Názov: Riadenie logistiky vratných obalov
Autor: Ľubomír Cvečka
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku autor poukazuje na skutočnosť, že obal neplní iba funkciu ochrany tovaru pri preprave, ale priamo ovplyvňuje celkovú činnosť logistického reťazca. Najmarkantnejšie je to podľa autora vo firmách, ktoré vyrábajú finálny produkt z veľkého počtu komponentov. Autor príspevku popisuje príklady z praxe. V závere príspevku poukazuje na možnosť vratných obalov a používanie umývacej linky na obaly.
Kľúčové slová: obal, ochrana, recyklácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009