logisticky manažment

Názov: Marketingová logistika a distribučné stratégie
Autor: doc. Ing. Milan Jedlička, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa venuje problémom celkovej distribučnej stratégie firmy od tvorby distribučnej stratégie po kontrolnú činnosť.
Kľúčové slová: distribučný proces, distribučná stratégia, distribučné ciele, distribučný kanál
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Logistika v USA a proměny amerického průmyslu
Autor: prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc., doc. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Logistika 5/2003, str. 16
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autori dokumentujú vývoj logistiky v USA za posledné desaťročia a predpoklady pre rozmach logistických procesov.
Kľúčové slová: logistický infraštruktúra, integrovanie riadenie materiálových tokov (Integrated Supply Chain), logistický reťazec, logistické procesy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: To je bomba – o čem to je?
Autor: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
Zdroj: Logistika 4/2003, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje aplikácií logistického managementu . Definuje jednotlivé úrovne logistického managementu.
Kľúčové slová: logistický management, miesto logistického rezu, logistika fyzickej produkcie
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Outsourcing logistiky pod lupou
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 3/2003, str. 10
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok opisuje základy outsourcingu v podniku. Definuje možnosti implementácie outsourcingu do podnikovej logistiky.
Kľúčové slová: outsourcing, objednávka, podniková logistika, logistické náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Informační deformace v SCM
Autor: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
Zdroj: Logistika 2/2003, str. 17
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor definuje príčiny rastúceho záujmu o Supply Chain Management.
Kľúčové slová: Supply Chain Management, zákazník, logistické toky, spokojnosť zákazníka
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Stratégie Supply Chain Management
Autor: doc. Ing. Marie Jurová, CSc., VÚT Brno
Zdroj: Logistika 10/2002, str. 30
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autorka opisuje ciele SCM v podniku, stratégie SCM. Definuje optimalizáciu spotreby času a nákladov s cieľom hospodárneho objednávania zásob.
Kľúčové slová: SCM, metóda ABC, outsourcing, zásoba
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Úvahy o metódach řízení zásob v dodavatelskem řetezci
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 14
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor definuje pohľady na rôzne hľadiska SCM (riadenia dodávateľského reťazca). Konkretizuje jednotlivé kroky v dodavateľskom reťazci, slabé miesta.
Kľúčové slová: KANBAN, dodávateľský reťazec, zásobovací reťazec, informačný tok, zásoba
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Subdodávateľský a zákaznícky sourcing a výskyt porúch vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch
Author: Göran Svensson
Zdroj: Supply Chain Management: An International Journal, 2003 Ročník: 8 Čislo: 1 Strany: 41 – 56, Publisher: Emerald
ISSN: 1359-8546
Jazyk: anglický
Anotácia: Tento výskum je založený na mailovom prieskume vo švédskom automobilovom priemysle. Z prieskumu vyplynulo že subdodávateľský a zákaznícky sourcing vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch sa líšia. Okrem toho, nie je žiadne spojenie medzi subdodávateľským a zákazníckym sourcingom vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch. Avšak, je čiastočná súvislosť medzi subdodávateľským a zákazníckym sourcingom, a vo výskyte kvantitatívnych a kvalitatívnych porúch vo firemných vnútorných a vonkajších logistických tokoch.
Kľúčové slová: Sourcing; Subcontracting; Customers; Supply-Chain Management; Inbound Logistics; Outbound Logistics
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií FRI ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Trendy riadenia podnikového nákupu
Autor: dr. Ing. Xenie Lukoszová, Vysoká škola baňská-TU Ostrava
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 12, ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok sa zaoberá problematikou procesného riadenia objednávok českých podnikov a apeluje na fenomén globalizácie, ktorý prehliada hranice štátov a vytvára globálny trh.
Kľúčové slová: Kaizen, reengineering, Supply Chain Management, Knowledge Management, E-commerce, TQM
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Hlavné rysy logistiky a členenie logistických systémov
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD. – doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: strana v publikácii: Strojárstvo/Strojírenství, str. 38-39
Vydavateľ: MEDIA/ST, s. r. o. Žilina
ISSN: 1335-2938
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá členením logistických systémov, približuje druhy podnikovej logistiky, oboznamuje s výrobnou, obstarávacou, distribučnou a obchodnou logistikou.
Kľúčové slová: Logistický systém, podniková logistika, výrobná logistika, obstarávacia logistika, distribučná logistika, obchodná logistika
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Logistika a globalizačné trendy
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD. – doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: strana v publikácii: Strojárstvo/Strojírenství, str. 52-53
Vydavateľ: MEDIA/ST, s. r. o. Žilina
ISSN: 1335-2938
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá globalizačnými trendami v logistike, filozofiou distribúcie, intenzifikačnými faktormi a kvalitou prepravy.
Kľúčové slová: Logistika, globalizácia, distribúcia, kvalita.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Logistika v kontexte celoeurópskeho vývoja
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. – Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
Zdroj: strana v publikácii: Strojárstvo/Strojírenství, str. 52-53
Vydavateľ: MEDIA/ST, s. r. o. Žilina
ISSN: 1335-2938
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá smerovaním logistiky v EÚ a vzdelávacími programami EÚ v rámci Európskej logistickej asociácie.
Kľúčové slová: Logistika, Európska logistická asociácia.
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Logistické služby a projekty
Zdroj: Komerčná príloha mesačníka Logiska č.6 č.24/2003 str.XVIII
Jazyk: Český
Anotácia: Článok opisuje postupné formovanie dopravnej firmy ČSAD Hodonín na významnú, stredne veľkú, dopravno-špedičnú a logistickú firmu.
Kľúčové slová: Logistické služby, skladovanie, distribúcia
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003