knižné publikácie

V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

 Názov: Velká kniha logistiky
Autor: Ivan Gros, prof. Ing. CSc. a kolektív
Vydavateľ: Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe 2016, počet strán 512
ISBN: 978-80-7080-952-5
Jazyk: čeština
Anotácia: V súčasnej dobe sa ešte stále objavujú diskusie o tom, čo je logistika a čo je riadenie dodávateľských systémov. Predložená monografia je postavená na modernom koncepte logistiky v prostredí riadenia dodávateľských systémov. Východiskom pre navrhovanie štruktúry dodávateľských systémov je orientácia na tvorbu pridanej hodnoty pre zákazníkov poskytovaním požadovanej úrovne logistických služieb. Uvedené princípy sú dodržiavané pri riadení základných logistických činností ako sú nákup, výroba, distribúcia, doprava, skladovanie, balenie a ďalšie manipulačné operácie. Pozornosť je venovaná logistickému informačnému systému, plánovaniu , spracovaniu objednávok a predpovedi dopytu. Záverečná časť publikácie je zameraná na vybranú oblasť legislatívy, ktorá vymedzuje rámec pri realizácii radu logistických aktivít a obchodného práva pri uzatváraní zmlúv medzi partnermi v dodávateľských systémoch.
Kľúčové slová: logistika, riadenie dodávateľských systémov, systémy, riadenie nákupu, riadenie výroby, distribúcia, skladovacie systémy, obaly, logistický informačný systém, právo a logistika
Spracoval: Pavol Šaradín, Vysoká škola logistiky v Přerove
Zaradené: apríl 2017

 Názov: Systémové prístupy k strategickému manažmentu: Príklady z automobilového priemyslu.
Autor: Dima, Ioan Constantin
Vydavateľ: IGI Global
DOI: 10.4018/978-1-4666-6481-4
Jazyk: anglický
Anotácia: V tejto publikácií autori predstavujú systematické postupy rôznych aspektov strategického riadenia. Táto publikácia zdôrazňuje význam stratégií v hierarchických organizáciách, ktoré sa musia v priemyselných podnikoch vyvíjať a implementovať tak, aby boli tieto organizácie konkurencieschopné v súčasnom prostredí globálnej ekonomiky a globálnom trhu. Samozrejme, že aj napriek dnešnej výzviev týkajúcich sa finančnej krízy v roku 2008, nachádzajú sa tu nové príležitosti rozvoja. Kríza odhalila niektoré slabiny v rámci konvečnej politiky spoločností s ohľadom na ich pracovné postupy a potvrdila, že etické a transparentné podnikanie musí byť nevyhnutnou súčasťou firemnej kultúry, ktorá vedie k vyššej úrovní produktivity. Je zrejmé, že etické obchodné praktiky si vyžadujú kooperáciu na rôznych organizačných úrovniach. Myslím si, že táto kniha, v tíchto súvislostiach ponúka niektoré systematické náhľady do štúdia systému stratégií v priemyselnom prostredí. Okrem toho, sú v tejto editovanej knihe predstavené strategické prístupy, ktoré môžu byť užitočné pre plnú mobilizáciu všetkých oddelení a manažérov na všetkých úrovniach riadenia na optimalizáciu využitia firemných zdrojov a zvýšenia ziskovosti.
Publikácia sa skladá zo 14 príspevkov, ktoré sú rozdelené do dvoch kompaktných častí.
Prvá kapitola sa zaoberá problematikou informácií v teórii systémov. Jej hlavným cieľom je zdôrazniť, že správa systémov, musí poskytovať vykonávať také opatrenia, ktoré eliminujú negatívne dopady spôsobené tým, že sa skresľujú údaje použité v systéme.
V kapitole 2, sa čitateľ môže dozvedieť o teórii rizík vo všeobecnej rovine a o rizíkách pri riadení systémov. Osobitný dôraz sa kladie na postoje manažérov voči riziku vo všeobecnosti a voči priemyselním rizikám. Následná kapitola, "Využitie teórie systémov nariešenie problémov priemyselných spoločností," ponúka vybrané aplikácie teórie systémov v štúdiu priemyselných spoločností.
Kapitoly 4-6 sú zamerané na životné prostredie priemyselných podnikov v globálnej ekonomike. Zaoberajú sa aspektami týkajúcími sa: hospodárskej súťaže a konkurentmi; rozhodovacích procesov v priemyselných podnikoch; štrukturálne aspekty organizácií; internacionalizácia v globálnej ekonomike, atď.
Kapitoly 7-9, prezentujú niekoľko prístupov k strategickému riadeniu, ktoré sú sumarizované a diskutované do detailov. Modely a ich popisy sú následne odporúčané, na základe dopadu efektivity strategického riadenia na trvalo udržateľný rozvoj.
Kapitoly 10 a 11 sa zaoberajú modernými výrobnými stratégiami, ktoré sú podporované pomocou IT a expertných systémov. Ďalej sa zaoberajú teoretickými aspektmi kvality výroby s využitím japonských metód a techník riadenia kvality. Zmeriavajú sa metódy techniky naývané „Taguchi Design“, ktorý zvyšuje inžiniersku s ohľadom na produktivitu tým, že zvažuje zhlukové faktory a náklady na zlyhanie.

Kapitoly 12 a 13 sa zaoberajú rozpočtom ako technikou strategického riadenia. Po teórii nákladov sa zaoberá systémom výrobných nákladov.
Kapitola 14 zdôrazňuje dôležitosť predajných stratégií a komerčných činností umožňujúcim priemyselným podnikom predávať svoje výrobky a teda obnovovať svoje prostriedky používané na výrobu tovaru. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že najmä logistika má významnú a dôležitú úlohu v rámci priemyselných organizácií.
Som presvedčený, že táto kniha môže podporovať akademikov, priemyselníkov, učiteľov, doktorandov, riadiacích pracovníkom v priemysle a študentov študujúcich v odbore strategického riadenia. Informácie pulikovaní v tejto knihe môžú byť tiež užitočné pre špecialistov v oblasti riadenia operácií v priemyselnej praxi. V neposlednom rade si myslím, že potenciálni čitatelia môžu nájsť v tejto editovanej knihe dôležité a užitočné vedomosti pre profesijný rast a prax.
Kľúčové slová: strategický manažment, riziko, systémová analýza
Spracoval: Michal Balog, Technická Univerzita v Košiciach
Zaradené: marec 2015

 Názov: Logistika v manažmente podniku
Autor: Pavel Ceniga - Viera Šukalová
Zdroj: strana v publikácii
Vydavateľ: EDIS – Žilina: Žilinská univerzita, 2012, počet strán 288
ISBN: 978-80-554-0530-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zvyšujúci sa význam logistiky z hľadiska globálnych trendov obracia pozornosť na postavenie logistiky v rámci manažmentu podniku, kde predstavuje významnú funkciu v zabezpečení konkurencieschopnosti podniku. Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku; postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám ako aj špecifickým oblastiam manažmentu. Zdôrazňuje význam ľudských zdrojov všeobecne i pre oblasť logistiky, pretože z hľadiska ich riadenia je základným prvkom na zabezpečenie rastu a dlhodobej konkurencieschopnosti využívanie takých nástrojov, ktoré podporujú schopnosti ľudského kapitálu vedúce k zvýšenej podnikateľskej aktivite, pracovnej výkonnosti a inovácie. Publikácia poskytuje integrovaný pohľad na problematiku manažmentu podniku a logistiky ako jeho neoddeliteľnej súčasti a približuje tak uceleným spôsobom moderné riadenie podnikov pre širokú verejnosť, odborníkov z praxe a zároveň je učebným textom pre štúdium odborných predmetov v oblasti logistiky i manažmentu.
Kľúčové slová: logistika, manažment, manažérske nástroje
Cena: 11€
Zaradené:
október 2013

 Názov: Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pre prístup k povolaniu cestného dopravcu platila v členských štátoch  Európskej únie  (EÚ) smernica Rady 96/26/ES, ktorú si však členské štáty aplikovali do svojej legislatívy rozdielne.  Tieto  odlišnosti mali  podľa EÚ viaceré negatívne dôsledky, napr. narušenie hospodárskej súťaže, netransparentnosť dopravného trhu, ako aj riziko, že podniky zamestnávajú zamestnancov s nízkou úrovňou odbornej kvalifikácie so všetkými dôsledkami na odvetvie cestnej dopravy.
Výsledkom týchto snáh sú nové nariadenia:
- Nariadenie Európskeho parlamentu (EP) a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy
- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh
- Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006

Treba upozorniť dopravcov, že tieto nariadenia (s výnimkou vybraných ustanovení) sa začali  sa uplatňovať  od 4. decembra 2011.  Vzhľadom na to, že niektoré ustanovenia vyššie uvedených nariadení si môžu členské štáty upraviť je preto pre prevádzkovateľov cestnej dopravy v Slovenskej republike veľmi dôležité poznať aj ustanovenia nového zákona   Národnej rady SR  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012, podľa ktorého časť osvedčení o odbornej spôsobilosti prestala byť rovnocennými.
Od platnosti Nariadenia č. 1071/2009 sa už nerozoznáva odborná spôsobilosť na vnútroštátnu cestnú nákladnú a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu,  ale len na cestnú nákladnú dopravu. V zdôvodnení prijatia tohto nariadenia sa uvádza, že vysokou úrovňou odbornej kvalifikácie by sa mala zvýšiť socioekonomická účinnosť odvetvia cestnej dopravy.
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009: Občianske právo, Obchodné právo, Sociálne právo, Daňové právo, Obchodné a finančné riadenie podniku, Prístup na trh, Technické normy a technické aspekty prevádzky a Bezpečnosť na cestách.

Kolektív autorov z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, pripravil 1. vydanie nových učebných textov, ktoré obsahovo zodpovedajú novým  požiadavkám na obsah vedomostí vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy z hľadiska odbornej spôsobilosti.

Učebné texty sú určené pre tých čo sa chcú dobre pripraviť na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej doprave, tiež sú určené na doplnenie aktuálnych odborných poznatkov. Učebné texty je možné obstarať na: http://kcmd.uniza.sk/sposobilost.html a v pobočkách ČESMAD Slovakia.
Spracoval: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2012

 Názov: Podnikanie v zasielateľstve a v cestnej doprave
Autor: Miloš Poliak
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0338-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolskú učebnicu, ktorá sa zaoberá nasledujúcimi témami: Vznik právnickej osoby, Živnostenské oprávnenie, Podnikateľský plán, Oprávnenie na podnikanie v zasielateľstve a skladovaní, Oprávnenie na podnikanie v cestnej nákladnej doprave, Oprávnenie na podnikanie v autobusovej doprave, Oprávnenie na podnikanie v taxislužbe, Požiadavky na vodiča a vozidlo pri podnikaní v cestnej doprave, Zodpovednosť pri podnikaní v cestnej doprave a zasielateľstve, Budovanie značky a firemnej identity dopravnej a zasielateľskej firmy, Interné predpisy podnikov a elektronický podpis a Profesijné združenia v zasielateľstve a cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná, doprava, zasielateľstvo, podnikanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Ekonomická analýza podniku cestnej dopravy
Autor: Vladimír Konečný – Miloš Poliak – Adela Poliaková
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS-vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0253-6
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o vysokoškolskú učebnicu, ktorá sa zaoberá nasledujúcimi témami: Charakteristika a význam ekonomickej analýzy pre podnik cestnej dopravy, Metódy ekonomickej analýzy, Analýza produkčných faktorov v podniku cestnej dopravy, Analýza výkonov podniku cestnej dopravy, Analýza ľudských zdrojov a odmeňovania v cestnej doprave, Majetková a kapitálová štruktúra podniku cestnej dopravy, Financovanie krátkodobého a dlhodobého majetku v cestnej doprave, Analýza nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, Analýza finančnej situácie podniku cestnej dopravy, Analýza výkonnosti podniku cestnej dopravy – tradičné hodnotenie a nové trendy a Aplikácia programových vybavení pre potreby ekonomickej analýzy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ekonomická, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2011

 Názov: Elektronické podnikanie v doprave a logistike
Autor: doc. Ing. Bibiana Bukova, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD., Ing. Iveta Kubasáková, PhD.,
Vydavateľ: Iura Edition, spol. s r. o.
Jazyk: slovenský
Anotácia: Monografia sa komplexne zaoberá problematikou elektronického podnikania, od histórie, cez jeho vývoj, technické predpoklady a východiská,  bezpečnosť elektronických transakcií až po právny rámec v Európskej únii a v Slovenskej republike. Osobitná časť monografie je venovaná interakcii elektronického podnikania s dopravou a logistikou so zohľadnením špecifík dopravných a prepravných procesov a s najnovšími informačnými technológiami využívanými v logistike. Záverečná časť sa venuje budúcnosti elektronického podnikania, možností jeho vývoja a trendom.
Monografia "Elektronické podnikanie v doprave a logistike" je určená najmä študentom  vysokých škôl, manažérom v oblasti dopravy a logistiky a širokej verejnosti.
Spracoval: doc. Ing. Bibiana Bukova, PhD., katedra ŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2009

 Názov: Príručka pre zavádzanie vysledovateľnosti ovocia a zeleniny. (GS1 Healthcare Reference Book 2009)
Autor: GS1
Zdroj: GS1
Vydavateľ: GS1, 2009, počet strán 50
Jazyk: anglický
Anotácia: Vysledovateľnosť je proces, ktorý dovoľuje obchodným partnerom vysledovať výrobky a ich pohyb z farmy cez distribúciu až do predajne. Na podnet producentov pripravila organizácia GS1 príručku, ktorá pomáha pri zavádzaní procesu vysledovateľnosti ovocia a zeleniny. Každý partner v procese vysledovateľnosti musí poznať dodávateľa k nemu a aj jeho odberateľa. Prepojením záznamov obchodných partnerov sa dá presne vysledovať pôvod výrobku a jeho presný pohyb v distribučnom reťazci. Toto je veľmi dôležité pri sťahovaní výrobku z trhu. Príručka slúži ako predloha na zavádzanie vysledovateľnosti v ktorejkoľvek etape distribučného reťazca a je založená na používaní štandardov GS1 pre označovanie a identifikáciu. Príručka je rozdelená na časti pre pestovateľov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodníkov a maloobchodníkov.
Kľúčové slová: vysledovateľnosť
Spracoval: Ladislav Janco, GS1 Slovakia
Zaradené: september 2009

Publikácia je dostupná na: http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gsmp/traceability/Global_Traceability_Implementation_Fresh_%20Fruit_Veg_i1.pdf

 Názov: GS1 systém v zdravotníctve – príklady aplikácií  (GS1 Healthcare Reference Book 2009)
Autor: Ulrike Kreysa, Jan Denecker
Zdroj: GS1
Vydavateľ: GS1, 2009, počet strán 61
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia obsahuje príklady použitia systémov pre automatickú identifikáciu v zdravotníctve. Príklady sú z celého sveta, dotýkajú sa viacerých častí distribučného reťazca a ukazujú, ako využiť štandardizovaný systém označovania na zefektívnenie logistických procesov od výrobcov, cez distribútorov až po nemocnice. Príklady implementácií sa rôznia, od malých projektov, napr. označovanie chirurgických nástrojov vo francúzskej nemocnici, až po aplikáciu v širokom meradle, akou je implementácia systému GS1 v 11 000 austrálskych zdravotníckych zariadeniach.
Kľúčové slová: zdravotníctvo
Spracoval: Ladislav Janco, GS1 Slovakia
Zaradené: júl 2009

Publikácia je dostupná na: http://www.gs1.org/docs/healthcare/GS1_Healthcare_Reference_Book_2009-2010.pdf

 Názov: Európska paletová etiketa
Autor: GS1 in Europe, preklad GS1 Slovakia, Marianna Revallová
Vydavateľ: GS1 Slovakia
Jazyk: slovenský
Anotácia: Používanie čiarových kódov v distribučnom reťazci sa musí riadiť určitými pravidlami, aby mohli z kódov získať informácie všetky články reťazca bez geografického obmedzenia. Publikácia Európska paletová etiketa obsahuje pravidlá, na ktorých sa dohodli jednotlivé krajiny v Európe. Tieto pravidlá vychádzajú z celosvetovo platných štandardov a technických noriem. Európska paletová etiketa je dokument, v ktorom sú obsiahnuté tak požiadavky na identifikáciu logistických jednotiek ako aj požiadavky na kvalitu čiarových kódov. Publikácia je určená výrobcom, ktorí tvoria paletové etikety s čiarovým kódom pre svojich odberateľov ako aj firmám, ktoré ponúkajú technické riešenia pre tvorbu paletových etikiet.
Spracoval: Marianna Revallová, GS1 Slovakia
Zaradené: júl 2009

Publikácia je dostupná na: http://www.gs1sk.org/pdf/ELL.pdf