Postup, ktorým sa zisťuje, či je informácia alebo vybavenie platné a nesfalšované.
AUTHENTICATION

A process performed to check if information or equipment is valid and genuine.