Odbor zaisťujúci ekologicky a ekonomicky priaznivé spojenie prepravcov s námornými prístavmi po splavných (regulovaných alebo kanalizovaných) riečnych tokoch, v geograficky priaznivých podmienkach množstva krajín Európskej únie i prepravu po hustej sieti kanálov. Orientuje sa skôr na hromadné (sypké) druhy tovaru, nadgabaritné zásielky, Ro/Ro prepravu a na líniovú kontajnerovú prepravu. Prístavy na vnútrozemských vodných cestách majú podobnú štruktúru a vybavenie ako námorné prístavy a nadväzujú na ne priemyslové a skladové zóny i neverejné zóny podnikov.