Názov: Simulačné modelovanie logistických procesov
Autor: doc. Ing. Alexej Chovanec, PhD., Ing. Zuzana Jamrichová
Vydavateľ: Zborník zo 4. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- LOGVD 2001, FŠI, Žilina, 2001. str. 11-15
ISBN: 80-88829-66-6
Jazyk: slovensky
Anotácia: V každom logistickom systéme je možné definovať a vymedziť druhy logistiky podľa ich funkčného hľadiska, ktoré rozlišuje logistiku zaobstarávania, výrobnú, odstraňovania odpadu, skladovaciu, obchodnú, baliacu, distribučnú, prípadne ďalšie. Simulačné produkty umožňujú aktívne využívanie odborníkmi, ktorí sú priamo zodpovední za efektivitu organizácie, pričom sa nemusí jednať o skúsených simulačných expertov. Samozrejmosťou je práca v grafickom používateľskom prostredí. Nové požiadavky na vedomosti a zručnosti vyplývajúce z potrieb praxe musia byť premietnuté aj do prípravy študentov a celoživotnej prípravy odborníkov oblasti logistiky.
Kľúčové slová: simulačný proces, simulačný produkt, citlivostná analýza, logistické systémy, operačné plánovanie, diskrétne simulačné modely, logistické procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004