Názov: Rastie objem prepraveného tovaru
Autor: TASR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2007; str. 22
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje štatistiku prepravy tovaru v prvom štvrťroku 2007. V príspevku je analyzovaný podiel cestnej nákladnej dopravy na celkovom objeme prepravy nákladnej dopravy. V ostatnej časti príspevku je spracovaný prehľad prepravy tovaru nákladnou dopravou po tovarových skupinách.  
Kľúčové slová: preprava, štatistika, tovar
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007

 Názov: CITYLOGISTIKA – proč jsme si jí zatím nevšímali
Autor: Jana Vránová
Zdroj:  Reliant Logistics News, roč. III. 9/2006, s. 14
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autorka príspevku sa zaoberá veľmi aktuálnou a naliehavou témou posledných dní – city logistikou. Vo svojom príspevku rieši otázkurozvozu a zvozu zásob a odpadov v rámci mesta a diskutuje na uvedené témy.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, distribučné centrum, logistický park, skladovanie, citylogistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Malí dopravci a spoplatnení dopravní síte
Autor: Ing. Pavel Finger
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. III. 9/2006, s. 6
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Autor v príspevku poukazuje na význam a prínosy plynúce so spoplatnenia diaľničnej siete. Na druhej strane poukazuje na problémy s tým spojené u malých prepravcov.
Kľúčové slová: výroba, riadenie, distribučné centrum, logistický park, skladovanie, nákladná doprava
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Hlavní trendy na paletovém trhu
Autor: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Reliant Logistics News, roč. IV., č. 2, s. 22
Vydavateľ: Reliant, s.r.o.
ISSN: 1802-3746
Jazyk: český
Anotácia: Palety sú neodmysliteľnou súčasťou dodávateľských reťazcov. Autor príspevku poskytuje aktuálny pohľad na vývoj v oblasti paliet a ponúka možnosti akým sa paletový pool bude uberať
Kľúčové slová: výroba, riadenie, sklad, paleta, euro paleta, INCOTERMS
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D., KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Pomôže železnici širokorozchodná trať?
Autor: Vladimír Borovský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 11/2007; str. 44 - 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje zámer Memoranda o slovensko-ruskom projekte budovania širokorozchodnej železnice z Košíc do Bratislavy. V prvej časti je popísaný zámer budovania širokorozchodnej trate a jej ekonomická efektívnosť. V ďalšej časti je rozoberané určenie a využívanie uvedenej trate. Ostatná časť príspevku rozoberá výkony železničnej dopravy v SR.  
Kľúčové slová: trať, železničná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Kombinovaná přeprava
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 6/2007, str. 51
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá znovuoživením kombinovanej dopravy z Lovosíc po ukončení prevádzky Ro-La Lovosice – Drážďany. Popisuje systém zavedenej linky kombinovanej dopravy, pričom príspevok je doplnený o názorné fotografie.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Izolované návesy: zadržia teplo aj chlad
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2007; str. 14 - 17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku návesov umožňujúcich prepravovať tovar pod kontrolovanou teplotou. V príspevku je podrobne rozobrané zloženie takéhoto návesu, pričom sú stanovené odporúčania pre dopravcu, ktorý uvažuje o obstaraní izotermického návesu. Súčasťou príspevku je spracovaný prehľad izotermických návesov ponúkaných na trhu SR s popisom ich technických parametrov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, náves, chladiaci, ATP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Zlepšenie dodržiavania práva o bezpečnosti cestnej premávky
Autor: MDPT SR
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje výsledky správy Európskej rady pre bezpečnosť cestnej premávky, zameranej na prehľad úrovne aktivít európskych krajín realizovaných v oblastiach cestnej bezpečnosti. V príspevku sú rozoberané tri oblastí bezpečnosti cestnej premávky: používanie bezpečnostných pásov, jazda pod vplyvom alkoholu a vplyv rýchlosti na bezpečnosť cestnej premávky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Pokyny pre vodičov na ochranu pred nelegálnymi utečencami
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 6/2007, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje inštrukcie pre vodiča, ako predísť nelegálnej preprave utečencov cez hranice. Obsah príspevku v 13 bodoch poskytuje návod pre vodiča, ako postupovať pri podozrení, že v návese sa nelegálne prepravujú osoby, alebo ako zabezpečiť kontrolu vozidla vo vzťahu k nelegálnym utečencom. Súčasťou príspevku je tiež formulár: Model zjednodušeného hárku kontroly vozidla.   
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2007

 Názov: Měření rychlosti a sankce za její překročení v některých Evropských státech
Autor: Kamil Pavlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 5/2007; str. 28 - 29
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor v príspevku analyzuje meranie rýchlosti a sankcie za jej prekročenie vo vybraných krajinách Európy. Analyzuje meraciu techniku a metódy merania, toleranciu meranej rýchlosti a sankcie za prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti. Autor v príspevku analyzuje Rakúsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Švédsko a Grécko.
Kľúčové slová: cestná, doprava, meranie, rýchlosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Měrení nejvyšší dovolené rychlosti v ČR
Autor: Kamil Pavlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2007; str. 27 - 28
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku merania rýchlosti v ČR. V prvej časti príspevku popisuje hlavné spôsoby zisťovania dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti vozidiel. V ostatnej časti podrobne rozoberá meranie optickou metódou, úsekové meranie rýchlosti a laserové meranie rýchlosti. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje presnosti merania rýchlosti vozidiel, presnosti rýchlomerov motorových vozidiel a sankciám za prekročenie rýchlosti.
Kľúčové slová: cestná, doprava, rýchlosť, meranie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Silniční poplatky v Maďarsku
Autor: Jana Sláčalová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2007; str. 12 - 13
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autorka v príspevku informuje o zmene poplatkov za infraštuktúru v Maďarsku, ktorá nadobúda platnosť  1. 4. 2007. V príspevku sú vymenované všetky spoplatnené úseky, ktoré sú názorne vyznačené aj na mape Maďarska. Súčasťou príspevku je aj tabuľka poplatkov za používanie infraštruktúry.
Kľúčové slová: infraštruktúra, Maďarsko, poplatok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Téma – Preprava potravín
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2007; str. 50 - 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku prepravy potravín. Príspevky upravujú nové modely chladiarenských jednotiek a predstavujú jednotlivých výrobcov uvedenej techniky.
Kľúčové slová: cestná, doprava, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Ako na prepravu potravín
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2007; str. 50
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku prepravy potravín v SR. V príspevku analyzuje platnú legislatívu, ktorá stanovuje požiadavky na dopravné prostriedky určené na prepravu potravín. V ďalšej časti sa venuje kontrolám dopravných prostriedkov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Nákladné aerolínie rady využívajú staršie lietadlá
Autor: Alexander Parízek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 6/2007, str. 38 - 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku využívania starších lietadiel pri zabezpečovaní nákladnej leteckej dopravy. V príspevku uvádza systém obstarávania lietadiel, pričom sa venuje aj ekonomickému hodnoteniu. Autor tiež uvádza dôvody využívania starších lietadiel.
Kľúčové slová: letecká, doprava, lietadlo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Energetické štítkovanie dopravných a prepravných prostriedkov prepravujúcich ľahko skaziteľné potraviny
Autor: Ing. Emanuel Godál – Ing. Igor Škutil
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 5/2007, str. 14
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN (ISSN): 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá vplyv dopravnej a prepravnej techniky na životné prostredie a spotrebu energie. V prvej časti autori analyzovali značkovanie spotrebičov podľa energetickej náročnosti do skupín A až G. V druhej časti uvádzajú uvedené triedenie spotrebičov v súvislosti s prepravou pod kontrolovanou teplotou podľa Dohody ATP. Uvádzajú limity prepravných prostriedkov pre zaradenie do jednotlivých kategórií.   
Kľúčové slová: cestná, doprava, ATP, ekológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Téma dne – pneumatiky
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 5/2007, str. 85 - 89
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku pneumatík. V prvej časti sú analyzované technické parametre pneumatík z Ázie, predávané pod označením CST, ostatná časť série príspevkov sa venuje pneumatikám Goodyear, Dunlop a Continental. V ostatnej časti témy je rozoberaná aj problematika protektorovania plášťov. 
Kľúčové slová: pneumatika, plášť, protektorovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Téma dne – klimatizace
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 5/2007, str. 74 - 81
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku klimatizácie vo vozidlách cestnej dopravy. V jednotlivých príspevkoch sú porovnávané technické parametre jednotlivých klimatizačných systémov od výrobcov Eberspächer, Thermo King, Compact Cooler a TOP Servis-Holan.   
Kľúčové slová: teplota, cestná, klimatizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Téma dne – chladírenske nástavby
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 5/2007, str. 58 - 67
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o sériu príspevkov rozoberajúcich problematiku chladiarenských nadstavieb. V príspevkoch sa predstavujú viacerí výrobcovia, resp. predajcovia chladiarenskej techniky, pričom ide predovšetkým o analýzu technických parametrov jednotlivých produktov.  
Kľúčové slová: nadstavba, teplota, cestná
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007

 Názov: Potravinářské cisterny
Autor: RED, Ján Neumann
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 2/2007, str. 22 - 34
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o súbor príspevkov rozoberajúcich potravinárske cisterny. V prvej časti sú popisované technické parametre jednotlivých výrobcov cisterien: Magyar, Benalu, O.ME.P.S, Schwarzmüller, ATC, Feldbinder a ZVVZ. V ostatnej časti sú rozoberané cisterny na prepravu cukru, piva a pitnej vody.
Kľúčové slová: cisterna, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2007