Názov: Spolupráca Slovenska s ESA
Autor: Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. – Prof. Ing. Dušan Kevický, PhD. – Ing. Aurel Ščehovič, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 44 – 45
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje spolupráci SR s Európskou vesmírnou agentúrou, pričom v prvej časti príspevku je rozoberaná súčasná úroveň spolupráce. V ďalšej časti sa autori venujú Slovenskej kozmickej kancelárii, vzťahu ESA a východnej Európy a plánu pre Európsku kooperáciu.
Kľúčové slová: spolupráca, vesmír
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Vplyv globalizácie na svetovú dopravu
Autor: Doc. Dr. Ing. Heda Hansenová – Ing. Tomáš Halán, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá zmenami v doprave spôsobené vplyvom globalizácie. V prvej časti sa autori venujú makroekonomickým a mikroekonomickým vplyvom, v ďalšej časti sa venujú vzťahu dopravy a EÚ a implementácie právnych predpisov EÚ do legislatívy SR.  
Kľúčové slová: globalizácia, vplyv
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Zasielateľstvo, špedícia a multimodálne trasy
Autor: Ing. Rastislav Brenčič
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 19
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje výrazné štrukturálne a systémové zmeny v zasielateľstve, ktoré nastali v ostatnom období. Autor sa v prvej časti venuje zmene trhu, v ostatnej časti príspevku sa venuje preprave v smere Ázia – Európa.  
Kľúčové slová: zasielateľstvo, zmena, trh
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Zasielateľstvo a jeho vzťah k logistike
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 16 - 18
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje postavenie zasielateľa  v logistickom reťazci. V prvej časti autor popisuje právnu úpravu zasielateľstva v SR a požiadavky na osobu, ktorá chce zabezpečovať zasielateľstvo. V ďalšej časti rozoberá zasielateľskú zmluvu, zasielateľské podmienky. Ostatná časť popisuje ďalšie služby poskytované zasielateľom. 
Kľúčové slová: zasielateľ, zmluva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: novemer 2007

 Názov: Prvky interoperability v logistických reťazcoch intermodálnej prepravy
Autor: Prof. Ing. Jozef  Majerčák, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2007, str. 10 - 11
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok vychádza z Dopravnej politiky EÚ, ktorá podľa autora svojou liberalizáciou a harmonizáciou spôsobuje preťaženosť ciest, nehody, hluk a znečistenie. Z tohto dôvodu poukazuje na európsky trh logistiky a možnosti intermodálnej prepravy. V ďalšej časti príspevku autor poukazuje na opatrenia pre rozvoj intermodálnej prepravy. 
Kľúčové slová: intermodálna, preprava, politika
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: České firmy trápí nedostatek řidičů
Autor: Ing. Zdeněk Pikous
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 9/2007; str. 24 - 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na problémy, s ktorými sa museli dopravcovia v ostatnom období vysporiadať, pričom sa podrobne venuje aktuálnemu problému – nedostatok vodičov. V prvej časti príspevku analyzuje skutočnosť, či ide o krátkodobý výpadok alebo dlhodobý trend s tým, že analyzuje dôvody nedostatku vodičov. V ďalšej časti konkretizuje počty chýbajúcich vodičov a poukazuje na potrebu zavedenia nového učebného odboru – vodič. V ostatnej časti príspevku sa venuje autor legislatíve EÚ vo vzťahu k vzdelávaniu vodičov.
Kľúčové slová: vodič, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Logistika v automobilovom priemysle
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2007; str. 48
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v prvej časti príspevku poukazuje na skutočnosť, že pre automobilový priemysel je čoraz dôležitejšia logistika. Analyzuje dôležitosť časového faktora pri dodávkach v automobilovom priemysle. V ostatnej časti príspevku sa autor zaoberá úsporou nákladov.
Kľúčové slová: náklady, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Trh riadi zákazník
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2007; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku správania sa zákazníka na prepravnom trhu, ktorý v ostatnom období prešiel výraznými zmenami. V prvej časti autor analyzuje súčasnú podobu trhu, pričom poukazuje na skutočnosť, že určujúcim prvkom trhu je zákazník. V ostatnej časti príspevku autor popisuje spôsob spoznania zákazníka dopravcu a potrebu odhadnutia jeho správania.
Kľúčové slová: trh, zákazník, správanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Keď sa zo zimnej stane letná pneumatika
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2007; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje novú technológiu stavby plášťa pre cestné nákladné vozidlá. Ide o plášť pre zimnú prevádzku, pri ktorom čiastočným opotrebovaním behúňa sa zmení štruktúra behúňa a zo zimného plášťa vznikne letný plášť. V príspevku je podrobne predstavená technológia, súčasťou ktorej je aj názorný obrázok.
Kľúčové slová: cestná, doprava, pneumatiky
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Široká ponuka služieb v doprave
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 17/2007; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje služby, ktoré môže dopravca využívať od združenia cestných dopravcov v SR. V prvej časti príspevku je predstavená medzinárodná servisná a tankovacia karta DKV. Autori uvádzajú možnosti použitia tejto karty. Ďalšia časť príspevku rozoberá bezhotovostné úhrady pri tejto karte a núdzové linky, ktoré môžu držitelia karty nepretržite využívať. Ostatná časť príspevku predstavuje spôsob vrátenia dane z pridanej hodnoty pri používaní uvedenej karty.  
Kľúčové slová: cestná, doprava, DKV,  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Je rozdíl mezi zasilatelem v ČR a v ostatních státech EU?
Autor: Radek Novák
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 9/2007, str. 70 – 71
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku analyzuje platnú legislatívu v ČR vo vzťahu k zasielateľstvu a na rozhodnutiach súdov poukazuje na skutočnosť rôzneho prístupu k postaveniu zasielateľstva v krajinách EÚ a v ČR. Príspevok je doplnený viacerými poznámkami autora z praxe.
Kľúčové slová: zasielateľ, zasielateľstvo, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Leasing vyžaduje strategický přístup
Autor: Pavel Holík
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 9/2007, str. 51
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje operatívny lízing, to znamená strednodobý alebo dlhodobý nájom s pridanými finančnými a ďalšími službami. V prvej časti príspevku autor predstavuje operatívny lízing a jeho použitie vo vzťahu k dopravcovi. Ostatná časť príspevku rozoberá problematiku splátok dopravcu a postup v prípade insolventnosti dopravcu.
Kľúčové slová: lízing, operatívny, nájom
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Téma dne – čerpací stanice
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 9/2007, str. 42 – 45
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Ide o súbor príspevkov rozoberajúcich problematiku čerpacích staníc. V prvom príspevku sú predstavené informačné technológie pre čerpacie stanice pohonných hmôt. Druhý príspevok rozoberá výdajné stojany. Ostatné príspevku popisujú služby dopravcom vo vzťahu k čerpaniu pohonných hmôt. Ide o služby čerpacích staníc Shell a služby ponúkané dopravcom prostredníctvom karty DKV.
Kľúčové slová: doprava, cestná, náklady, PHM
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Ceny na internetu CCS
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 9/2007, str. 41
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje internetovú stránku, ktorá poskytuje služby cestným dopravcom vo forme denne aktualizovaných cien pohonných hmôt. V príspevku je uvedený spôsob zberu údajov o cenách pohonných hmôt.
Kľúčové slová: doprava, cestná, náklady, PHM
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2007

 Názov: Financovanie krátkodobých pohľadávok
Autor: PR
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2007; str. 33
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje jednu z možnosti financovania krátkodobých pohľadávok využitím faktoringovej spoločnosti. V prvej časti príspevku je predstavený faktoring a postup, ako môže dopravca financovať krátkodobé pohľadávky. V ostatnej časti príspevku sú predstavené podmienky faktoringovej spojočnosti SOS financ.
Kľúčové slová: financovanie, faktoring 
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 8/2007; str. 16 - 17
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok nadväzuje na príspevok uverejnení v predošlom čísle časopisu a rozoberá problematiku poistenia zodpovednosti za škodu. Autor sa v príspevku venuje výške hmotnej škody, kancelárii poisťovateľov, garančnému fondu a plneniu z tohto fondu.
Kľúčové slová: doprava, poistenie, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Změny v podmínkách přepravy odpadů
Autor: Jaroslava Černá
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 8/2007; str. 8 - 9
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok analyzuje podmienky prepravy odpadov podľa nového nariadenia č. 1013/2006. V prvej časti je predstavená platnosť nariadenia, ostatná časť rozoberá prepravu odpadov podliehajúcich povinnosti predchádzajúceho písomného oznámenia a prepravu odpadov, ktoré musia byť pri preprave sprevádzané informáciami predpísanými nariadením.
Kľúčové slová: doprava, odpad, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: 50 rokov európskej dopravnej politiky
Autor: Ing. Jiří Kladiva, CSc.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2007, str. 39
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá dopravnou politikou EÚ. Autor v úvode popisuje proces prijímania spoločnej dopravnej politiky. V ďalšej časti príspevku sa osobitne venuje jednotlivým druhom dopravy vo vzťahu k dopravnej politike: leteckej doprave, železničnej doprave, námornej doprave, vnútrozemskej plavbe a cestnej doprave. 
Kľúčové slová: politika, legislatíva, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2007

 Názov: Mehr Service durch gebündelte Kräfte. (Viac služieb  pomocou spoločných síl).
Autor: Jürgen W. Konrad, šéfredaktor Logistics Pilot  
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 4 ,  Juni 2007, s. 20-21
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Od r. 1891 stojí názov Ipsen na prvotriednom celosvetovom zasielateľstve. S novou štruktúrou a novými vonkajšími výstupmi pozícia  tradične bohatých brémskych podnikateľských skupín, siaha teraz na zlepšovanie rozvoja a viditeľnosti v celosvetovom boome trhovej logistiky. Firmy Emil Ipsen, CET und fastsped s ich dcérskymi spoločnosťami v Európe, Afrike Ázií a Severnej Amerike  - postupujú spoločne a budú aktívne pôsobiť pod novým menom Ipsen Logistics.
Kľúčové slová: zasielateľstvo, podnikateľské skupiny, rozvoj, boom, trhová logistika.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: september 2007

 Názov: Logistika ako nástroj marketingu
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2007; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje funkcii logistiky a jej postaveniu v rámci reklamy a marketingu. V prvej časti príspevku autor rozoberá cieľ logistiky, v ďalšej časti príspevku je rozoberaný public relation, budovanie imidžu a bezplatná reklama v súvislosti s logistikou.  
Kľúčové slová: public, relation, reklama
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2007