Názov: Pomocník nebo nutné zlo?
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 12/2007, str. 52 - 53
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá digitálnymi tachografmi a vyhodnotením dát z týchto tachografov. V prvej časti je predstavený digitálny tachograf a možnosti archivácie dát z tachografu. Ako možnosť archivácie a vyhodnotenia dát je predstavený softvér ZAIARC.  V príspevku sú predstavené hlavné funkcie a výhody uvedeného softvéru.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008