Názov: Hľadať a meniť
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 20/2007; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá logistikou podniku. V prvej časti definuje logistiku a poukazuje na skutočnosť, že logistika prechádza celým podnikom a zjednodušuje činnosti. V ostatnej časti definuje požiadavky na logistika.
Kľúčové slová: logistika, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Cestná doprava, jej problémy v závislosti s trvalo udržateľným rozvojom hospodárstva
Autor: Ing. Pavol Reich
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 238 - 242
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na aktuálne problémy v cestnej doprave. V prvej časti príspevku je analyzovaná bezpečnosť dopravy vo vzťahu k novele zákona o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách. Ďalšia časť príspevku analyzuje náklady na pohonné hmoty, daň z minerálnych olejov a daň z motorových vozidiel. V ostatnej časti je analyzovaný vplyv elektronického mýta na cestného dopravcu a budovanie infraštruktúry.
Kľúčové slová: dopravca, dopad, problém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Znižovanie logistických nákladov v automobilovom priemysle
Autor: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD. -  Ing. Peter Gajdzik - Ing. Mária Heribanová
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 217 - 222
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou znižovania logistických nákladov v automobilovom priemysle s dôrazom na skracovanie dodacích časov medzi dodávateľom a montážnym závodom a medzi výrobným závodom a zákazníkom. Pri znižovaní nákladov sa autori zaoberajú: vzdialenosťou dodávateľov od spotrebiteľa, výberom vhodného druhu dopravy a dopravného prostriedku, znižovaním zásob, redukciou skladovacích plôch, viazanosťou kapitálu a plnením plánovanej produkcie.
Kľúčové slová: znižovanie, nákladov
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Organizácia marketingu v dopravných spoločnostiach
Autor: Doc. Ing. Pavol Šaradín CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 212 - 216
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá marketingom, pričom v prvej časti je analyzovaný vývoj organizácie marketingu. Ostatná časť príspevku sa zaoberá organizáciou marketingu vo firmách cestnej dopravy. Príspevok pojednáva o teoretických zásadách vytvárania organizačnej štruktúry marketingového oddelenia v dopravných firmách cestnej dopravy. Vychádza sa  z marketingovej koncepcie podnikania v cestnej doprave. Charakterizuje vývoj marketingového oddelenia od jednoduchého obchodného oddelenia až po moderné marketingové oddelenie. Praktické uplatnenie tvorby organizačnej štruktúry vo firmách cestnej dopravy je prezentované na výsledkoch marketingového prieskumu.
Kľúčové slová: organizácia, marketing
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Spoločenská zodpovednosť podnikov a trvalo udržateľný rozvoj
Autor: Ing. Emil Rovňaník
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 201 - 204
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa zaoberá spoločenskou zodpovednosťou podnikania, to je koncepciou, ktorá si postupne získava väčšiu dôležitosť, širšiu akceptáciu a uplatnenie v každodennej praxi čoraz väčšieho počtu podnikov. V príspevku sú rozoberané dva vzťahy: spoločenská zodpovednosť podnikov v rámci EÚ a podnikanie vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti podnikov.
Kľúčové slová: podnikanie, zodpovednosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Podpora trvalo udržateľného rozvoja v doprave s pomocou programu Marco Polo
Autor: Ing. Moravčík Tomáš
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 160 - 166
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku predstavuje program Marco Polo. V prvej časti príspevku rozoberá výkony jednotlivých druhov dopravy, v ďalšej časti analyzuje program Marco Polo a akcie podporované týmto programom. V ďalšej časti príspevku sú definované základné podmienky získania finančných zdrojov z programu a možnosti ich čerpania v podmienkach Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: financovanie, zdroj, program
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Aplikace městského mýta v praxi
Autor: Ing. Markéta Chvatalová
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 81 - 87
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok analyzuje systémy mestského mýta vo vybraných mestách. V príspevku sú z hľadiska veku, technológie a prevádzky analyzované systémy v Singapure, Londýne, Štokholme, Trondheime, Osle, Kodani a ďalších mestách. V ostatnej časti príspevku je zhodnotenie mestského mýta v praxi.
Kľúčové slová: cestná doprava, práca, odpočinok, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Městské mýto jako prvek harmonizace automobilové dopravy a potřeb města
Autor: Ing. Markéta Chvatalová
Zdroj: Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej konferencie Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj – CMDTUR 2007; str. 75 - 80
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-759-0
Jazyk: český
Anotácia: Autorka príspevku rozoberá problematiku mestského mýta. V prvej časti autorka rozoberá aplikáciu elektronického mýta na dopravnú sieť mýta a dôvody zavedenia mýta v meste. V ďalšej časti sa príspevok venuje možným technológiám zavedenia mýta a oblasti spoplatnenia.
Kľúčové slová: mýto, mesto, infraštruktúra
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Silniční nákladní doprava městských center
Autor: doc. Ing. Pavol Šaradín, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 166 – 169  
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: český
Anotácia: Autor príspevku rozoberá cestnú nákladnú dopravu v mestských centrách. V prvej časti sa autor venuje logistike mestských centier a ich obslužnosti. Ostatná časť príspevku popisuje prístup pre zlepšovanie logistickej dopravy v mestách.  
Kľúčové slová: nákladná, doprava, optimalizácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Aktuálne problémy v cestnej doprave v Slovenskej republike a EÚ
Autor: Ing. Jozef Tisovsky, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 129 – 148
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa v prvej časti venuje základným vývojovým smerom hospodárstva v rokoch 2007/2008 a vývoju zahraničného obchodu ako indikátora dopytu po prepravných výkonoch. V ďalšej časti sa autor venuje súčasnej situácii v odvetví cestnej nákladnej dopravy a zmenám vo využívaní licencií CEMT ako nástroja regulácie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy. Ostatná časť príspevku sa venuje legislatívnym zmenám týkajúcim sa cestnej dopravy, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2007.   
Kľúčové slová: CEMT, odpočinok, legislatíva
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Přepravní právo v silniční nákladní dopravě - zkušenosti z praxe
Autor: JUDr. Jiří Krofta
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 92 - 98
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej doprave. V prvej časti autor poukazuje na postavenie vodiča v dopravnom podniku. Ďalej sa autor venuje subdopravcom, ich spôsobilosť a poistenie zodpovednosti. V ďalšej časti autor rozoberá problematiku evidenčnej kontroly zo strany vodiča pri nakládke a zodpovednosť dopravcu za škody z prekročenia fixovanej dodacej lehoty. V ostatnej časti príspevku je rozoberaná problematika lúpeží zásielky a vymáhania prepravného.  
Kľúčové slová: kontrola, odpočinok, jazda
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Dopravná infraštruktúra a očakávania užívateľov dopravnej infraštruktúry z hľadiska logistiky
Autor: Ing. František Komora
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 83 – 91
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku analyzuje očakávania užívateľov dopravnej infraštruktúry z hľadiska logistiky. V prvej časti autor poukazuje na výkony jednotlivých systémov dopravy, v ďalšej časti rozoberá ciele spoplatnenia užívania cestných komunikácií. Popisuje harmonizáciu vnútroštátnych právnych predpisov s právom Európskeho spoločenstva. V ostatnej časti sa venuje autor vytváraniu rovnosti príležitosti, transparentných a harmonizovaných podmienok hospodárskej súťaže pri rovnosti podmienok prístupu k verejným službám, vyčísleniu odhadu dopadov na verejné financie, na životné prostredie, na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.  
Kľúčové slová: kontrola, odpočinok, jazda
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Aktuálne problémy v cestnej doprave v SR a očakávania v roku 2008
Autor: Ing. Peter Halabrín
Zdroj: Zborník príspevkov z 10. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2007; str. 27 - 33
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-774-3
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na aktuálne problémy v cestnej doprave. V prvej časti príspevku je analyzovaná bezpečnosť dopravy vo vzťahu k novele zákona o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách. Ďalšia časť príspevku analyzuje náklady na pohonné hmoty, daň z minerálnych olejov a daň z motorových vozidiel. V ostatnej časti je analyzovaný vplyv elektronického mýta na cestného dopravcu a budovanie infraštruktúry.
Kľúčové slová: dopravca, dopad, problém
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2007

 Názov: Zimné pneumatiky sú správnou voľbou zodpovedných
Autor: VIB
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 19/2007; str. 57 - 60
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku plášťov. V prvej časti sú predstavené nápisy na plášťoch a ich význam. Ďalšia časť príspevku sa zaoberá významom zimných plášťov, pričom v príspevku sú analyzované plášte viacerých výrobcov. V ostatnej časti príspevku sú rozoberané protektorované plášte rôznych výrobcov.   
Kľúčové slová: pneumatika, plášť, protektor
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Zasielateľ nie je špeditér
Autor: Ing. Tomáš Moravčík
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 19/2007; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok definuje zasielateľstvo a vzťah zasielateľa k logistike. V prvej časti je definovaný postup získania oprávnenia na podnikanie v zasielateľstve a definovanie zasielateľstva podľa STN a platnej legislatívy. V ostatnej časti je zasielateľstvo rozoberané z pohľadu prvku v logistickom reťazci.   
Kľúčové slová: legislatíva, zasielateľstvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Analýza zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v doprave
Autor: JUDr. Oľga Reháková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2007, str. 24
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka v príspevku analyzuje zákon o používaní záznamového zariadenia (tachografu) v cestnej doprave. V prvej časti sa venuje požiadavkám zákon na tachograf, v druhej časti popisuje sankcie za porušenie uvedených požiadaviek.
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Analýza zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
Autor: JUDr. Oľga Reháková
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2007, str. 23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku vysvetľuje nový zákon upravujúci pracovné režimy v doprave v SR. Osobitne sa venuje v prvej časti pracovnému času, v ostatnej časti rozoberá odpočinok, prácu a sankcie za porušenie sociálnej legislatívy.
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Pracovný čas opäť na pretrase
Autor: Ing. Branislav Belorid
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 10/2007, str. 17 - 18
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na problém s nedostatkom vodičov cestnej dopravy. Zdroj problému okrem iného identifikuje autor aj nevhodnú sociálnu legislatívu. V príspevku autor poukazuje na nevhodné články, pričom navrhuje ich nové znenie.
Kľúčové slová: cestná, doprava, legislatíva,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Nové nákladní pneumatiky Goodyear
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 10/2007, str. 50 - 51
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok predstavuje novú generáciu regionálnych pneumatík uvedených na trh. V prvej časti príspevku je popísaná technológia výroby nových plášťov, v ostatnej časti sú uvedené výsledky testov plášťov vo vzťahu k valivému odporu a brzdeniu na mokrom povrchu. Súčasťou príspevku je taktiež analýza hlučnosti plášťov a prehľad ich rozmerov. 
Kľúčové slová: pneumatika, plášť, cestná, doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007

 Názov: Ochrana ocelových částí
Autor: RED
Zdroj: Doprava a silnice – mesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave, 10/2007, str. 48 - 49
Vydavateľ: Springer Media CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-3277
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok popisuje problematiku povrchovej úpravy oceľových konštrukcií úžitkových prípojných vozidiel, predovšetkým ich rámov. V príspevku sú predstavené dve metódy: metóda žiarového zinkovania a metóda lakovania. 
Kľúčové slová: úprava, zinkovanie, technológia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2007