Názov: Aplikácia navigačných systémov v rôznych druhoch dopravy
Autor: Prof. Ing. Dušan Kevický, PhD. – Ing. Jana Nováková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 34 – 37
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na presnosť, výkonnosť a komplexnosť satelitnej navigácie a jej možnosti využitia v doprave. V príspevku sa autori venujú histórii satelitnej navigácie, požadovanej navigačnej výkonnosti a procesu zavádzania satelitnej navigácie. V ďalšej časti sa autori venujú projektu Galileo, jeho histórii a dopravným aplikáciám. Ostatná časť príspevku poukazuje na možnosti využitia týchto systémov v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej doprave.
Kľúčové slová: navigácia, Galileo, satelit
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007