Všeobecne: súbor sietí – dopravných, vodných ciest, energetických a pod. – zhodnocujúcich výrobné odvetvie, resp. uľahčujúcich ich spotrebu (hospodárska, materiálna infraštruktúra). (Zdravotníctvo, školstvo, kultúra, čiastočne osobná doprava vytvárajú sociálnu infraštruktúru.) Infraštruktúra môže byť verejná, jej rozvoj je hradený zo štátneho rozpočtu, alebo podniková (súkromná).