Názov: Tridsať európskych satelitov
Autor: Dana Pálková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2008, str. 32 – 35.
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje súčasný stav európskeho systém satelitnej navigácie Galileo, ktorý je najväčším technologickým projektom EÚ. Autorka prezentuje základné navigačné služby Galilea, ktoré nájdu opodstatnenie najmä v službách pre verejnosť, v komerčnej sfére, v zvyšovaní bezpečnosti dopravy a pod. Súčasne objasňuje problémy, ktoré vznikli v súvislosti s financovaním tohto projektu a charakterizuje postupný vývoj satelitných navigačných systémov vo svete.
Kľúčové slová: satelitná navigácia Galileo, GPS, navigačný systém, Glonass
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, PhD., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2008