: Stanislav D. Břeň
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Máj – Jún 2023, 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) sú automatizované systémy pre skladovanie a výdaj materiálov v intralogistike. Rozdeľujú sa do niekoľkých kategórií v závislosti od konfigurácie a spôsobu manipulácie. ASRS sú vhodné najmä pre zákazníkov s dostatočnou svetlou výškou stavebného objektu, ktorá je aspoň 10 metrov pri skladoch na prepravky a  20 metrov pri paletových systémoch. Ďalším predpokladom sú štandardizované skladovacie jednotky. Hlavným dôvodom na zavedenie systému je najmä zvýšenie produktivity a prehľadu o zásobách na pozadí nedostatku pracovných síl. Trendom v tejto oblasti je zvyšovanie energetickej efektívnosti pomocou optimalizácie hmotnosti a najmodernejších pohonných a riadiacich prvkov. Stále populárnejšia je tiež integrácia automatizovaných skladových systémov s technológiami ako umelá inteligencia alebo internet vecí. V blízkej budúcnosti sa očakáva rast trhu ASRS o 7-10 % ročne na území strednej a východnej Európy.
Kľúčové slová: ASRS, manipulácia, skladovanie, efektívnosť
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: august 2023

monitor august 2023 3Názov: Spádové regály: Oplatí sa komplexné zadanie a presný návrh riešení
Autor: David Čapek
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Máj – Jún 2023, 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Spádový regál je paletový regál so špeciálnymi valčekovými dráhami, ktoré zaisťujú posun založeného materiálu do prvej voľnej pozície. Slúžia ako prostriedok pre maximálne využitie kapacity skladov a ich efektivita je oproti klasickým paletovým regálom vyššia až o 80 percent. Spádové regály sa využívajú na miestach, kde sa skladuje vo väčších množstvách jeden druh tovaru a tiež tam, kde sa dohliada na expiračnú dobu skladovaného materiálu a dodržuje sa princíp FIFO alebo LIFO. Aj tu však platí viacero obmedzení. Na inštaláciu je potrebný vyšší priestor pre dosiahnutie sklonu, platia tu dĺžkové a hmotnostné obmedzenia a do jedného kanálu nie je možné umiestniť viac druhov materiálov. Dôležité je nepodceniť úvodnú prípravnú fázu projektu. Je potrebné správne zadefinovať typ používaných paliet, rozsah hmotností a vozík, pretože pri rozdielnych parametroch nemusí spádový regál fungovať správne. Problémom môže byť aj kvalita paliet, kde je potrebné spĺňať geometrické požiadavky.
Kľúčové slová: Spádové regály, palety, valčekové dráhy, parametre
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: august 2023

monitor jul 2023 3Názov: Vozíkom neškodí ani tak zima, ako časté výkyvy teploty
Autor: Vladimír Maťo
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Apríl – Jún 2023, 1214-4827
Jazyk:
slovenský
Anotácia: Mraziarenské sklady patria z pohľadu prevádzky k najnáročnejším pracovným prostrediam. Zima a vlhkosť zvyšujú náchylnosť strojov na opotrebenie a zároveň kladú zvýšené nároky na personál. Kým obsluhu chladiarenského skladu väčšinou zvládne aj bežná manipulačná technika, obsluha mraziarenského skladu vyžaduje špecifický prístup. Jednou z odlišností je prevedenie elektroinštalácie, najmä káblov. Pri vozíkoch s elektrickým pohonom je typická efektívnejšia tepelná izolácia a použitie  lítium-iónových akumulátorov, ktoré sú menej náchylné na pokles kapacity. Z hľadiska prevádzky je manipulačná technika náchylná hlavne na prudké zmeny teploty a s tým spojenú vlhkosť. Efektívne vybavené sklady by tak mali mať samostatnú flotilu vozíkov na prácu v mraziarenskej časti a na suchý sklad. Podstatný je aj správny typ techniky a pravidelná údržba zariadení. Zvýšenú pozornosť si okrem samotnej manipulačnej techniky vyžaduje aj konštrukcia mraziarenských priestorov.
Kľúčové slová: mraziarenské sklady, manipulačná technika, prevádzka, nároky
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: júl 2023

monitor jun 2023 8Názov: Vozíky v neštandardnom prostredí: Mraziarenské prevádzky (I.)
Autor: Stanislav D. Břeň
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Marec- Apríl 2023, 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Medzi vysokozdvižným vozíkom pre štandardné a neštandardné operácie nemusí byť na prvý pohľad veľký rozdiel. Často ide o bežnú techniku doplnenú o rôzne typy prídavných zariadení pre špeciálnu aplikáciu. Zmeny však nastávajú v prípade použitia v špecifickom prostredí. Vozíky pohybujúce sa krátkodobo v mraziarenských priestoroch nepotrebujú rozsiahle úpravy, no tie, ktoré v takomto prostredí operujú dlhodobo vyžadujú komplexnú úpravu. Zároveň musí byť vozík konfigurovaný tak, aby bol schopný spoľahlivej a bezpečnej prevádzky v teplotách pod nulou. Kabína je rozhodne vítaná, no dáva zmysel len vtedy, ak obsluha počas práce nevystupuje. Starostlivosť o vozík do mraziarenských priestorov je z pohľadu vodičov rovnaká ako pri bežných vozíkoch, rastú však požiadavky na starostlivosť o batérie. Ideálna je kombinácia Li-Ion batérie a vyhrievaného priestoru. V prípade vozíkov pracujúcich von na prirodzenom mraze môžu byť potrebné ešte ďalšie úpravy. 
Kľúčové slová: Vysokozdvižný vozík, mraziareň, úpravy, neštandardné operácie
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: jún 2023

monitor jun 2023 4Názov: ​SKLAD přibližuje budoucí trendy v klíčových oblastech interní logistiky/ BGL: SKLAD približuje budúce trendy v kľúčových oblastiach internej logistiky
Autor: LÁN
Vydavateľ: Dopravní noviny, 2023, 11, online,  ISSN: 1210 - 1141
Jazyk: Český jazyk
Anotácia: Súčasná doba akceleruje smerovanie internej logistiky k automatizácii skladov. Do piatich rokov chce podľa nedávnej štúdie Trendy v českej logistike 2022, ktorú realizoval SKLAD (Spolok Kompetentných Dodávateľov a Logistikov), čiastočne automatizovať 95 % oslovených firiem z rôznych segmentov. Svoje uplatnenie v tejto oblasti nachádzajú roboty, strojové učenie a detailná dátová analytika skladu. Kľúčovými témami sú aj technológie pre vybavenie a riadenie skladu a jeho ostraha.
Kľúčové slová: logistika, skladovanie, cestná doprava, železnica, automatizácia
Spracoval: Ing. Michal Loman, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: jún 2023

monitor april 2023 14Názov: Pri konsolidácii skladov hrá úlohu ekonomika, efektivita a ekológia
Autor: David Čapek
Vydavateľ: Systémy Logistiky, November – December 2022, 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Vo všeobecnosti platí, že veľký sklad je pre efektivitu prevádzky výhodnejší ako viacero malých skladov. Najmä v prípade podobnej lokality a zamerania na rovnaký trh. Je to vďaka možnosti efektívnejšieho využitia pracovnej sily a manipulačnej techniky, informačných technológií a nižších jednotkových nákladov na vodičov a administratívu. Viac skladov môže dávať zmysel pri diverzifikovaní rizika alebo výhodnosti pre logistický reťazec. V rámci konsolidácie skladov je dôležitý nielen ekonomický aspekt, ale aj hľadisko udržateľnosti. Ide o prípady, kedy je efektívnejšie zlúčenie viacerých skladov do 1 lokality napriek väčšej vzdialenosti ku koncovému zákazníkovi. Okrem správneho naplánovania a nastavenia procesov je zásadná lokalita skladu a dostupnosť pracovnej sily. Podstatné je aj plánovanie v dostatočnom predstihu aspoň 12-18 mesiacov pred plánovaným využívaním priestorov.
Kľúčové slová: sklady, konsolidácia, efektivita, prevádzka
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

monitor april 2023 11Názov: Vyššia efektivita správnou kombináciou techniky
Autor: Tomáš Szmrecsányi
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Október – December 2022, 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Správnou kombináciou rôznych typov manipulačnej techniky možno docieliť najvyššiu efektivitu v logistických aj výrobných procesoch. Pre firmy je taktiež dôležitá možnosť priebežnej úpravy a výmeny flotily vozíkov. Pri výbere vozíkov by mali užívatelia zvažovať okrem ceny aj typ batérie a kvalitu servisu dodávateľa. Voľba typu manipulačnej techniky je obvykle daná charakteristikou prevádzky. Na zabezpečenie efektivity chodu skladu vplýva okrem samotnej manipulačnej techniky aj postupná automatizácia procesov. Jedným z hlavných prínosov automatizácie a digitalizácie je zníženie celkového počtu manipulácií, čo má pozitívny vplyv na znižovanie uhlíkovej stopy. Automatizácia intralogistických procesov je dnes už samozrejmosťou a manipulačná technika dokáže zbierať dáta, ktoré je možné ďalej využiť. Prepojenie IT s manipulačnou technikou zvyšuje rýchlosť aj presnosť vybavovania objednávok.
Kľúčové slová: manipulačná technika, efektivita, automatizácia, logistické procesy
Spracoval: Ing. Martin Zuzaniak / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

monitor april 2023 3Názov: Toyota realizuje moderní a efektivní řešení manipulace / Toyota realizuje moderne a efektívne riešenia manipulácie
Autor: Pavel Toman
Vydavateľ: (Časopis Logistika) Economia, a. s., ročník XXVIII, č.11/2022, str. 16 , ISSN 1211 – 0957
Jazyk: český jazyk
Anotácia:
Výrobca manipulačnej techniky Toyota Material Handling patrí k lídrom pri zavádzaní najmodernejších a nákladovo optimálnych metód manipulácie. Popri klasických vozíkoch posilňuje a navyšuje počty uskutočnených riešení s využitím automatizácie, bezuličkového systému skladovania Radioshuttle, VNA vozíkov s kĺbovým šasi alebo štíhlej logistiky. V spoločnosti Linea Nivnice sa podarilo prepojiť všetky najmodernejšie technológie súčasnosti. Automatické vozíky Autopilot spolupracujú s podvozkami Radioshuttle. Obe technológie využívajú li-ionové batérie a monitorované systémom I_Site. Toyota už dlhšiu dobo realizuje projekty zamerané na komplexné projekty automatizácia vo všetkých procesoch skladovania. Takmer 30% elektrických vozíkov, ktoré Toyota dodáva sú vybavené bez-údržbovými modulárnymi li-iónovými batériami. Toyota po celej Európe vytvorila flotilu viac ako 165 tisíc aktívnych inteligentných vozíkov, čím je možné redukovať náklady na škody alebo opravy o 70% a viac.
Spracoval:
Ing. Mikuláš Černý, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

monitor april 2023 2Názov: Za rychlostí Rohlíku jsou i roboti ve skladech/ Za rýchlosťou Rohlíku sú aj roboti v skladoch
Autor: Filip Hubička
Vydavateľ: (Časopis Logistika) Economia, a. s., ročník XXVIII, č.11/2022, str. 44 - 45, ISSN 1211 – 0957
Jazyk: český jazyk
Anotácia: Rohlik Group implementovala technológiu spoločnosti Brightpick založenú na kombinácií mobilnej robotickej techniky, 3D počítačovom videní a intuitívneho softweru pre optimalizáciu distribučného centra vo svojom sklade v Horních Počernicích. V súčasnosti táto technológia spracováva okolo 4000 rôznych produktov z celkového množstva 18 000 produktov. Hlavnými faktormi na určenie toho či tovar bude prechádzať automatickým alebo manuálnym procesom vychystávania sú rozmery, hmotnosť a využívaný obal. Technológia hneď po prvom nasadení zaznamenala o 70% menej chýb v porovnaní s ľudským pracovníkom. V blízkej budúcnosti plánujú rozšíriť túto technológiu aj na oddelenie expedície. Technológia využíva robotov Runners, ktorý sú schopný sa bezproblémovo spojiť s automatickým vychystávacími stanicami. Podľa Brightpick dokážu roboti Runners doručiť uskladnený tovar na picking už do 15 sekúnd. Potenciál tejto technológie automatizácie skladu nasledujúcej generácie je obrovský, pretože je vysoko konfigurovateľná, škálovateľná, prispôsobí sa zmenám potrieb podniku a nemá žiaden kritický bod, ktorého porucha by vyradila celý systém z prevádzky povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Brightpick Ján Žižka.
Kľúčové slová: robotizácia, automatizácia, vychystávanie, skladovanie
Spracoval: Ing. Mikuláš Černý, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

monitor april 2023 1Názov: Automatizace v Continentalu nabrala tempo/ Automatizácia v Continentale nabrala na tempe
Autor: Filip Hubička
Vydavateľ: (Časopis Logistika) Economia, a. s., ročník XXIX, č.1-2/2023, str. 28 -31, ISSN 1211 – 0957
Jazyk: Český jazyk
Anotácia: Výrobno-logistický park spoločnosti Continental Automotive v Brandýse nad Labem zamestnáva viac ako 2800 ľudí a je najväčšou prevádzkou spoločnosti Continental na svete. V priebehu minulého roka bol v tomto parku nasadení automatizovaný vychystávací systém AutoStore. Išlo vôbec o prvé nasadenie tohto druhu v ČR. Spoločnosť Continental nezaháľa a s automatizáciou ich najväčšieho logistického parku pokračuje aj naďalej. Veľké zmeny nastali pri príjme materiálu, kde sa prešlo s manuálneho handlingu na systém valčekových dopravníkov. Okrem toho pri procesoch uskladnenia využívajú novo inštalované modulárne regálové systémy Kardex Remstar, ktoré šetria skladovú plochu ako aj pohyby zamestnancov. V súčasnosti sa využívajú dva zaskladňovacie systémy Kardex Remstar, do budúca plánuje Continentál nasadiť celkovo až osem takýchto systémov. V Continentale vedia, že nároky ich klientov budú čím ďalej tým náročnejšie a preto plánujú v automatizácií a robotizácií pokračovať aj naďalej.
Kľúčové slová: Continental, automatizácia, skladovanie
Spracoval: Ing. Mikuláš Černý, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: apríl 2023

monitor marec 2023 10Názov: Automatizace zvyšuje bezpečnosť/ Automatizáciu zvyšuje bezpečnosť
Autor: Pavel Toman
Vydavateľ: (Časopis Logistika) Economia, a. s., ročník XXVIII, č.10/2022, str. 24 -25, ISSN 1211 – 0957
Jazyk: česky
Anotácia: Sklad je miestom, kde dochádza k stretnutie viacerých rizík. Logistické firmy sa preto snažia tieto riziká zmenšovať a samozrejme odstrániť. Hlavnou úlohou je optimalizácia procesu v skladoch a s tým spojené aj zníženie rizík. Kľúčom k bezpečnému pracovnému prostrediu je pravidelné hodnotenie rizík, ktoré vyžaduje starostlivosť a taktiež mieru znalosti a skúseností. Automatizované manipulačné prostriedky či roboti dokážu nahradiť prácu ľudí práve tam, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu. Úlohou nových technológii je predovšetkým podporiť a zefektívniť úlohy, ktoré vykonávajú zamestnanci, zlepšiť bezpečnosť, ergonómiu a pracovné podmienky.
Kľúčové slová: automatizácia, sklad, bezpečnosť, optimalizácia
Spracoval: Ing. Mikuláš Černý, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2023

monitor marec 2023 9Názov: Toyota si připomíná 30 úspěšných let / Toyota si pripomína 30 úspešných rokov
Autor: Jindřich Přívora
Vydavateľ: (Časopis Logistika) Economia, a. s., ročník XXVIII, č.10/2022, str. 28 -29, ISSN 1211 – 0957
Jazyk: česky
Anotácia: Toyota Material Handling oslavoval minulý rok v októbri existenciu firmy. Za tri desiatky rokov pôsobení na českom trhu sa stala rešpektovaným dodávateľom a zásadne ovplyvnila technologickú úroveň odboru manipulačnej techniky. Svojimi aktivitami podporila široké zákaznícke spektrum. Takmer 15 tisíc firiem zo všetkých oblastí ekonomiky. Toyota neustále meria svoju výkonnosť v oblasti podnikania a riadi vnútorné procesy servisu spôsobom založeným na dlhodobom plánovaní, odstraňovaní nerovnomernosti špičiek a výkyvu.
Kľúčové slová: česky trh, logistika, manipulačná technika, profesionalita
Spracoval: Ing. Mikuláš Černý, KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2023

monitor marec 2023 2Názov: Trendy v skladoch určuje automatizácia a digitalizácia
Autor: Tomáš Szmrecsányi
Vydavateľ: Systémy Logistiky, Január – Marec 2022, 1214-4827
Jazyk: slovenský
Anotácia: Svet skladovania je ovplyvnený nedostatkom tovarov, techniky a kvalifikovaných pracovných síl. Preto sa spoločnosti snažia optimalizovať skladové procesy prostredníctvom automatizácie a digitalizácie. Pokiaľ sú dobré nastavené, urýchlia cestu tovaru ku zákazníkovi. Medzi trendy v skladoch patri využívanie technológie EDI pri skenovaní paliet a vykládke alebo elektrické brány. Vývoj skladovania sa uberá smerom uskladnenia väčšieho počtu paliet a artiklov vzhľadom na rastúcu náročnosť zákazníkov a preto je neustále potrebné prispôsobovať sklady tomuto trendu. Rýchlosť procesov záleží hlavne na funkcionalite a skladovej stratégií, ktorá sa od daného skladového priestoru požaduje. Aktuálnym trendom je snaha o maximalizáciu využitia skladovacej plochy, čo znamená stavanie vyšších skladov a možnosť využívania automatických žeriavových zakladačov. Optimalizácia, automatizácia a dôraz na flexibilitu sú základnými kritériami pre napredovanie skladu.
Kľúčové slová: sklady, automatizácia, digitalizácia, trendy
Spracoval: Martin Zuzaniak, Ing. / KCMD, FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: marec 2023

 Názov: Základné funkcie a význam skladovania
Autor: Ing. Katarína Kočišová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 72 – 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku prináša teoretické poznatky o činnostiach v skladovacích priestoroch. Uvádza rozlišovanie presunov produktov, uskladnenia produktov i rozlišovanie druhov skladov. V druhej časti článku sa autorka venuje pojmu výkonnosť skladovania, ktorý približuje na popise ukazovateľa skladovacej činnosti, produktivity, hospodárnosti a kvality. V závere článku autorka konštatuje, že skladové hospodárstvo a skladovanie v sebe často skrýva veľký potenciál na zefektívňovanie.
Kľúčové slová: druhy skladov, meranie výkonnosti skladovania, ukazovatele skladovacej činnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Automatizácia skladov znižuje náklady
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 71
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti v skladoch fungujú v úzkom spojení inteligentné technológie so spoľahlivou, odolnou a plne funkčnou technikou plniacou si svoje poslanie za každých okolností. Článok sa venuje snahám o znižovanie nákladov pomocou technológií a techniky. Podľa logistických analytikov zavedenie automatizácie v sklade znižuje náklady aj na zamestnancov. Nezanedbateľný je tiež prínos v znížení prevádzkových nákladov skladu, napr. pri vykurovaní alebo osvetlení, ktoré pri automatizovanej prevádzke nemusí byť také intenzívne.
Kľúčové slová: automatizácia skladov, monitoring, WMS
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Benchmarking: Nielen evidovať, ale najmä riadiť
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 26 – 29
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Riadenie skladu firmy zavádzajú najmä z dôvodu víťazstva v konkurenčnom boji, kde je rozhodujúci ten, kto dokáže znížiť náklady a rýchlejšie a spoľahlivejšie dodať tovar zákazníkovi. Ak rastie počet artiklov, lokácií či objem tovaru, je potrebné využiť efektívnejšie riešenie riadenia skladu pomocou WMS – Warehouse Management System. Článok je doplnený rozsiahlou komparatívnou tabuľkou, ktorá pod názvom „WMS systémy zvládnu EDI komunikáciu“ zachytáva prehľad a spĺňanie kritérií jednotlivých dostupných WMS systémov.
Kľúčové slová: logistika, expedičná logistika, riadenie skladu, ERP systém, WMS sklad, EDI komunikácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Batérie pre vozíky: Starostlivosť sa vám vráti
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 16 - 17
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN:
MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre logistické, výrobné a obchodné spoločnosti je nevyhnutnou technickou pomôckou manipulačná technika. Spoľahlivosť prevádzky závisí od batérie vozíka. Neúplné nabitie batérie zapríčiňuje vznik sulfatácie, ktorá môže byť vratná a nevratná. Problémom je nevratná sulfatácia. Správne nabitie batérie často ovplyvňuje aj použité nabíjacie zariadenie. V závere článku je zdôraznený význam a výhody zriadenia nabíjarne.
Kľúčové slová: logistická spoločnosť, manipulačná technika, sulfatácia, nabíjareň, nabíjač
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014

 Názov: Logistické parky a sklady
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 60-64
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnanie logistických parkov a skladov v ČR v roku 2011 podľa využiteľnej plochy pre skladovanie. Príspevok obsahuje priestorové parametre skladov, ceny ich prenájmu ako aj ponuku, resp. dostupnosť, infraštruktúry. Príspevok obsahuje aj obchodné mená už prítomných klientov v konkrétnych skladovacích nehnuteľnostiach.
Kľúčové slová: logistický park, sklad, skladovanie, plocha, infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Realitní kanceláře skladových prostor
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 58-59
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou ponuky skladovacích priestorov v ČR v roku 2011 podľa predanej a prenajatej plochy realitnými kanceláriami. Skladovacie plochy v m2 sú členené na predané a prenajaté plochy. Príspevok obsahuje aj štruktúru prenajatých plôch v členení na skladové areály, kancelárske priestory, maloobchod, priemysel a iné. Informuje aj o rozsahu ponúkaných služieb (9 skupín) a hlavných klientov v oblasti využívania skladovacích priestorov.
Kľúčové slová: realitná kancelária, skladovanie, sklad, plocha, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013

 Názov: Developeři a poskytovatelé skladových prostor
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 56-57
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje porovnávaciu analýzu developerov a poskytovateľov skladovacích priestorov v ČR v roku 2011 na základe celkovej plochy realizovaných projektov. Porovnanie obsahuje počty realizovaných projektov, plochy projektov a skladov v m2, ich štruktúru v členení na logistické plochy, komerčné stavby, priemyselné stavby a iné. Obsahuje aj rozsah poskytovaných služieb dodávateľmi (7 skupín) a hlavných nájomcov týchto nehnuteľností.
Kľúčové slová: developer, sklad, stavba, plocha, služba, nájomca
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013