Názov: FIATA konosament (FIATA FBL)
Autor: JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 8/2002; str. 17,18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje používanie konosamentu FIATA FBL pre multimodálnu prepravu, pričom podrobne rozoberá podmienky jeho vystavenia ako aj postavenie zasielateľa, ktorý takýto dokument vystavil. V príspevku sú ďalej rozobraté podmienky zodpovednosti zasielateľa za zásielku osobitne ak preprava zahŕňa a nezahŕňa námorný alebo riečny úsek. Ostatná časť príspevku je venovaná podmienkam poistenia zasielateľa, ktorý vystavuje konosament FIATA FBL.
Kľúčové slová: FIATA, FBL, multimodálna preprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004