Účet pre vyrovnávanie poskytovaných dopravných služieb za ktoré používateľ zaplatil alebo bude platiť a ktoré môže užívateľ používať podľa zmluvy s poskytovateľom služieb.
TRANSPORT ACCOUNT

An account containing transport service rights, which the user has paid for or will pay for, and which the user may use according to the contract with the service provider.