Meno: Ľubor Smutný
Rok: 2006
Názov práce: Posúdenie možnosti využitia železničnej dopravy na trati Košice – Plešivec na zabezpečenie dopravnej obslužnosti spádového územia
Katedra: Katedra železničnej dopravy
Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Počet strán: 73                   Počet obrázkov:2                Počet tabuliek: 20
Počet grafov: 36                 Počet príloh: 38                  Počet použ. lit.: 3        
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá analýzou jestvujúceho stavu železničnej dopravy na trati Košice – Plešivec. Cieľom práce je zlepšiť koordináciu železničnej a autobusovej dopravy v spádovom území železničnej trate a optimalizáciou prevádzkových výkonov vlakov zvýšiť kvalitu železničnej osobnej dopravy. Návrh dopravnej obslužnosti je založený na využití potenciálu železničnej dopravy a na vhodnej úprave vedenia trás autobusových liniek. Na základe vypracovaného návrhu dopravnej obsluhy územia je možné s malým zvýšením nákladov prispieť ku zvýšeniu kvality osobnej prepravy v riešenom spádovom území.
Anotácia (anglický jazyk): This diploma work deals with the analysis of current state of railway transport Košice – Plešivec. The aim of this work is to improve coordination between railway and bus transport within the performed area of a rail track. Another aim is to enhance quality of passenger railway transport by optimalization of train operating performance. The draft of transport service is based on usage of railway potencial and on appropriate fitting of bus lines arraugement. According to the mentioned transport service draft of this area is possible to increase the quality of passenger transport in problematic performed area by low expenses.
Kľúčové slová: Osobná železničná doprava, dopravná obslužnosť, koordinácia dopravcov, železničná trať Košice – Plešivec
Vedúci práce: Ing. Ján Kalina