Dopravný účet, ktorý je držaný v zodpovednosti používateľa.
ON-BOARD ACCOUNT

A transport account which is being held under the responsibility of the user.