Názov: Voľba centrálne alebo decentralizovane riadeného distribučného kanála v obchodnej logistike
Autor: Peter Gašperan
Zdroj: Logisticko-distribučné systémy – zborník referátov, strana 220
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ISBN: 80-228-1240-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Logistika ako vedecká disciplína i praktická metóda rieši protismernosti medzi účastníkmi podnikového logistického systému. Medzi producentom (výrobcom), dopravcom a finálnym predajcom. Veľmi dôležitým a rozhodujúcim činiteľom je záujem spotrebiteľa mať požadovaný tovar. Výrobca musí riešiť problém architektúry distribučného kanála, čo je veľmi dôležité pre riadenie odbytového reťazca a tiež pre fyzickú distribúciu. Základná otázka pri hlavných distribučných aktivitách v integrovanom dodávateľskom reťazci je v tom, či výrobca bude používať centralizovaný alebo necentralizovaný distribučný kanál. Centrálne, či decentralizované riadenie odbytového reťazca má svoje výhody i nedostatky.
Kľúčové slová: Obchodná logistika, distribučný kanál, centralizované a decentralizované riadenie odbytového kanálu, producent, zákazník
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: marec 2004