Overenie účelu, rozlišovacej úrovne a funkcií navrhnutého logistického systému, súladu medzi cieľmi, štruktúrou, správaním a ďalšími podstatnými vlastnosťami a zodpovedajúcimi charakteristikami reálneho objektu, pre ktorý bol návrh (projekt) spracovaný,
- Odovzdanie navrhnutého logistického systému do praktického využívania, vrátane stanovenia postupu, akým má realizácia prebehnúť, poverených osôb a ich zodpovednosti.