Názov: Informačný a riadiaci systém dopravy IRSD
Autor: Ing. Tibor Schlosser, CSc. – Ing. Marián Hanko – Peter Bánovec
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 24 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku rozoberajú informačné a riadiace systémy v doprave. V prvej časti príspevku je popísaná história informačných a riadiacich systémov na diaľnicach v SR. Ďalej autori popisujú ciele týchto systémov a predstavujú dopravné informačné centrum. Súčasťou príspevku je obrázok základnej schémy toku údajov a informácii pri analyzovaných systémoch. 
Kľúčové slová: IDS, inteligentný, systém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008