Názov: Cestujeme z dunajských prístavov do prístavov „ARA“ Časť 2 – rakúske prístavy
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2005; str. 31
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok autora je pokračovaním článku z minulého vydania časopisu, v ktorom sa popisujú možnosti prepravy a nalodenia z územia SR do prístavov Amsterdamu, Rotterdamu a Antverp. V tejto časti príspevku autor podrobne rozoberá dva rakúske prístavy, v ktorých je možné uskutočniť pri preprave zo SR vykládku resp. nakládku do SR: Viedeňský prístav a prístav Krems. Pri obidvoch prístavoch uvádza autor ich celkovú plochu, počet prekládkových polôh a ich plochu, dĺžky nábrežných hrán. Ďalej uvádza skladovacie plochy rozdelené na kryté, nekryté a colný sklad.
Kľúčové slová: prístav, vodná doprava, prekládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2005