Názov: Komplexný logistický audit podniku / Complex logistics audit of enterprise
Autor: Dušan Malindžák, Nikoleta Husáková, Eva Tomková, Fakulta BERG, TU Košice
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pojem audit označuje preverovanie alebo hodnotenie a je možné ho charakterizovať ako
systematický proces pre objektívne získavanie a následné vyhodnocovanie informácií, ktoré
sa týkajú aktivít v skúmanej oblasti, pričom prvoradým cieľom je zistenie súladu medzi
zistenými informáciami a determinovanými kritériami. Audit je súčasťou viacerých
podnikových oblastí a v poslednej dobe sa stáva súčasťou logistiky v podobe logistického
auditu. Článok sa zaoberá popisom logistického auditu a tzv. komplexného logistického auditu,
ktorý bol vytvorený kolektívom pracovníkov Ústavu logistiky F BERG TU v Košiciach.
Kľúčové slová: logistika, audit, analýza, proces, podnik
Zaradené: júl 2015
Zobraziť článok.