Názov: Oprávněný hospodářský subjekt
Autor: Hana Prudičová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 12/2006; str. 13 -14
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá colnú problematiku Spoločenstva, konkrétne inštitút Oprávnený hospodársky subjekt (AEO). V prvej časti príspevku autor predstavuje uvedený inštitút, v ďalšej časti rozoberá výhody troch osvedčení: AEO osvedčenie – colné zjednodušenie (AEO – ZJP), AEO osvedčenie – bezpečnosť a zabezpečenie (AEO – BZ) a AEO osvedčenie – colné zjednodušenie / bezpečnosť a zabezpečenie (AEO – ZJP/BZ).    
Kľúčové slová: clo, Spoločenstvo, subjekt
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Budúcnosť patrí kontajnerom
Autor: Juraj Bohunský
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2007; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje možnosti vnútrozemskej vodnej dopravy po rieke Dunaj. V príspevku sú predstavené názory odborníkov z oblasti vodnej dopravy a výsledky štúdie, ktorá sa zaoberá riečnou dopravou vo vzťahu k preprave tovarov po Dunaji.
Kľúčové slová: vodná doprava, Dunaj
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Návesy na koľajniciach
Autor: mah a vb
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2007; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje situáciu v ČR, kde sa zavedením liniek kombinovanej dopravy podarilo presunúť časť výkonov z cestnej dopravy na železnicu.  Príspevok predstavuje kombinovanú dopravu ako konkurencieschopnú alternatívu s vyčíslením úspory nákladov.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, náves, železnica
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Prístav LUKA KOPER expanduje
Autor: VIB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 23-24/2006; str. 54-55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku predstavuje prístav LUKA KOPER, ktorý čím ďalej viac využívajú aj zasielatelia zo SR. V prvej časti príspevku sú analyzované technické parametre prístavu. Ďalšia časť príspevku popisuje zákazníkov prístavu, firmy, ktoré prístav využívajú a taktiež spoločností, ktorých lode smerujú do prístavu. Príspevok je doplnený viacerými názornými fotografiami prístavu.
Kľúčové slová: vodná doprava, sklad, prístav
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: TEMPO 100 pre súpravy
Autor: Ing. Pavol Kothaj
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 12/2006, str. 26
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje podmienky a spôsob, akým môžu slovenskí dopravcovia získať TEMPO 100, ktorý umožňuje vodičom po nemeckých diaľniciach jazdiť rýchlosťou do 100 km/h. 
Kľúčové slová: rýchlosť, tempo, cestná doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Námorná logistika sa stane oblasťou špičkových technológií
Autor: Berenberg Bank/APL
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 1/2007, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá expanziou výkonov nákladnej lodnej dopravy, ktorá v ostatnom období predstavuje mimoriadne prosperujúci segment. Obsahom príspevku je analýza prístavov a dôsledky rastu námornej dopravy na kapitálový trh. Súčasťou príspevku je viacero tabuliek a grafov, ktoré dopĺňajú text.
Kľúčové slová: námorná doprava, prístav, rast
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2007

 Názov: Perspektivy bodového systému v Evropské unii
Autor: JUDr. Kamil Pavlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2006; str. 28 - 31
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje bodový systém, pričom autor poukazuje na dva modeli bodového systému: systém s väčšinovými prvkami prevencie a systém s väčšinovými prvkami represie. V ďalšej časti poukazuje, ktoré krajiny EÚ nemajú zavedený bodový systém. V ostatnej časti predstavuje bodové systémy v Španielsku, Rakúsku a Nemecku.
Kľúčové slová: cestná doprava, bodový systém, priestupok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Aktivity sdružení v oblasti legislativy a mezinárodních vztahů – Mýto v ČR
Autor:
Ján Medveď
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2006; str. 11 - 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje elektronický systém výberu poplatkov za použitie infraštruktúry v ČR, pričom osobitne sa venuje sadzbám mýtneho. Uvádza sadzby platné od roku 2007 pre diaľnice a cesty 1. triedy. V prehľadnej tabuľke sú uvedené sadzby pre jednotlivé mýtne úseky.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýtne, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Lietajúce kontajnery
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  22 - 23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá kontajnermi určenými pre leteckú dopravu a ich používaním v praxi. V príspevku sú rozoberané technické parametre kontajnerov a ich štandardizácia.
Kľúčové slová: manipulácia, vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: České mýto v pôrodných bolestiach
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na problémy so zavádzaním mýta v ČR, prostredníctvom ktorého sa plánuje od roku 2007 spoplatniť infraštruktúra – diaľnice, rýchlostné cesty a cesty 1. triedy. V ostatnej časti príspevku sú analyzované sadzby mýtneho v ČR.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýto, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Potrebuje Slovensko mýto?
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2006; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá problematikou zavádzania mýta v SR. Analyzuje potrebu zavádzania mýtneho systému v SR, pričom poukazuje na diskusiu o výške sadzieb za používanie infraštrkuktúry. V ostatnej časti príspevku je analyzovaný mikrovlnný systém a hodnotenie, ako sa premietne zavedenie mýta do spotrebiteľských cien.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýto, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2007

 Názov: Mýto v Českej republike
Autor: ČESMAD Bohemia
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2006, str. 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje mýtny systém, ktorým sa od 1. 1. 2007 bude spoplatňovať infraštruktúra v ČR. V ďalšej časti príspevku sú definované podmienky, aké musí dopravca dodržať pri vedení vozidla spoplatnenou infraštruktúrou.
Kľúčové slová: cestná doprava, kabotáž
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave po vstupe Slovenskej republiky do EÚ
Autor: Ing. Jozef Tisovský, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2006, str. 16 - 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor rozoberá problematiku kabotáže medzi SR a ostatnými členskými krajinami EÚ. V prvej časti definuje kabotáž. Ostatná časť analyzuje zmluvu o pristúpení SR k EÚ, v ktorej sú definované podmienky kabotáže. Ide o podrobný výklad.
Kľúčové slová: cestná doprava, kabotáž
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Zákaz predchádzania pre nákladné automobily v praxi SR
Autor:
Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2006, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku analyzuje zákaz predbiehania na diaľničnom úseku Bratislava – Trnava, ktorý platí od 15. 10. 2006. Uvádza dôvody zavedenie tohto zákazu a taktiež poukazuje, ako môže ovplyvňovať prevádzku vozidiel aj z ekonomického hľadiska, ak by sa uvedený zákaz aplikoval plošne v rámci celej SR.
Kľúčové slová: cestná doprava, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: ZSSK Cargo sa orientuje na prevádzku troch terminálov
Autor:
Ing. Jiří Pokorný
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 31
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku autor predstavuje terminály kombinovanej dopravy v Dobrej, Bratislave a terminál RoLa v Trestenej. Uvádza technické parametre terminálov,  ich výkony a pod.
Kľúčové slová: terminál, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: slovenský

 Názov: Nové systémy pre bezpečnú a efektívnu jazdu
Autor:
Scania
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 27
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku je predstavená funkcia nasledujúcich bezpečnostných prvkov montovaných vo vozidlách: LDW – výstraha pri vybočení z pruhu, TPM – monitorovanie tlaku pneumatík, Alcolock – opitý vodič nenaštartuje, ACC – adaptívny tempomat, servisný indikátor a Ecocruise.
Kľúčové slová: jazda, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Rozhodnutie o elektronickom mýte je za dverami
Autor:
Marta Ružičková
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje problematike mýtneho v SR. V prvej časti je analyzovaný zákon o elektronickom mýte, v ostatnej časti je porovnávaný mikrovlný a satelitný systém. V ďalšej časti je predstavený výstup z výskumu VÚD ohľadne mýta a mýtne systémy vo svete.
Kľúčové slová: mýto, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Nájde sa politická vôľa na rozvoj kombinovanej dopravy?
Autor:
Doc. Ing. Milan Kováč, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku v prvej časti rozoberá dokument Dopravná politika SR. Na základe spracovanej analýzy konštatuje, že nie je dokončená transformácia kombinovanej dopravy a pretrváva nezáujem štátu o túto problematiku. V ostatnej časti príspevku uvádza možné smery regulácie a venuje sa internacionalizácie.
Kľúčové slová: intermodálna preprava, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

 Názov: Intermodálne logistické centrá sú zrejme budúcnosťou dopravy
Autor:
Ing. Ján Ližbetin, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2006, str. 18 - 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje intermodálne logistické centrá, situáciu v SR a postavenie štátu vo vzťahu k intermodálnym centrám. V ostatnej časti príspevku autor predstavuje riešenia v Maďarsku a spôsoby ich financovania. V osobitnom bloku sa autor venuje prekladisku Dobrá.
Kľúčové slová: intermodálna preprava, prekladisko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2006

Názov: Mýto na slovenských cestách
Autor:
SITA
Zdroj: Hospod. noviny č.238 str.4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o mýte na slovenských cestách. Od  januára 2009 budú vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony prechádzajúce diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I.triedy spoplatňované elektronicky. Podľa normy budú  platiť aj výnimky, ktoré budú od platenia mýta oslobodené.Cena (v prípade knižných publikácií):
Spracoval: Ing.Sádecká Anna
Zaradené: december 2006