Názov: Zelená je kombinovaná
Autor: Pavol Prikryl
Zdroj: OBCHOD/Logistika magazine 2/2008, str. 4
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISSN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vzhľadom na to, že logistika je v celej svojej škále chrbtovou kosťou hospodárstva, významná časť financií štrukturálnych fondov smeruje do tohto segmentu. V r. 2003 vznikol podporný program Marco Polo, ktorý má pomôcť kombinovanej doprave. Má slúžiť aj na vyfinancovanie rozdielu ktorý vznikne po spočítaní oprávnených nákladov pri existujúcej doprave a novom spôsobe dopravy. Kombinovaná doprava je drahšia. Na podporu kombinovanej dopravy možno čerpať financie aj z KF.
Kľúčové slová: infraštruktúra, fondy, podporný program, kombinovaná doprava
Spracoval: Ing Iveta Zuščáková, Colspedia s.r.o.
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Financie sú pripravené
Autor: Pavol Prikryl
Zdroj: OBCHOD/Logistika magazine 2/2008, str. 10
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISSN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: Európske fondy sa programujú na sedemročné obdobie. Na obdobie 2007-2013 je pre SR vyčlenených v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a Európskeho sociálneho fondu 7,68 mld eur. Slovensko má právo čerpať prostriedky aj z Kohézneho fondu-objem viac ako 10 mil. eur na projekty  enviromentálnej a dopravnej infraštruktúry. Z KF sa bude financovať výstavba terminálov.
Kľúčové slová: čerpanie, fondy, projekty, podmienky
Spracoval: Ing Iveta Zuščáková, Colspedia.s.r.o.
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Brusel je k logistike štedrý
Autor: Pavol Prikryl
Zdroj: OBCHOD/Logistika magazine 2/2008, str. 8
Vydavateľ: SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, s.r.o.
ISSN: 1335-2008
Jazyk: slovenský
Anotácia: v súčasnosti existuje len jediný program, ktorý sa priamo dotýka logistiky. Existujú však podporné programy, ktoré s ňou priamo súvisia. Sú určené na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Cieľom EÚ je podporiť kombinovanú dopravu, vyrovnávať regionálne rozdiely, významná podpora bude venovaná železniciam aj vodnej doprave. Existujú Štrukturálne fondy, Kohézny fond, projekt TEN-T, podporný program Marco POLO a Niades.
Kľúčové slová: fondy, infraštuktúra, podpora, doprava
Spracoval: Ing Iveta Zuščáková
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Právo vlastního vstupu
Autor: Radek Novák
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 3/2008, str. 46
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá významnú časť v súčasnosti platných noriem pre zasielateľstvo a to tzv. právo vlastného vstupu. V prvej časti príspevku je analyzovaná platná legislatíva, v ďalšej časti sú analyzované požiadavky zo strany zákazníkov smerované na zasielateľov. Príspevok je ďalej vhodne doplnený o výklad autora formou poznámok.
Kľúčové slová: kamera, systém, monitorovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Je rekvalifikace cesta pro získání nových řidičů?
Autor: Mgr. Eva Šindelářová
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2008; str. 23 - 25
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá možnosťou rekvalifikácie nezamestnaných na pozíciu vodič. V prvej časti príspevku je analyzovaný Európsky sociálny fond (ESF), prostredníctvom ktorého je možné financovať rekvalifikáciu a podmienky v oblasti nedostatku vodičov. V ďalšej časti je podrobne analyzovaný rekvalifikačný program a podpora ESF a taktiež predstavený pilotný projekt rekvalifikácie vodičov.
Kľúčové slová: vodič, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Loupež zásilky
Autor: JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2008; str. 20 - 21
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku zodpovednosti dopravcu pri lúpeží zásielky. Na štyroch omyloch poukazuje na skutočnosti, ktorým sa musí dopravca pri preprave, resp. súdnom konaní vyvarovať. Príspevok je doplnení praktickými radami dopravcom a ich vodičom.
Kľúčové slová: zodpovednosť, škoda, CMR
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 3/2008; str. 18 - 19
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok je pokračovaním analýzy poistenia zodpovednosti z minulých čísel časopisu. V príspevku sa autor venuje problematike dane z pridanej hodnoty, náhrady za požičanie náhradného vozidla, zhodnoteniu vozidla opravou, znehodnoteniu vozidla opravou a ekologickou škodou. V ostatnej časti príspevku sa autor venuje náhrade škody, ktorá má povahu ušlého zisku.
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škoda
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Rozumnou jazdou sa dajú šetriť náklady aj životné prostredie
Autor: doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2008, str. 46 - 47
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok vychádza z vybraných požiadaviek na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik vodičov podľa smerníc EU. V príspevku autor poukazuje na možnosti úspory nákladov na prevádzku vozidla, predovšetkým spotreby pohonných hmôt vplyvom techniky jazdy vodiča. Autor ďalej analyzuje vplyv odporov a stúpaní na spotrebu vozidla. 
Kľúčové slová: spotreba, výcvik, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Dopravné, logistické a zasielateľské firmy nespia
Autor: Ing. Ľubomír Cvečka
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2008, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku prechodu na Euro z pohľadu dopravných a zasielateľských firiem. V príspevku sú popísané postupy, ktoré zvolili z hľadiska zmeny platidla jednotlivé dopravné a zasielateľské firmy. V príspevku je predstavených sedem prístupov spoločností k zmene meny.
Kľúčové slová: mena, financovanie, peniaze
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Kompetenz-Cluster rund ums Automobil. (Kluster právomocí dookola o automobile.)
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOTDas Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2008, s. 8
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Zvlášť svetlé svetlo vysiela na severozápade automobilové hospodárstvo. Popri veľkej výrobnej produkcii z firmy Daimler v Brémach a Volkswagen v Emdene, ako aj zo 400 dodávateľských závodov, nachádza sa tu okrem iného najväčší servis automobilov na kontinente a dve "logistické točne" pre tri milióny áut za rok. V sieti „Automotive Nordwest" bude toto teraz ostro sledované nemerateľné regionálne know-how.
Kľúčové slová: automobilové hospodárstvo, výrobná produkcia, dodávateľský závod, servis automobilov, regionálne know-how.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Aufbruch Nord-West. (Die Logistikregion Bremen-Oldenburg rückt zusamen). Prelom severo-západu. (Logistický región Brémy-Oldenburg sa približujú k sebe).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1,  Februar 2008, s. 6-7
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Každé tretie pracovné miesto je v tomto kraji závislé od zahraničného obchodu, dokonca v porovnaní k tvorbe hodnôt, sa tu tvoria dve tretiny celkovej ekonomickej výkonnosti. Veľká časť všetkého exportovaného a importovaného tovaru ale nachádza cestu cez more. Iba cez brémsky a dolnosaský morský prístav prešlo za posledný rok necelých 135 miliónov ton tovaru. S očakávanou výstavbou JadeWeserPorts (Jade-prístavu na rieke Weser) sa hospodársky posúva severozápadný región stále viac ďalej o veľký krok dopredu.
Kľúčové slová: logistický región, zahraničný obchod, ekonomická výkonnosť, export a import tovaru.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2008

 Názov: Outsourcing likvidácie nehodových udalostí na sieti ŽSR
Autor: Ing. Anna Dolinayová, PhD. – Ing. Eva Nedeliaková, PhD.
Zdroj: Outsourcing dopravně-logistických procesů a prostorová lokalizace veřejných logistických center – zborník príspevkov
Vydavateľ: Univerzita Pardubice
Jazyk: Slovenský
ISBN: 978-80-7395-022-4
Anotácia:  Železničné spoločnosti sa snažia preniesť podporné  a vedľajšie činnosti na externých dodávateľov. Do tejto oblasti patrí aj likvidácia nehodových udalostí. Touto činnosťou na sieti železníc SR sa zaoberá samostatná organizačná jednotka ŽSR. Po podrobnej analýze vyplýva, že je potrebné aby ŽSR poskytovali aj takúto službu, pretože včasný a kvalifikovaný zásah môže zabrániť škodám na majetku železníc ale aj dopravcov a prepravcov.
Kľúčové slová: nebezpečný tovar, nehodové udalosti, efektívnosť, analýza, organizačná jednotka ŽSR
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Distribučné sklady verzus logistické centrá
Autor: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD. – doc. Ing. Ján Knížka, PhD.
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 69-72
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Logistické centrá tvoria dopravný uzol a teda všeobecne ich možno klasifikovať ako súčasť dopravnej infraštruktúry. Mali by byť koncipované ako veľké multimodálne centrá nákladnej prepravy s napojením najmenej na dva druhy dopravy. Je možné ich kategorizovať do troch základných skupín podľa dosahu a poskytovaných služieb v logistickom centre.
Návratnosť investície budovania logistického centra je bez štátnej podpory, prípadne bez podpory vyšších územných celkov často otázna.
Kľúčové slová: logistický sklad, distribučný sklad, služby, financovanie prevádzky
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Outsourcing logistických operácií v podnikoch v Európe a v USA
Autor: Ing. Iveta Kubasáková
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 73-76
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Implementácia nového systému riadenia je spojená s realizáciou množstva opatrení, ktoré menia existujúci logistický systém a sú vždy v určitej miere spojené s rizikom. Odbúrať možné nedostatky podniku je možné realizovať ousourcovaním viacerých činností. Vykonaním prieskumu na reprezentačnej vzorke 500 podnikov boli zistené významné rozdiely ousourcingu medzi európskymi podnikmi a podnikmi v USA.
Kľúčové slová: konkurencieschopnosť, doprava, skladovanie, respondenti prieskumu
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Outsourcing v logistických firmách v SR
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. – doc. Ing. Anna Kejíková, PhD. – Ing. Zuzana Švecová
Zdroj: Železničná doprava a logistika, 3, 2007, s. 64-68
Vydavateľ: Katedra železničnej dopravy, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
ISSN: 1336-7943
Jazyk: Český
Anotácia:
  Outsourcing v logistike predstavuje strategickú výhodu pre podniky, ktoré si uvedomujú, že oblasť logistiky patrí v ich podniku medzi slabé stránky. Možnosti využitia outsourcingu v logistike sú vo funkciách distribučnej logistiky a prevádzkový outsourcing. Samotné uplatnenie outsourcingu v logistickej firme je uvedené v dvoch variantoch, kde činnosti preberá strategický outsourcingový partner alebo činnosti v podniku sú riešené selektívnym outsourcingom.
Kľúčové slová: outsourcing, systém, funkcie, zákazník, výrobná logistika, distribučná logistika
Spracoval: Ing. Juraj Čamaj, Katedra železničnej dopravy, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Manažment kvality v železničnej nákladnej preprave
Autor: Ivan Nedeliak
Zdroj: Horizonty dopravy 4/2007, str. 23-26
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou všeobecných prístupov ku kvalite ako aj meraniu kvality v železničnej nákladnej doprave. Autor v príspevku rieši tiež problematiku merania výkonnosti procesov a hodnotenia spokojnosti zákazníkov s kvalitou prepravy zásielky železničnou nákladnou dopravou. Toto hodnotenie je realizované pre jednotlivé podprocesy procesu prepravy zásielky.
Kľúčové slová: kvalita, doprava, železničná, nákladná, proces, hodnotenie
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Jak je možno omezit odpovědnost zasílatele v ČR?
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 2/2008, str. 49
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá aktuálnu problematiku aj v SR, vzhľadom na rovnaké podmienky v oblasti zasielateľstva a podobnú legislatívu medzi SR a ČR. Autor poukazuje na postavenie zasielateľa v prepravnom reťazci a definuje jeho zodpovednosť. Autor poukazuje na všeobecné zasielateľské podmienky, ktoré upravujú rozsah zodpovednosti.
Kľúčové slová: zasielateľ, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Téma dne – pronájem vozidel
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 2/2008, str. 32 - 36
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o súbor príspevkov rozoberajúcich problematiku prenájmu vozidiel. V prvom príspevku je analyzovaná servisná zmluva, leasing, dlhodobý prenájom a krátkodobý prenájom. V ostatných príspevkoch sú analyzované konkrétne ponúkané produkty na trhu zaoberajúce sa prenájmom vozidiel.
Kľúčové slová: prenájom, vozidlo, lízing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Príprava študentov musí odrážať potreby praxe
Autor: Štefan Cisko – Pavel Ceniga
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2008, str. 43
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori príspevku sa zaoberajú vzdelávaním logistických odborníkov na vysokých školách SR. V prvej časti príspevku autori definujú požiadavky na odborníka v logistike, pričom poukazujú na to, že vedomosti rozhodujú o úspešnosti podnikania. Tiež sa venujú dopytu po odborníkoch v logistike, ktorí umožňujú firmám šetriť náklady. Súčasťou príspevku je aj prehľadná tabuľka s vysokými školami ponúkajúcimi odbor v oblasti logistiky.
Kľúčové slová: vzdelávanie, logistik, škola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Dokumenty strategického významu
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 2/2008, str. 14 - 15
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje dokumentom strategicky upravujúcich dopravu – Lisabonská stratégia, Biela kniha, Marco Polo a Operačný program doprava. Podstatná časť príspevku je venovaná Bielej knihe, na základe ktorej autor poukazuje na revitalizáciu železníc, zvýšenie kvality cestnej dopravy a podporu námornej a vnútroštátnej vodnej dopravy. Okrajovo sa autor venuje aj spoplatneniu dopravy.
Kľúčové slová: dokument, stratégia, kniha
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008