Názov: Systém a špecifiká produktovej politiky
Autor: Vojtech Kollár
Vydavateľ: Vydavateľstvo Sprint
ISBN: 80-888848-05-9
Jazyk: slovenský
Anotácia: vysokoškolská učebnica zaoberajúca sa problematikou ekonomika – tovaroznalectvo – kvality
Produkt, užitočnosť a efektívnosť produktov, ochrana úžitkových vlastností produktu, nástroje produktovej politiky, kvalita produktov a produkcie, ekonómia a ekológia
Kľúčové slová: EAN kód
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003