Názov: Expresné zásielky
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 44
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje zvýšenie prepravnej kapacity spoločnosti TNT Express na Slovensku. Autor uvádza zmenu prepravných podmienok spoločnosti po vstupe SR do EÚ, najmä skrátenie prepravných lehôt leteckých zásielok a zásielok, ktoré sa prepravujú zo a do štátov EÚ. V ďalšej časti rozoberá zapojenie spoločnosti do nového tranzitného automatizovaného systému NCTS. V ostatnej časti je rozobrané postavenie spoločnosti TNT vo svete.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, expresná preprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004