Názov: Doprava hýbe logistikou
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2007; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že bez dopravy by logistika bola statická a neschopná plniť svoje funkcie, predovšetkým prepraviť výsledný produkt ku konečnému zákazníkovi. Autor v prvej časti príspevku rozoberá voľbu efektívnej dopravy, pričom ďalej poukazuje na rezervy v riadení dopravy. V ostatnej časti príspevku autor poukazuje na sledovanie a využívanie nových poznatkov v praxi.
Kľúčové slová: doprava, efektívnosť sledovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Rozsah spoplatnenia, dopady a príjmy z elektronického mýta v SR
Autor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD. – Ing. Adela Štetinová, EUR ING
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 4/2007, str. 18 - 19
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zavádzania elektronického mýta v SR. V prvej časti príspevku sú uvedené determinanty, z ktorých sa vychádzalo pri stanovovaní rozsahu spoplatnenia pozemných komunikácií, na základe ktorých je navrhnutý nevyhnutný a optimálny rozsah spoplatnenia. V ostatnej časti príspevku sú navrhnuté sadzby zodpovedajúce legislatíve SR, na základe ktorých autori odhadli budúce príjmy z elektronického mýta.  
Kľúčové slová: mýto, cestná, doprava, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Chýbajú poznatky o ADR
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 2/2007; str.  10 - 12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku prepravy nebezpečných vecí. V prvej časti príspevku analyzuje štatistiku objemu prepravy nebezpečných vecí. Ďalej sa zaoberá Dohodou ADR,  ktorá upravuje prepravu nebezpečných vecí, pričom poukazuje na množstvo výnimiek z uvedenej dohody. Ostatná časť príspevku sa zaoberá obalmi, ktoré sú určené na prepravu nebezpečných vecí a zabezpečeniu nákladu na vozidle.
Kľúčové slová: cestná, doprava, ADR, nebezpečné, veci
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Cestné hraničné priechody do ČR sú zaťažené najviac
Autor: SSC
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2007, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku súčasného a plánovaného rozvoja ciest I. triedy spájajúcich SR a ČR. Súčasťou príspevku je prehľadná analýza vývoja intenzity dopravy na cestných hraničných priechodoch SR a susedných krajín, z ktorého vyplýva, že najväčší objem je medzi ČR a SR. Ďalej je v príspevku spracovaný prehľad intenzity medzi SR a ČR po jednotlivých hraničných priechodoch. Na základe tejto analýzy je v ďalšej časti príspevku spracovaný postup v koncepcii cestných hraničných priechodov a postup v koncepcii ciest I. triedy medzi SR a ČR. 
Kľúčové slová: intenzita, infraštruktúra, cesta
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Zavádzanie elektronického mýta v SR
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. – Ing. Vladimír Konečný, PhD. – Ing. Miloš Poliak, PhD. – Ing. Adela Štetinová, EUR ING
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku analyzujú rozsah spoplatnenia pozemných komunikácií v SR po zavedení elektronického mýtneho. Súčasťou príspevku sú dva návrhy rozsahu spoplatnenia – nevyhnutný a optimálny rozsah, pričom pre každý návrh sú uvedené determinanty limitujúce uvedený návrh. V ostatnej časti príspevku je analyzovaný dosah zavedenia mýta na občanov a firmy.
Kľúčové slová: mýto, spoplatnenie, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Baltsko-jadranský koridor ako šanca pre reálnu integráciu Európy
Autor: Dipl.-Ing. Dr. Helmut Adelsberger
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na možnosť doplnenia systému dopravných koridorov o baltsko-jadranský koridor. Poukazuje na prekážky pri budovaní tohto koridoru a popisuje výhody zavedenia jeho zavedenia.
Kľúčové slová: preprava, koridor
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: Doprava ako súčasť logistického systému
Autor: Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. – Ing. Martin Straka – prof. Ing. Kristína Viestová, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2007, str. 20 - 21
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku poukazujú na skutočnosť, že doprava je jedným z najdôležitejších prvkov logistického systému, čím má zásadný vplyv na rast alebo pokles logistických nákladov. V príspevku autori  v prvej časti definujú dopravný prostriedok a dopravný proces, ostatná časť príspevku rozoberá výhody a nevýhody jednotlivých systémov dopravy.
Kľúčové slová: preprava, výhody, nevýhody
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2007

 Názov: „Stále více se zaměřujeme na segmetn malých a středních podniku“
Autor:  Pavel Toman
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.9
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Expresná logistická spoločnosť DHL Expres urobila zmeny organizačnej štruktúry vytvorením novej divízie Express Business Unit. Vo všetkých tipoch prepráv sa minulý rok naplnili alebo prekročili očakávania spoločnosti. To sa týkalo nielen balíkových preprav, ale aj domácich prepráv nebalíkového typu, kde sa rovnako dosiahol dvojciferný rast. V oblasti medzinárodných expresných zásielok má spoločnosť dva nosné programy a oba súvisia s tým, že sa chce zamerať na tie časti trhu, ktoré z hľadiska dlhodobého rastu spoločnosť považuje za najvýznamnejšie.
Kľúčové slová: doprava, expresná zásielka
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Jak Čína otevírá dveře zahraničný spedici?
Autor:  Ing. Jiří Kladiva, CSc., CBC
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Trh ázijskej hospodárskej veľmoci priťahuje vo veľkom zahraničných investorov. Čínsky priemysel zaplavuje zahraničné trhy a rastúcu životnú úroveň Číňanov. Experti na ázijský trh sú zajedno v tom, že ešte nikdy nebolo pre poskytovanie špedičných logistických služieb tak lákavé expandovať do Číny. Čína má pre špedičné a logistické služby v celosvetovom zrovnaní najväčší rastový potenciál. Expanziu do Číny si predovšetkým podniky strategicky dobre naplánovať. Celkom nezbytné je intenzívne posúdenie  rizík a dobrá znalosť čínskeho trhu, tak aj možnosti, ktoré pre podnikanie ponúka.
Kľúčové slová: logistika, expanzia,
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Geis rozšířil nabídku leteckých přeprav
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str.7
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Spoločnosť Geis CZ v januári otvorila novú pobočku na letisku v Prahe-Ruzyni. Otvorením kancelárie, ktorá sa špecializuje na letecké a námorné prepravy, Geis CZ podľa správy spoločnosti naplňuje svoju stratégiu skvalitňovania o rozšírovaní služieb. Vďaka vnútroštátnej a celosvetovej siete vlastných pobočiek a partnerov a zapojenia v nadnárodnej siete agentov Geis ponúka prepravu zásielok po celo svete. V leteckej doprave Geis CZ spolupracuje so širokou škálou leteckých dopravcov operujúcich priamo z Prahy-Ruzině a z okolitých európskych letísk na pravidelných a nepravidelných letoch.  
Kľúčové slová: logistika, letecká preprava, námorná preprava
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Geodis zvýšil obrat
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 6
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Francúzsky logistický koncern Geodis minulý rok zvýšil obrat o 5,3 percenta na 3,79 miliardy Eur. Dve tretiny výnosov ako už tradične pripadli na domáci trh (2,65 miliardy Eur). Geodis v januárovej správe pre tlač uviedla, že dobré výsledky sa opierali o veľké objemy u zberných služieb a expresných  zásielok v štvrtom štvrťroku. Rast na domácom francúzskom trhu spomalila strata niektorých zákaziek v logistke u hi-tech a automobilového priemyslu.
Kľúčové slová: logistika, expresné zásielky
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: UIC usiluje o optimalizaci kapacit kombinované dopravy
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Objem prepravy kontajnerov z nemeckých námorných prístavov do vnútrozemia po železnici by sa mal do roku 2015 zvýšiť o viac než 175 percent – zo súčasných 1,9 na 5,25 milióna TEU. DIOMIS skúma možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti vnútroštátnej aj medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy. Konečným cieľom je zaistiť presun významného objemu tovaru z ciest na železnicu. Projekt DIOMIS je rozdelený do deviatich modulov. Za každý bude vypracovaná samotná  záverečná správa, ktorá navrhne možnosti riešenia.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, tovar
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Čechofracht spatřuje velký potenciál v kombinovaných přepravách
Autor:  Pavel Toman
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 4
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Čechofracht patrí k najväčším poskytovateľom služieb a v oblasti logistiky a špedície v Českej republike. Čechofracht, a. s., so svojimi dcérskymi spoločnosťami (BlueTrucks, s. r. o., a Spedi-Trans Praha, s. r. o.) tvoria skupinu Čechofracht Group. Generálny riaditeľ tejto spoločnosti hovorí o vývoji spoločnosti v uplynulom roku a o aktuálnej situácii na českom špedično - logistickom trhu. Do popredia vyzdvihuje dcérsku spoločnosť BlueTrucks, ktorá zaisťuje celovozové prepravy po cestách. Za prvý rok svojej existencie preukázala svoju dôležitosť a potvrdila, že jej založením učinili dobrý krok smerom vpred.
Kľúčové slová: doprava, logistika, špedícia
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: ASSOFERR varuje před zánikem kombinované dopravy
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 10, ročník 26, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Kombinovanej doprave v Taliansku hrozí vážna kríza. Zväz talianských prepravcov železničnej a intermodálnej dopravy varoval, že by kombinovaná doprava v zemi mohla úplne zaniknúť. Zväz kritizuje vládu za to, že štátny rozpočet na tento rok nezohľadňuje potreby kombinovanej dopravy a blokuje prostriedky na jej podporu. „Mnoho zákazníkov prepravcov železničnej a kombinovanej dopravy oznámilo, že kvôli tomu nabudúce budú preferovať cestnú dopravu,“ uviedol ASSOFERR.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, železnica
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Jaká je objektivní zodpovědnost dopravce?
Autor: lan
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 5, ročník 26, str. 8
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Minulý rok sa uskutočnil seminár v Medzinárodní silniční doprava nákladu – kamiónová doprava. Vzhľadom k tomu, že záujem o účasť prevyšoval kapacitné možnosti, usporiadal jeho organizátor – Medzinárodní obchodní komora Česká republika – v Prahe usporiadal ďalšie stretnutie s rovnakým obsahovým zameraním.
Kľúčové slová: logistika, kamiónová doprava
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Města odmítají platit mýtné za autobusy MHD
Autor: čtk
Zdroj: Dopravní noviny, číslo 5, ročník 26, str. 2
Vydavateľ: České dopravní vydavatelství, s. r. o.
ISSN: ISN – 1210 - 1141
Jazyk: český
Anotácia: Mestá sa bránia tomu, aby vozidla MHD platili elektronické mýtne v súvislosti s poplatnením ciest prvých tried, ktoré má byť zahájené  pravdepodobne v roku 2008. Riešením bude najskôr kompromis v podobe zníženej sadzby, prípadne nejaký druh náhrady zo strany štátu. Uviedli zástupcovia ministerstva dopravy a Svazu měst a obcí po seminári, ktorý sa konal, s tým, že o celej veci budú ešte hovoriť obe strany.
Kľúčové slová: mýtne
Spracoval: Ing. Peter Rolko, A-TRANS s.r.o
Zaradené: apríl 2007

Názov: Jazdite bez obáv.
Autor: SITA
Zdroj: Hospod. noviny č.69 str.22
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje  o havarijnom poistení. Týmto poistením chráni vodič vlastné auto na rozdiel od povinnej poistky, z ktorej sa preplácajú len škody na majetku a na zdraví, ktoré motorista spôsobí iným ľuďom. Z havarijnej poistky poisťovňa zaplatí škody na aute vodiča.  Objem valcov nerozhoduje. Pri výpočte poistného poisťovne rozlišujú napr. jednotlivé značky  automobilov, hodnotu automobilu, ale aj spoluúčasť.
Spracoval: Ing.Sádecká Anna, Colpax s.r.o.
Zaradené: apríl 2007

Názov: Koruna pošle kamióny von.
Autor: Martin Kóňa
Zdroj: Hospod. noviny č.57str.4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok informuje o dôsledku kurzu slovenskej koruny. Silná koruna je príležitosťou pre slovenských vodičov, zhodnotenie koruny urobilo palivovú turistiku ešte atraktívnejšou. V susedných krajinách sú pohonné látky lacnejšie, konkrétne nafta je vraj kvalitnejšia ako slovenská. Silná koruna by sa mala postarať aj o zlacnenie u nás, nesmú však narásť ceny ropy na svetových burzách.
Spracoval: Ing.Sádecká Anna, Colpax s.r.o.
Zaradené: apríl 2007

 Názov: Uvádzame správne údaje v otázke mýtneho
Autor: Martin Felix
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 2/2007, str. 25
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje mýtny systém v ČR, pričom poukazuje na dva problémy, ktoré robia starosti dopravcom. Na jednej strane autor poukazuje na problémy, ktoré dopravcom spôsobuje medializácia priemernej sadzby mýta, druhá časť príspevku sa venuje problémom so stanovením 12 tónovej hranice úhrady mýta.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýto, ČR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007

 Názov: BAG a kontroly upevnenia nákladu
Autor: Ing. Juraj Jagelčák
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 2/2007, str. 18 - 20
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v príspevku rozoberá kontroly upevnenia nákladu, pričom sa špeciálne zameriava na SRN. V prvej časti analyzuje orgány, ktoré vykonávajú uvedené kontroly v SRN a ich používané postupy. V ostatnej časti autor analyzuje legislatívu platnú v SRN, ktorá upravuje upevňovanie nákladu v cestnej doprave.
Kľúčové slová: cestná doprava, náklad, upevnenie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2007