COLNÝ DOHOVOR O MEDZINÁRODNEJ PREPRAVE TOVARU NA PODKLADE KARNETU TIR / CUSTOMS CONVENTION ON THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF GOODS ON THE STRENGTH OF TIR CARNET
Mnohostranný medzinárodný dohovor uzavretý v r. 1959 v Ženeve, ktorý pre zmluvné štáty zaviedol podstatné zjednodušenie pri colnom odbavovaní zásielok v medzinárodnej cestnej preprave; prevzatie colnej garancie sa uskutočňuje medzinárodnou sprievodnou listinou (karnetom TIR), vystavenou národnou organizáciou, ktorá je členom Medzinárodnej únie pre cestnú dopravu (IRU).