Meno: Zuzana Šimková
Rok: 2006
Názov práce: Možnosti využitia prostriedkov fondov EÚ na financovanie investičných projektov v železničnej doprave
Katedra: Železničná doprava
Fakulta: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov
Počet strán:55                 Počet obrázkov:14              Počet tabuliek:4 
Počet grafov:0                 Počet príloh: 3                    Počet použ. lit.: 19
Anotácia: Diplomová práca je zameraná na možnosti využitia prostriedkov fondov Európskej únie najmä v železničnej doprave a vyžitie týchto fondov na financovanie investičných projektov v železničnej doprave v súčasnosti a taktiež v období rokov 2007 – 2013. Práca tiež obsahuje prehľad fondov pred vstupom Slovenska do Európskej únie a po vstupe. Hlavným cieľom je zmapovať a overiť, či súčasný systém riadenia pomoci je dostatočný na získanie maximálneho objemu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.
Anotácia (anglický jazyk): This graduation thesis is bearing on possibilities of utilization of equipments of funds owned by European union mainly in railway traffic and using these funds for financing of investment projects in railway traffic in present and also in years 2007 – 2013. The thesis includes also review of funds before joining European union and after joining. The main goal is to map and verify if the present system of assistance management is  sufficient for acquirement maximum from capability of financial equipment from funds of European union.
Kľúčové slová: Európska únia, fondy EÚ, projekty, legislatíva, Kohézny fond, štrukturálne fondy, predvstupová pomoc
Vedúci práce: Ing. Danka Harmanova, CSc.