Názov: Ochrana proti korozi při exportním balení
Autor: Ing. Jiří Beran, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 19
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Narušovanie kovových a nekovových materiálov chemickými vplyvmi okolitého prostredia pri preprave je veľmi diskutovaný problém mnohých spoločností. Článok uvádza poznatky firmy Servisbal Dobruška z použitia vybraných metód pre ochranu charakteristických strojárenských výrobkov proti korózii počas prepravy. V článku čitateľ nájde veľké množstvo prípravkov a postupov ako chrániť materiály pred koróziou.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Balíci stroje pro dokonalý paletový obal
Autor: anglický preklad
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 24
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Problém, ktorý pri objeme prepravovaného tovaru predstavovalo jeho bezpečné a čo najmenej komplikované upevnenie na paletách, bol ešte donedávna veľký problém. Príspevok popisuje využite nového baliaceho paletového stroja od spoločnosti Ekobal, s.r.o
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005
Názov: Nakládání o obalovým odpadem
Autor: Ing. Karel Puhoný
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 29
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Obaly plnia dôležitú úlohu pri ochrane, doprave, distribúcii, využití a iných funkcií u výrobkov. Podľa prieskumu straty na potravinách spôsobené nevhodným balením sú viac ako 50%. Príspevok rozoberá a definuje jednotlivé druhy obalov, ktoré je možné použiť pri balení jednotlivých druhov tovarov.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005

Názov: Obaly a fixační materiály
Autor: Miloš Lešikár
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 18
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Princíp výroby obalov spôsobom nasávania vlákniny na špeciálne tvarované lamelové formy má už dlhú históriu. Príspevok popisuje celú škálu výrobkov z nasávanej vlákniny z oblasti fixačnej a obalovej produktovej rady.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005

Názov: Vývoj balenia a kvality tovaru
Autor: doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc.
Zdroj: Nová ekonomika, 3/2004, str. 71-77
Vydavateľ: OF EÚ Bratislava
ISSN: 1336-1732
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Článok poukazuje na nové prístupy k vývoju obalov potravín s prihliadnutím na požiadavky častí reťazca od výroby k spotrebiteľovi. Definuje desať základných požiadaviek spotrebiteľov, ktoré by mal rešpektovať vývoj obalov v budúcnosti. Konfrontuje zavedené spôsoby balenia (vákuové, aseptické) s možnosťami uplatnenia aktívneho a inteligentného balenia.
Kľúčové slová: aktívne balenie, inteligentné balenie, vákuové balenie.
Spracoval: Ing. Margaréta Striššová, Žilinská univerzita, FPEDAS, katedra ekonomiky
Zaradené: október 2004
Názov článku: Prideľovanie kódov EAN-13 pre výrobky s premenlivou hmotnosťou
Autor článku: Ing. Dušan Oktavec
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 2/2003 jún
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o zmene, ktorá musela nastať od 2. júna 2003. Táto zmena sa týka výrobkov s premenlivou hmotnosťou a ich označovaním novými kódmi EAN-13. V článku je ďalej podrobne vysvetlená štruktúra 13 miestneho kódu EAN-13, ktorý udeľuje EAN Slovakia.
Klúčové slová: EAN-13, kód
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003