Meno: Daniel Smolka
Rok:
2006
Číslo BP:B-94/06-ext
Názov práce: Analýza zásobovacej logistiky v podniku INA Kysuce a.s.
Katedra: PEDaS, KCMD
38 s., 8 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 7.
Anotácia: V BP som sa zaoberal zásobovacou stratégiou. Analyzoval som smerovanie zásobovacích tokov a tým spojenú zásobovaciu logistiku. Na základe nadobudnutých poznatkov som navrhol možné riešenie zefektívnenia zásobovacej logistiky.
Klúčové slová: zásobovacia logistika, zásobovacia stratégia, zásobovacie toky, obstarávanie materiálu, dodávatelia
Vedúci práce: Jozef Královenský
Recenzent: Marián Šulgan
Meno: Marta Dobrotková
Rok:
2005
Číslo BP:B-9/05
Názov práce: Analýza činnosti vybranej zasielateľskej firmy.
Katedra: PEDaS, KCMD
40 s., 1 obr., 0 tab., 0 graf., 5 príl., lit. 7.
Anotácia: V bakalárskej práci som sa zamerala na analýzu činnosti zasielateľskej spoločnosti Slovfracht Slovakia a.s. Po vstupe SR do EÚ nastali na dopravnom a prepravnom trhu rôzne zmeny. Cieľom práce bolo poukázať na tieto zmeny a navrhnúť možnosti a opatrenia, ktorými by si firma udržala postavenie na trhu.
Klúčové slová: zasielateľstvo-logistika
Vedúci práce: Marián Šulgan
Recenzent: Jiří Dudáček
Meno: Petr Kroupa
Rok:
2005
Číslo BP:B-50/05
Názov práce: Návrh lokalizace logistického centra zasílatelské společnosti na území střední a východní Evropy.
Katedra: PEDaS, KCMD
37 s., 9 obr., 1 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 10.
Anotácia: V mojej bakalárskej práci som sa venoval návrhu logistického centra zasielateľskej spoločnosti pre územie strednej a východnej Európy.
Klúčové slová: logistika-skladové systémy-lokalizačné faktrory
Vedúci práce: Vladimír Konečný
Recenzent: Jozef Gnap
Meno: Tomáš Lachs
Rok:
2005
Číslo BP:B-51/05
Názov práce: Portfólio integrovaných expresních a logistických služeb špediční společnosti DHL EXPRESS s.r.o.
Katedra: PEDaS, KCMD
42 s., 0 obr., 0 tab., 0 graf., 0 príl., lit. 0.
Anotácia: V bakalárskej práci som sa zaoberal charakteristikou spoločnosti DHL Expres s.r.o. Analyzoval som expresné a logistické služby, ktoré táto spoločnosť ponúka zákazníkom. V tejto práci sú uvedené podmienky, na ich základe je možno poskytovať revízne služby.
Klúčové slová: logistické služby-portfólio
Vedúci práce: Iveta Kubasáková
Recenzent: Marián Šulgan

Bakalárske práce
Akademický rok 2004/2005STANISLAVA BARÁNKOVÁ
PLÁNOVANIE A RIADENIE ZÁSOB V OBCHODNEJ ORGANIZÁCII


Vedúci bakalárskej práce: Ing. Darina Chlebíková, PhD.

Cieľom bakalárskej práce je zlepšenie plánovania a riadenia zásob v obchodnej organizácii. Na začiatku práce je venovaná pozornosť charakteristike obchodných podnikov, ich zásobovaniu a jednotlivým druhom zásob obchodného tovaru. V ďalšej časti sú uvedené metódy plánovania zásob tovaru, ktoré umožňujú obchodnému podniku udržiavať iba minimálnu úroveň zásob tovaru a zároveň uspokojiť požiadavky všetkých zákazníkov. Po tejto časti nasleduje charakteristika riadenia zásob tovaru a popis jednotlivých metód riadenia zásob, ktoré majú zabezpečiť optimálnu hladinu zásob tovaru. Na záver teoretickej časti bakalárskej práce je rozobraná problematika nákladov, ktoré súvisia so zásobami tovaru. V analytickej časti je uvedená charakteristika podniku Ferona Slovakia, a. s., veľkoobchodu s hutníckym materiálom a tiež spôsob plánovania a riadenia zásob v tejto organizácii. V záverečnej kapitole je navrhnuté opatrenie týkajúce sa najväčšieho problému spoločnosti Ferona Slovakia,     a. s., ktorým je veľmi vysoký stav zásob obchodného tovaru. Riešením tohto problému  je uplatnenie výberových priamych dodávok obchodného tovaru.


ANDREA CYPRICHOVÁ
RIADENIE NÁKLADOV V PODNIKU

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.

Úspech všetkých organizácií zavisí na riešení problémov ako je zvyšovanie kvality, zvyšovanie elasticity predaja a znižovanie nákladov spoločnosti. Venovala som sa jednej z možností, a to nákladom podniku a ich riadeniu. Znižovanie nákladov je jedna z možností ako zvýšiť efektivitu podnikania a takisto znižovaním nákladov je možné zvýšiť rozvíjanie ďalších činností podniku. Na identifikovanie nákladov a získanie prehľadu o ich štruktúre by podnik mal vedieť klasifikovať svoje náklady podľa miesta vzniku, podľa druhov, tiež podľa kalkulácií, podľa účelu a vzťahu k objemu produkcie. Ďalej som sa venovala metódam kalkulovania s nákladmi, a to s úplnými nakladmi, neúplnými , štandardnými a metódou ABC.


MARTIN FELTOVIČ
ANALÝZA NÁKLADOV Z HĽADISKA ICH KLASIFIKÁCIE V PODNIKU SAD, a.s. PREŠOV


Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Anna Križanová, CSc.

Cieľom bakalárskej práce s názvom ,, Analýza nákladov z hľadiska ich klasifikácie v SAD, a.s. Prešov´ bolo vykonať klasifikáciu nákladov v SAD, a.s. Prešov z hľadiska všeobecne odporúčaných a používaných kritérií.
V prvej kapitole venujem pozornosť súčasnému stavu riešenej problematiky v danom podniku. V druhej časti  vysvetľujem kritériá klasifikácie nákladov z teoretického hľadiska. Tretia kapitola je už konkrétne zameraná na podnik SAD, a.s. Prešov, kde sú analyzované náklady v rámci aplikácie uvedenej teórie.


MILOŠ GABRIŠ
CONTRoLLING AKO MODERNÝ NÁstroj riadenia Podniku


Vedúci bakalárskej práce: Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo poukázať na controlling ako aktuálny a účinný nástroj riadenia podniku, zvýrazniť jeho prínosy a možnosti uplatnenia controllingových nástrojov v riadení podniku.


DANA HEGLASOVÁ
MARKETINGOVÝ PRIESKUM ZAVEDENIA REGIONÁLNEHO INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO
SYSTÉMU V ŽILINE

Vedúci bakalárskej práce:Ing. Martina Valašková

Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť, či obyvatelia Žiliny poznajú regionálny integrovaný dopravný systém (RIDS) poznajú, či ho využívajú a s čím sú nespokojní a spokojní.

 

MARTIN CHUDOMEL
VYUŽITIE LOGISTICKEJ TECHNOLÓGIE AUTOMATICKEJ IDENTIFIKáCIE TOVARU V OBCHODNEJ SIETI


Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo predstaviť modernú technológiu automatickej identifikácie tovaru, popísať súčasný stav jej využívania a navrhnúť spôsob jej využitia v obchodnej sieti a pri riadení logistického reťazca.


KATARÍNA JAKUŠOVÁ
„ OUTSOURCING “- príležitosti, riziká a nástroje pre rozhodovanie.

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo definovať pojem outsourcing, priblížiť jeho význam jednotlivcom, ale aj podnikom, charakterizovať ho a vysvetliť dôvody, ktoré vedú podniky k rozhodnutiu pre outsourcing

Autorka definovala príležitosti a riziká outsourcingu ako aj kritériá úspešnosti outsourcingových projektov a uviedla niekoľko príkladov využívania outsourcingu v podnikoch na Slovensku.


PETER LÁBADY
CHARAKTER A VÝZNAM SKLADOVANIA V LOGISTIKE PODNIKU


Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Náplňou tejto bakalárskej práce bolo analyzovať uplatnenie logistiky v podniku OSRAM Slovakia, a. s. Nové Zámky s dôrazom na oblasť skladovania a zásob, poukázať na možnosti zlepšenia činnosti skladového hospodárstva a navrhnúť optimalizáciu skladovania v rámci logistického systému podniku.


MAREK MARCINKO
EKONOMICKÉ A PRÁVNE ASPEKTY LIKVIDÁCIE A RECYKLÁCIE VYBRANÝCH DRUHOV ODPADU

Vedúci bakalárskej práce: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.

Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať ekonomické a právne aspekty likvidácie a recyklácie vybraných druhov odpadov a načrtnúť niektoré možnosti ich riešenia.


RASTISLAV RUČKAY
UPLATNENIE SPÄTNEJ LOGISTIKY V PODNIKU


Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga, PhD.

Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať uplatnenie spätnej logistiky v podniku a navrhnúť jej riešenie v súlade s platnou legislatívou.
Analýza je realizovaná v podniku Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina. Návrh riešenia je realizovaný v podmienkach uvedeného podniku v zmysle platnej legislatívy


LUJZA TARAJOVÁ
KVANTIFIKÁCIA DISTRIBUČNEJ POLITIKY PODNIKU


Vedúci bakalárskej práce: Ing. Tomáš Klieštik

Účelom práce je opísanie a predstavenie kvantifikácie distribučnej politiky podniku.
Tretia kapitola je venovaná predstaveniu a aplikácii modulu „Transportation“ optimalizačného softwéru QM for Windows. V poslednej kapitole uvádzam optimalizáciu distribučných nákladov konkrétnej spoločnosti, ktorá je aplikovaná na ilustračnom príklade.


DANA GABČÍKOVÁ
KĽÚČOVÍ ZÁKAZNÍCI A STAROSTLIVOSŤ O NICH


Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Eva Birnerová, CSc.

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať vzťahy s kľúčovými zákazníkmi a viesť firmy k prehlbovaniu a zvyšovaniu starostlivosti o týchto významných zákazníkov.

Bakalárske práce
Akademický rok 2003/2004


DUŠAN  BROĎÁNI
VYTVORENIE A ZAVEDENIE STRATÉGIE ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU V PODNIKU S VÝPOČTOVOU TECHNIKOU

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga.

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať zákaznícky servis podnikov s výpočtovou technikou v regióne, nájsť nedostatky a hľadať možnosti zlepšenia logistického systému, ktoré by mohli viesť ku vzniku konkurenčnej výhody. Zároveň mala za úlohu konfrontovať predstavy a požiadavky na zákaznícky servis zo strany podnikov a zo strany zákazníkov. V prvej a časti je charakteristika zákazníckeho servisu z pohľadu logistiky, jeho rozdelenie na jednotlivé zložky a prieskum situácie na trhu zvlášť pre každú zložku. V druhej časti je analyzovaný súčasný stav zákazníckeho servisu v podnikoch, jeho nedostatky, výhody a možnosti zlepšenia. Na základe referencií od zákazníkov a konkurencie bol vybratý podnik, ktorý bol použitý ako vzorový podnik pre benchmarking. V tretej časti je návrh vytvorenia a zavedenia zákazníckeho servisu v podniku, od jeho plánovania až po realizáciu.


LADISLAV REPASKY
ÚLOHA LOGISTIKY PRI PREPRAVE RÝCHLOKAZIACICH SA ZÁSIELOK PO ŽELEZNICIACH SR

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga.

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať vybrané problémy prepráv rýchlokaziacich sa zásielok po železniciach SR v súčasnom období a načrtnúť niektoré smery ich riešenia logistickým prístupom. Prvá kapitola je venovaná historickému rastu vplyvu logistiky a teoretickému objasneniu jednotlivých prístupov, cieľov logistiky ako aj postaveniu dopravy v logistike. V ďalšej časti sa analyzuje súčasný stav zabezpečenia prepráv rýchlokaziacich sa zásielok po železnici. Autor sa venuje sledovaniu tokov informácií pri zabezpečovaní prepráv rýchlokaziacich sa zásielok, ako aj jednému zo základných problémov dopravnej politiky, ktorým je nedostatočná harmonizácia podmienok na trhu. Venuje sa stimulom, ktoré boli začiatkom medzinárodnej spolupráci a znamenali vznik centralizovanej spoločnosti pre účel zabezpečenia týchto prepráv, dotkol sa aj budúceho stavu, ktorý nastane v súvislosti s rozširovaním Európskej únie a prinesie pre železničné podniky nové podmienky.
V záverečnej časti prehodnotil prínosy logistiky pri daných prepravách.


MEREK VAŇKO
UPLATNENIE OUTSOURCINGU V PODMIENKACH SR


Vedúci bakalárskej práce: Ing. Darina Chlebíková, PhD.

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať vybrané problémy uplatnenia outsourcingu v podmienkach Slovenskej republiky a načrtnúť niektoré možnosti ich riešenia. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná samotnej podstate outsourcingu a oblastí kde sa outsourcing v dnešnej dobe najviac implementuje. Ďalšia kapitola sa zaoberá rozsahom využívania outsourcingu  na Slovensku, v Českej republike a Spolkovej republike Nemecko, ako aj podnikom, ktorý poskytuje logistický outsourcing pre jednu  žilinskú firmu. Získané výsledky sa v nasledujúcej kapitole podrobne analyzujú a vzájomne porovnávajú, čo prispieva k prekvapujúcim výsledkom a utvára tak jasnejší obraz o reálnych podmienkach,  v akých sa momentálne outsourcing na  Slovensku nachádza. Analyzuje sa hlavne oblasť zabezpečovania a zavádzania informačných technológií do podnikov, čo je v súčasnej dobe prioritnou a aj najrozšírenejšou úlohou externých poskytovateľov nielen na Slovensku. V záverečnej kapitole sa hľadajú ďalšie možnosti respektíve uplatnenia outsourcingu v našich podmienkach, ide hlavne o oblasti personalistiky, vodohospodárstva, logistických procesov, medzi ktoré môžeme zahrnúť aj recykláciu odpadu , alebo verejný sektor, kde máme tiež v porovnaní so západnými krajinami veľké rezervy


MÁRIA KOSTOLNÁ
UPLATŇOVANIE OUTSORCINGU VO VYBRANOM PODNIKU

Vedúci bakalárskej práce : Ing. Jozef Federič

Anotácia: Vo svojej  bakalárskej práci sa zaoberám problematikou outsorcingu, kde v úlohe outsorcera  vystupuje  firma Colspedia s.r.o. a  v pozícií  outsorcovanej, firma Tento a.s.
Cieľom mojej práce bolo poukázať na to, že pri vzájomne dobrej spolupráci, majú z toho efekt obidve zúčastnené strany.


KATARÍNA STARINSKÁ
ZVYŠOVANIE KVALITY A VÝKONU ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU V PODNIKU ST, a.s.

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga

Cieľom práce je zvyšovanie kvality a výkonu zákazníckeho servisu konkrétneho podniku, pomocou stratégií a jednotlivých nástrojov na meranie a riadenie kvality. Prvá kapitola je venovaná teoretickému úvodu zákazníckeho servisu. Zoznamuje nás s jednotlivými zložkami, ktoré tvoria zákaznícky servis. Druhá časť sa venuje zákazníckemu servisu konkrétneho podniku. Autor sa zaoberá analýzou celkových nákladov a analýzou potrieb zákazníkov, z ktorých treba vychádzať pri tvorbe stratégie a pri nastavení optimálnej úrovne zákazníckeho servisu. Je tu popísaná stratégia a segmentácia zákazníkov konkrétneho podniku.  Tretia časť poukazuje na dôležitosť moderných technológií v systéme vybavovania objednávok. Záverečná kapitola sa venuje finančnému riadeniu logistických činností, metódam a ukazovateľom pomocou, ktorých sa sleduje výkon a kvalita zákazníckeho servisu. Na záver je podnik hodnotený pozitívne, ako podnik poskytujúci kvalitný zákaznícky servis


HEJL Pavol
ÚLOHA ZÁSOB V LOGISTIKE PODNIKU

Vedúci bakalárskej práce: Ing. Pavel Ceniga

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať stav zásob podniku v súčasnom období a načrtnúť niektoré možnosti uplatnenia logistického prístupu k riadeniu zásob. Práca je rozdelená na tri časti a obsahuje 7 obrázkov. Prvá kapitola je venovaná základnej charakteristike a koncepcii zásob v logistike podniku. V ďalšej časti je analyzovaný súčasný stav zásob podniku. Ide o vymedzenie typov zásob, posúdenie zásob vo vzťahu k rentabilite podniku s podrobným rozčlenením nákladov na udržiavanie zásob. Posudzovaný je aj vplyv obratu zásob na náklady na udržiavanie zásob. V záverečnej kapitole sú doporučené možnosti uplatnenia logistického prístupu k riadeniu zásob podniku. Zároveň sú posúdené aj niektoré spôsoby riadenia zásob v logistickom reťazci.