Jednotlivé subjekty a činnosti, podieľajúce sa na uskutočňovaní hmotných a nehmotných tokov v logistickom reťazci, napr. bane, úpravne surovín, výrobné závody, sklady, predajne, prekladiská a terminály, prístavy, letiská, železničné stanice, budovy, plochy a komunikácie vybavené pre manipuláciu, skladovanie, balenie, označovanie a identifikáciu, triedenie a kompletáciu, konsolidáciu, prepravu, kontrolu a pod. Podľa zvolenej rozlišovacej úrovne sú ponímané ako celky (zo systémového pohľadu ako podsystémy) alebo ako súbory prvkov (technických prostriedkov a zariadení, pracovníkov a pod.)