Dialektický spôsob myslenia, spočívajúci v celostnom a komplexnom prístupe chápania a riešenia problémov, snažiaci sa o zachytenie všetkých vonkajších a vnútorných súvislostí, je vhodný na riešenie zložitých problémov v rozsiahlych objektoch.