Názov: Klesajúci predaj áut robí starosti
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Predaj áut v Európskej únii sa znižuje už 15. mesiac po sebe. Dopyt po autách klesá takmer vo všetkých veľkých štátoch okrem Británie. Článok sa venuje štatistickému vývoju v predaji automobilov i odhadom v predajnosti jednotlivých automobiliek. V poslednej časti článku sa autor venuje akčnému plánu CARS 2020, ktorý v novembri 2012 schválila Európska komisia.
Kľúčové slová: automobilový trh, automotive logistika, kríza európskeho trhu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Budúcnosť je v inováciách
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 74
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá úspešnou produkciou slovenských automobiliek, ktoré v minulom roku vyprodukovali rekordný počet vyše 900-tisíc automobilov. Zvyšovanie výroby má pozitívny vplyv na rast zamestnanosti, no zvyšuje sa i význam subdodávateľov. Budúcnosť slovenského automobilového priemyslu je v inováciách, v nových technológiách, v nových výrobných procesoch s novými ľuďmi. Článok je doplnený o prehľady vývoja v zamestnanosti, vo výrobe automobilov a o  porovnanie produkcie na tisíc obyvateľov.
Kľúčové slová: automotive logistika, subdodávatelia, rast produkcie automobilov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Výhľad do budúcnosti je optimistický
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 60-61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je pokračovaním popisu hĺbkového výskumu o situácii na trhu s logistickými a industriaálnymi nehnuteľnosťami, ktorý bol uverejnený v predchádzajúcom čísle časopisu. Autori sa v článku zaoberajú aktuálnymi trendami v riadení dodávateľských reťazcov, štrukturálnymi faktormi v oblasti globalizácie, inovácií i konsolidácie. Analýzou akútneho dopytu sa dostávajú k problematike outsourcingu a e-commerce.
Kľúčové slová: logistika, štrukturálne faktory, outsourcing, e-commerce, dodávateľské reťazce.
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Vývoj v autobusovej doprave v SR a vybrané otázky jej konkurencieschopnosti
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 36-37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pravidelná autobusová doprava v SR má aj na začiatku roku 2013 stále nezastupiteľné miesto v rámci dopravnej obslužnosti územia krajov SR. Autori uvádzajú štatistické prehľady o vývoju počtu autobusov v SR, ich vekovej štruktúre a obsaditeľnosti, o vývoji počtu prepravených osôb v cestnej verejnej osobnej doprave. V poslednej časti článku sa zaoberajú plánmi v oblasti dopravy pre roky 2014-2020 uvedenými v tzv. akčnom pláne.
Kľúčové slová: autobusová doprava, vývoj počtu autobusov, vývoj počtu prepravených osôb
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013

 Názov: Najväčšie riziká lodnej dopravy
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje analýzu najväčších rizík námornej dopravy podľa štúdie AGCS spracovanej na túto tému. V prvej časti je predstavená štúdia a skutočnosti, ktoré najviac ohrozujú bezpečnosť lodí. V osobitnej časti príspevku je tabuľkovo spracovaný záver štúdie.
Kľúčové slová: námorná, doprava, bezpečnosť, riziko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Kombinácia námornej a železničnej dopravy
Autor: Viktória Valachovičová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 85
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku analyzuje možnosti prepravy tovaru z Číny a Japonska do EÚ. Ako alternatívu k námornej doprave s dĺžkou prepravy 20 000 km poukazuje na alternatívne možnosti prepravy železničnou dopravou s dĺžkou trasy 11 000 km. V príspevku taktiež autorka poukazuje na úsporu času. V ostatnej časti príspevku popisuje autorka na námorné prepojenie USA a Ruska.
Kľúčové slová: námorná, železničná, doprava, optimalizácia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zmenený svet i logistika v roku 2050
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 03/2012; str. 66 - 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá prognózou logistiky v roku 2050. Prináša päť scenárov, ako bude vyzerať logistika v roku 2050. Príspevok je spracovaný na základe štúdie: „Prinášame zajtrajšok: Lostika 2050“.
Kľúčové slová: štúdia, logistika, prognóza, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Zamestnávatelia sú opatrní
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 03-04/2012; str.  19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje postoj zamestnávateľov k vývoju trhu zamestnanosti. V prvej časti je výsledok ankety medzi zamestnávateľmi v SR a porovnanie jednotlivých regiónov. V druhej časti príspevku je porovnanie očakávaní zamestnávateľov v zahraničí.
Kľúčové slová: zamestnanie, porovnanie, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Aký bude svet v roku 2050
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2012, str. 38 - 40
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie – Prinášame zajtrajšok – ktorá popisuje scenáre, ako bude vyzerať logistika v roku 2050. V príspevku je uvedených 5 scenárov možného vývoja logistiky.  
Kľúčové slová: logistika, prognóza, scenár, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012

 Názov: Správanie vodičov sa líši podľa národnosti
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2011; str. 47
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie, ktorej cieľom bolo porovnávať správanie vodičov počas vedenia vozidla. Výsledky sú spracované jednak hodnotením seba samého a taktiež hodnotením ostatných vodičov. V ostatnej časti príspevku sú spracované odporúčania pre vodičov, aby čo najlepšie a bez stresu zvládli vedenie vozidla.
Kľúčové slová: vodič, vedenie, vozidla, štatistika, výskum
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012

 Názov: Radikálne zmeny španielskych železníc nebudú lacné
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 4/2011; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zmeny rozchodu na španielskych železniciach. Autor popisuje zámer prebudovať v Španielsku rozchod železničných tratí 1674 mm na 1435 mm tak, aby boli kompatibilné s európskym štandardom. Poukazuje nielen na technickú náročnosť prebudovania systému, ale taktiež na ekonomicky náročnú investíciu. 
Kľúčové slová: infraštruktúra, železnica, trať, investícia, Španielsko
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2011

 Názov: Aký bol rok 2010 a aké sú očakávania v roku 2011
Autor: red
Zdroj: Magazín Transport, 2/2011; str. 44 - 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša odpovede na otázky: ako hodnotíte rok 2010 v porovnaní s rokom 2009, aký vývoj v doprave a ekonomike očakávate v roku 2011, čo by bolo možné zlepšiť v oblasti podnikania v doprave jedenástich významných osobnosti z oblasti dopravy a zasielateľstva.
Kľúčové slová: dotazník, hodnotenie, prognóza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2011

 Názov: Logistika a zasielateľstvo zohrávajú zásadnú úlohu pri obnove hospodárstva
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 76
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky štúdie „Medzinárodný obchod, expresná logistika a globalizácia sú neoddeliteľnou súčasťou súčasných ekonomických výziev“. Príspevok na základe štúdiu poukazuje na aktivitu Ázie vo vzťahu k obchodu a samotný význam obchodu. V ostatnej časti sa autor venuje dôležitosti nákladov pri úspechu a taktiež významu leteckej dopravy.
Kľúčové slová: trh, štúdia, výstupy, analýza
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Európa oceňuje pokrok Slovenska v zvyšovaní bezpečnosti na cestách
Autor: BECEP
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 8/2010, str. 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje štatistiku usmrtených osôb v cestnej premávke v EÚ. Poukazuje na zníženie úmrtnosti na cestách v SR, ktorá sa medzi rokmi 2009 a 2008 znížila o 35 %, čo je najvyššie medziročné zníženie v rámci členských krajín EÚ. Súčasťou príspevku je spracovaná aj analýza úmrtnosti všetkých členských krajín k roku 2008 aj k východiskovému obdobiu roku 2001 grafickou formou.
Kľúčové slová: štatistika, úmrtnosť, nehoda, cestná, premávka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Kvalifikácia pomocou štúdia. (Qualifikation mittels Studium)
Autor: KIaus D. Geissler, Geshäftsführender Gesselschafter der adi Consult GmbH
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 12, August 2010, s. 12
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756  
Jazyk: nemecký
Anotácia:
Štúdium nie je žiadnym garantom pre pracovnú kariéru, avšak učebnicovým príkladom na cestu k možnej prudkej kariére. Zásadne to nie je tak zložité, základom je bakalársky, magisterský diplom, duálne vzdelávanie/štúdium, alebo nasleduje štúdium ako národohospodár alebo ekonomický inžinier. Rozhodujúce je, ktorou cestou chceme ísť a ako sa nazýva sa definovaný cieľ.
Kľúčové slová: kvalifikácia, štúdium, pracovná kariéra, bakalár, magister, duálne vzdelávanie, národohospodár, ekonomický inžinier
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2010