Skratka pre Accord concernant le transport international des voyageurs et ded bagages par chmins de fer – Dohoda o medzinárodnej preprave cestujúcich a batožín po železniciach.