Názov: Adapt or die. Transforming your supply chain into an adaptive business network
Autor: Claus Heinrich with Bob Betts
Vydavateľ: John Wiley & Sons, Inc.
ISBN (ISSN): 0-471-26543-8
Jazyk: anglický
Anotácia: Transformovanie distribučného reťazca na adaptívnu obchodnú sieť.
Kľúčové slová: EDI, XML, SAP
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003