Názov: WITNESS – Moderné inštrumentárium pre modelovanie logistických reťazcov
Autor: Mária Ferenčíková, Miroslav Šenkýr
Zdroj: Horizonty dopravy 3/2007, str.10-11
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aplikácia moderných programových vybavení pre simuláciu dopravných, prepravných a iných výrobných procesov by mala mať za cieľ efektívne zostavenie logistických reťazcov. Prínos softvérového balíka WITNESS spočíva v uľahčení práce s dynamikou komplikovaných pravdepodobnostných väzieb v logistických reťazcoch.
Kľúčové slová: logistika, softvér, reťazec, modelovanie,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Štruktúra dopravných a logistických služieb poskytovaných v Slovenskej republike
Autor: Tomáš Moravčík
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2007, str.8-14
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje súčasnú situáciu poskytovaných dopravných a logistických služieb v SR. Analyzuje trh s týmito službami na Slovensku a ich štruktúru. Príspevok prezentuje údaje poskytnuté Zväzom logistiky a zasielateľstva SR. Okrem aktuálneho stavu tejto problematiky v SR sú v príspevku popísané aj očakávané trendy v oblasti poskytovania logistických a dopravných služieb.
Kľúčové slová: doprava, logistika, služby, trh,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Distribuce léků: Logistika s přísnými měřítky
Autor: Václav Podstawka
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2007, str. 6-7
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou distribúcie liekov ako špecifického tovaru (napr. aj v súvislosti s požiadavkami na teplotu skladovania). Distribúcia liekov musí rešpektovať potreby jednotlivých skladov a lekární. V distribučných centrách sa väčšinou uplatňuje systém skladovania FI-FO, tovar musí byť vyskladnený v rovnakom poradí ako bol do skladu dodaný.
Kľúčové slová: lieky, distribúcia, objednávanie,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v roce 2008
Autor: Doc. Kamil Pavlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 2/2008; str. 31 - 33
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou získavania a zdokonaľovania odbornej spôsobilosti vodičov cestnej dopravy podľa smernice, ktorá prostredníctvom národnej legislatívy platí aj v SR. V prvej časti príspevku je analyzovaný súčasný stav vzdelávania a porovnávaný so stavom, ktorý prináša nová legislatíva. Ostatná časť príspevku sa venuje základnému a pravidelnému výcviku vodičov.
Kľúčové slová: školenie, vzdelávanie, vodič
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 2/2008; str. 28 - 29
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok je pokračovaním analýzy poistenia zodpovednosti z minulých čísel časopisu. V príspevku sa autor venuje problematike náhrady účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, náhrady účelne vynaložených nákladov spojených s pohrebom, jednorázovému odškodneniu, náhrade vecnej škody a náhrade škody na vozidle.
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škoda
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Kam smeruje logistika
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2008; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá vývojom logistiky, ktorý je ovplyvnený takými faktormi ako sú dopyt po logistických službách, nové prístupy v riadení a manažmente, neustále inovácie technológií, rýchly technický pokrok a pod. V prvej časti príspevku sa autor venuje partnerstvám v logistike. Ostatná časť príspevku sa podrobne venuje implementácií nových technológií a nástupu automatizácie.  
Kľúčové slová: logistika, automatizácia, technológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: Zodpovednosť zasielateľa
Autor: Radek Novák
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2008; str. 36 - 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na rozdiel medzi zasielateľom a dopravcom a predovšetkým postavenie zasielateľskej zmluvy. V prvej časti autor poukazuje na povahu zasielateľskej zmluvy a jej vznik. V ďalšej časti príspevku sa autor venuje poškodeniu zásielky a zodpovednosti za jej poškodenie. Ostatná časť príspevku sa venuje právu vlastného vstupu zasielateľa do prepravy.
Kľúčové slová: dopravca, zasielateľ, škoda
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2008

 Názov: ESA vykročila na orbitu
Autor: redakcia (mm)
Zdroj: Logistika 12, 2007, 15 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Japonská spoločnosť hitachi Transport System a česká logistická firma ESA podpísali zmluvu o odkúpení 51% podielu spoločnosti ESA. Spoločnosť ESA sa tak stáva jedným z lídrov na trhu poskytovateľov logistických služieb a zaraďuje sa medzi vedúcich poskytovateľov 3PL logistických služieb v Japonsku a západnej Európe. Spoločnou výzvou je pre spoločnosti zásobovanie vesmírnej orbitálnej stanice budúci rok.
Kľúčové slová: 3PL poskytovateľ, ESA, a.s., Hitachi, logistika, vesmír, logistické služby
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008

 Názov: Vplyv dopravy na logistiku
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2008; str. 49
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok, vzhľadom na to, že doprava je neodmysliteľnou súčasťou logistiky a logistického reťazca, rozoberá jej vplyv na logistiku. V prvej časti je rozoberaný ekonomický vplyv dopravy a vplyv kvality dopravy. Ostatná časť príspevku popisuje outsourcing dopravy.
Kľúčové slová: outsourcing, doprava, vplyv
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Nové legislatívne opatrenia
Autor: JUDr. Peter Dráč
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2008; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje novú legislatívu, ktorá má priamy dopad na vykonávanie cestnej dopravy. V prvej časti autor poukazuje na zmeny v zákone o cestovných náhradách, v ďalšej časti rozoberá problematiku zmeny cestovného dokladu a prípravu na Euro. Ostatná časť príspevku sa venuje výstavbe cestnej siete.
Kľúčové slová: legislatíva, stravné
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Novinky v dani z motorových vozidiel
Autor: Ing. Tomáš Moravčík, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 2/2008; str. 36
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku dane z motorových vozidiel a predovšetkým zmeny v jej platení v roku 2008. V prvej časti autor definuje platiteľa dane, pričom v ďalšej časti poukazuje na skutočnosť, že v roku 2008 sa daň neplatí, platia sa v niektorých prípadoch iba preddavky. V ostatnej časti príspevku poukazuje na možnosti ušetrenia nákladov na daň.
Kľúčové slová: daň, úspora, preddavok
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Nedostatok vodičov
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  30 - 31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá aktuálnou témou nedostatku vodičov nákladnej dopravy a poukazuje na možnosti jeho riešenia. V príspevku je predstavený projekt Európskeho sociálneho fondu zameraný na preškolenie nezamestnaných na funkciu vodič nákladnej dopravy. V príspevku sú uvedené nedostatky zo strany uchádzačov a výsledky kurzu. Zo 100 uchádzačov zamestnanie si udržalo iba 8 vodičov.
Kľúčové slová: vodič, zamestnanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Komunikácii sa treba učiť
Autor: Mária Dzurová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  20 - 21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku sa venuje komunikácii vzhľadom na to, že pre samotné fungovanie firmy na trhu, pre jej úspešné podnikanie, predstavuje výmena informácií nevyhnutný predpoklad a firemnú komunikáciu je možné považovať za silný marketingový nástroj. Autorka v prvej časti príspevku definuje požiadavku na informáciu. V ďalšej časti príspevku autorka poukazuje na skutočnosť, že trendom je aktívna účasť pracovníkov na riadení firmy. Ostatná časť príspevku sa zaoberá firemným časopisom.
Kľúčové slová: komunikácia, marketing, informácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Outsourcing IT v pôrodných bolestiach
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  16 - 18
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že v SR nie je outsourcing IT rozvinutý na takej úrovni ako v západnej Európe a poukazuje na skutočnosti, prečo je tomu tak. V ďalšej časti príspevku poukazuje na postupný nárast outsorcingu IT aj v SR. Autor rozoberá činnosti dodávateľa v prípade outsourcingu IT, jeho prínosy a výhody pre firmu. V ostatnej časti sa autor zaoberá obavami o bezpečnosť systému.
Kľúčové slová: outsourcing, technológia, informatika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Logistika liekov: Moderná technika pomáha znižovať náklady
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2008; str.  6 - 9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok, vzhľadom na to, že v SR sa ročne prepravia farmaceutické výrobky za takmer 30 miliárd Sk rozoberá problematiku znižovania nákladov na ich prepravu, skladovanie a distribúciu. V prvej časti príspevku je popísaná technológia distribúcie liekov. V ďalšej časti je rozoberaný problém, či je ekonomicky efektívnejšia vlastná doprava alebo outsourcing. Ďalšia časť poukazuje na najvýhodnejší dopravný prostriedok pri distribúcií liekov. Ostatná časť príspevku sa zaoberá skladovaním liekov, spôsobom ich vyskladňovania a spôsob preberania objednávok.
Kľúčové slová: objednávka, distribúcia, lieky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Zasílatelská odměna a úhrada přepravného zasílatelem
Autor: Radek Novák
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 1/2008, str. 50
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zasielateľskej odmeny pri obstarávaní prepravy podľa obchodného zákonníka formou zasielateľskej zmluvy. Autor príspevku rozoberá dve možnosti zasielateľskej odmeny – formou vyúčtovania všetkých nákladových položiek zasielateľa a formou paušálnej sadzby. Pri obidvoch formách sú uvedené výhody a nevýhody z pozície zasielateľa.
Kľúčové slová: odmena, zasielateľ, zmluva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Daňový úrad neoklamete
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 1/2008; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku účtovníctva v cestnej doprave vo vzťahu k daňovému úradu. V prvej časti autor poukazuje na najdôležitejšie dane v oblasti cestnej doprave, v ďalšej časti rozoberá záznamovku vo vzťahu k dopravným prostriedkom. Ostatná časť príspevku popisuje obranu pred záznamovkou a prípady, v ktorých sa záznamovka ukladá.
Kľúčové slová: účtovníctvo, záznamovka, daň
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Riziká zavedenia elektronického mýta v SR z hľadiska dopravcov
Autor: Ing. Miloš Poliak, PhD. – prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2008, str. 20
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku dopadov zavedenia elektronického mýta v SR z hľadiska dopravcov. V prvej časti príspevku je analyzovaná platná legislatíva a spracované dopady na dopravcu. Súčasťou výpočtu dopadov sú aj prehľadne spracované tabuľky vyčíslenia nákladov. V ostatnej časti príspevku autori popisujú riziká zavedenia mýta v SR.
Kľúčové slová: cestná, doprava, mýto, riziko
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Sociálna legislatíva v cestnej doprave
Autor: Európsky súdny dvor
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2008, str. 16 - 17
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok obsahuje pokyny Európskeho súdneho dvora vo vzťahu k sociálnej legislatíve Nariadeniu (ES) č. 561/2006, Smernici 2006/22/ES a Nariadeniu (EHS) č. 3821/85. Príspevok obsahuje štyri pokyny vo vzťahu k odchýlkam od požiadaviek nariadenia, zaznamenávanie času cestovania vodiča na miesto prevzatia vozidla, prerušenie prestávky a odpočinku a zaznamenávanie času vedenia na digitálnom tachografe.
Kľúčové slová: cestná, doprava, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008

 Názov: Sadzby dane pre úžitkové vozidlá a autobusy v roku 2008
Autor: VÚC
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 1/2008, str. 14 - 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: V príspevku sú prehľadne tabuľkovo spracované sadzby dane z motorových vozidiel platné v roku 2008 vo všetkých krajoch SR. Súčasťou príspevku sú uvedené taktiež znížené sadzby za vozidlá spĺňajúce emisné normy EURO 3 a vyššie.
Kľúčové slová: cestná doprava, štúdia, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2008