Názov: Organizácia efektívneho logistického systému.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.432
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Logistická organizácia musí nutne zvyšovať svoju nákladovú a servisnú efektívnosť. Vytvorenie efektívnejšieho logistického systému napomáha pochopiť faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu organizačnej štruktúry podniku. Organizačné zmeny sú základom pre modifikáciu procesov, ktoré môžu znižovať náklady, alebo zlepšovať úroveň servisu. Riadiaci pracovníci logistiky môžu pri hodnotení efektívnosti svojej logistickej organizácie využiť mnoho postupov a ukazovateľov. Každý prístup vyžaduje ,aby manažment stanovil tie prvky a ukazovatele ,ktoré ovplyvňujú efektívnosť a zhodnotil ich relatívny význam. V ďalšom kroku je potrebné tieto ukazovatele merať a na základe merania ohodnotiť výkon. Hodnotenie vyžaduje, aby boli dopredu stanovené a zavedené výkonnostné normy.
Kľúčové slová: efektívnosť a štruktúra logistiky, pomerné ukazovatele, meranie efektívnosti, štýl a pružnosť riadenia, ľudské zdroje.
Spracoval: Ing .Ivan Kollár, Colspedia s.r.o. Žilina
Zaradené: máj 2004