Názov: Ekonomický model zisku v dopravných systémoch
Autor: Pawel Droźdiel – Leszek Krzywonos
Zdroj: Zborník príspevkov a posterov z 5. medzinárodnej konferencie CMDTUR 2009; str. I-18 – I-24
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-554-0132-4
Jazyk: anglický
Anotácia: Príspevok prezentuje autormi spracovaný model ohodnocovania ekonomických efektov poskytovania služieb v cestnej doprave. Na základe uvedeného modelu autori spracovali počítačovú simuláciu, ktorej výstupy sú prezentované v príspevku. V prvej časti príspevku je prezentovaný model pomocou matematických veličín, druhá časť predstavuje výstupy, ktoré sú doplnené názornými obrázkami.
Kľúčové slová: náklady, zisk, vývoj, odhad, model
Spracoval: Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2010