Názov: Příbřežní plavba: nabídka pravidelných evropských linek
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 6-9
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje pribrežnej námornej doprave, konkrétne ponuke pravidelných európskych liniek. Ich potenciál je hlavne vo väzbe na železničnú a cestnú dopravu. V prospech vodnej doprave hovorí aj obmedzená kapacita cestnej infraštruktúry a vplyv cestnej dopravy na životné prostredie. Autorka konštatuje, že spoľahlivosť celého logistického reťazca začína byť často dôležitejšia ako rýchlosť dodania zásielky.
Kľúčové slová: vodná doprava, loď, pribrežná plavba
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Boj o přežití na českých řekách
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2010, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje súčasnému využívaniu riečnej vodnej dopravy v ČR. Analyzuje súčasný stav jej využívania ako aj jeho dôvody. Celková dĺžka splavnených vodných ciest v ČR je 355 km, lodný park nákladných plavidiel predstavuje 150 lodí. Článok obsahuje aj koncepcie budúceho rozvoja riečnej dopravy v ČR.
Kľúčové slová: vodná doprava, loď, rieka,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Nákladní silniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček cestných nákladných dopravcov podľa obratu za prepravu v roku 2009 v ČR. Okrem obratu z prepravy, počtov prevádzkovaných vozidiel podľa kategórie, výrobcu vozidla a návesu obsahuje aj porovnanie na základe druhu prepravovaného nákladu a počtu zamestnaných vodičov.
Kľúčové slová: dopravca, obrat, počet vozidiel, druh tovaru
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Budoucnost má CNG a vodík
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2010, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autorka sa v článku venuje možnostiam využitia alternatívnych palív vo vozidlách cestnej nákladnej dopravy a budúcim vývojovým trendom. Alternatívne palivá majú v súčasnosti svoje uplatnenie v oblasti manipulačnej techniky, vo vozidlách nákladnej dopravy sa používajú okrajovo. Vzhľadom na obmedzenosť zásob fosílnych palív sa v horizonte 20 a viac rokov očakáva rast intenzity používania alternatívnych palív. V súčasnosti je v ČR registrovaných okolo 2000 vozidiel na CNG.
Kľúčové slová: vozidlo, cestná nákladná doprava, alternatívne palivá, vodík, CNG
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Výchova řidičů nově
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2010, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje problematike školenia profesionálnych vodičov cestnej nákladnej dopravy v ČR. Autorka sa venuje časovému rámcu vstupného a pravidelného školenia ako aj ich obsahovej náplni. Trendom v tejto oblasti je zavádzanie študijného odboru profesionálny vodič cestnej nákladnej dopravy, kde sa očakáva rastúci záujem.
Kľúčové slová: profesionálny vodič, školenie, cestná nákladná doprava
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Viaceré zmeny v cestnej doprave
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 28 - 29
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá zmeny v cestnej premávke a zmeny v cestnej doprave, ktoré začali platiť v roku 2010. V prvej časti autor analyzuje zmenu právomocí polície pri kontrole na ceste. V ďalšej časti sú analyzované požiadavky na psychickú spôsobilosť a osvedčenie o evidencii vozidla. V ostatnej časti autor analyzuje zmeny v súvislosti so spoplatnením cestnej siete mýtom a nové dopravné značky platné v SR.
Kľúčové slová: kontrola, spôsobilosť, premávka, požiadavky, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Špecifické režimy prepravy
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 2/2010, str. 22 - 25
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku prepravy nebezpečných vecí, na ktorú sú kladené prísne požiadavky na jej zabezpečenie. Na určité režimy prepravy sú však kladené nižšie požiadavky a práve týmito prepravami sa zaoberá príspevok. V prvej časti autor uvádza platnú legislatívu, pričom ďalej sa venuje požiadavkám na obaly a ich označovaniu. Ďalej popisuje maximálne množstvo látok a požiadavky na bezpečnostného poradcu a školenie vodičov. Ostatná časť príspevku popisuje požiadavky na výbavu vozidla a na zápisy vo vzťahu k nebezpečným veciam.
Kľúčové slová: cestná, doprava, nebezpečné, veci, ADR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Príbrežná plavba ponúka pravidelné linky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 05/2010; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku príbrežnej plavby a ponúkaných liniek. Autorka príspevku poukazuje na skutočnosť, že dnes je spoľahlivosť logistického reťazca dôležitejšia ako rýchlosť dodania. V ďalšej časti je analyzovaný najčastejší spôsob prepravy do prístavov a možnosti využívania príbrežnej plavby. V ostatnej časti je analyzovaný záujem o príbrežnú plavbu.
Kľúčové slová: vodná, doprava, príbrežná, plavba, riešenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2010

 Názov: 15 000 návěsů ročně jede vlakem
Autor: Ing. Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 4/2010; str. 60
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kontinentálnej kontajnerovej prepravy, pričom sa osobitne venuje situácii v ČR. V prvej časti autor uvádza prevádzkovateľa kombinovanej dopravy a jeho akcionárov. V ďalšej časti autor uvádza štatistiky vývoja prepravy, najčastejšie trasy prepravy a poskytované služby pre zákazníkov.
Kľúčové slová: kombinovaná, preprava, kontajner
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Správne upevnený náklad – ochrana i prevencia
Autor: JB
Zdroj: Magazín Transport, 5/2010; str. 36 - 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou upevnenia nákladu v cestnej doprave. V prvej časti sú analyzované normy, ktoré upravujú túto problematiku. V ďalšej časti sú uvedené alternatívy zabezpečenia a základné zásady upevnenia. Ostatná časť príspevku sa venuje taktiež viazacím bodom a možnostiam poistenia. Príspevok je doplnený viacerými fotografiami.
Kľúčové slová: technika, upevnenie, nákladu, bezpečnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Čo spôsobil jeden vulkán
Autor: Alexander Parízek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá postup pri obmedzení leteckej dopravy vplyvom vulkánu v apríly 2010. V prvej časti autor uvádza obmedzenia leteckej dopravy a chaos, ktorý nastal na letiskách. Tiež poukazuje na úplné uzatvorenie leteckého priestoru v Európe a vplyv na ekonomiku. V ostatnej časti sa zaoberá potrebnými energetickými opatreniami a nutnosti pripraviť pravidlá pre takéto situácie.
Kľúčové slová: letecká, doprava, vulkán, pravidlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Projekt ChemLog v polčase
Autor: Ing. Jaroslav Čermák
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2010, str. 16
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup riešenia projektu zameraného na logistiku chemického priemyslu. V prvej časti príspevku je spracovaná analýza vývoja prepravy produktov chemického priemyslu, ostatná časť obsahuje čiastkové výsledky riešenia projektu (možnosti využitia biopalív, vedenie trás a spôsob prepravy).
Kľúčové slová: nebezpečný, tovar, chémia, optimalizácia, projekt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2010

 Názov: Organizácia vnímania – klamú nás naše oči? (I. časť).
Autor: PhDr. Karol Kleinmann
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2010, str. 26
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku popisuje problematiku vzniku dopravných nehôd v cestnej doprave z dôvodu klamlivého vnímania okolia vodičom. V príspevku sú uvedené viaceré príklady z cestnej dopravy, ktoré môžu spôsobovať vodičovi mylný obraz o skutočnej situácii na vozovke.
Kľúčové slová: nehoda, psychológia, vnímanie, vodič
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Medzinárodná spolupráca pri rozvoji ekologickej multimodálnej logistike.
Autor: TS/lc
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2010, str. 22
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje spôsob zabezpečenia prepravy komponentov v automobilovom priemysle z francúzskeho Vesoule do ruskej Kaluge. Príspevok popisuje spôsob prepravy prvým vlakom a potenciál rastu automobilových prevádzok v Rusku v súvislosti s touto prepravou. Ostatná časť príspevku rozoberá rozvoj efektívnej logistickej infraštruktúry.
Kľúčové slová: logistika, preprava, automobilový, sektor, vlak
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Bezpečná preprava sieťoviny.
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 62 - 63
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku upevnenia sieťoviny na otvorenom vozidle tak, aby sa tento náklad nezošmykol a neohrozoval ostatných účastníkov premávky. V príspevku je predstavený spôsob upevnenia sieťoviny, pričom spôsob vedenia viazacích popruhov je znázornený na obrázkoch v príspevku.
Kľúčové slová: legislatíva, upevnenie, naloženie, sieťovina, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Nové požiadavky na karosérie.
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2010, str. 60 - 61
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku požiadaviek na karosérie nákladných vozidiel. Podrobne sa autor venuje požiadavkám proti posunutiu nákladu dopredu, minimálnemu počtu viazaní, zaisteniu bočníc, čiel a dvier a schvaľovaniu vozidiel. Súčasťou príspevku je viacero názorných obrázkov.
Kľúčové slová: legislatíva, požiadavka, upevnenie, naloženie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2010

 Názov: Itálie – varování českých autodopravců.
Autor: JUDr. Elisa Bradáčová – Ing. Milan Touš
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 1/2010; str. 25 - 27
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok poskytuje návod, ako má postupovať vodič v prípade, ak sa chce vyhnúť problémom súvisiacich s pašovaním nelegálnych migrantov. Autori poukazujú na problém v Taliansku. V príspevku sú uvedené postupy, ktoré je potrebné realizovať vrátane kontrolného listu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontrolný, list, pašovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Taiwanská produkcia potrebuje krídla.
Autor: Alexander Parízek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2010, str. 20
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje systémy prepravy z a na ostrov Taiwan, ktorý produkuje veľký objem tovarov na export a taktiež z dôvodu nedostatku surovín je podstatný dovoz tovaru. V príspevku autor analyzuje nákladnú a námornú dopravu. Analyzuje linky medzi ostrovom Taiwan a USA, taktiež Európou ale predovšetkým ostatnou časťou ČLR.  
Kľúčové slová: Čína, cargo, letecká, námorná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Viac Mitsubishi cez Bremhaven (Mehr Mitsubishis über Bremerhaven).
Autor: www.blg.de
Zdroj: LOGISTICS PILOT Das Magazin für die Wirtschaft und Transport, Nr. 1, Februar 2010, s. 26
Vydavateľ: Bremische Hafenvertretung (BHV), Word Trade Center, D-28 195 Bremen, Birkenstraße 15, Deutschland
ISSN: 1403-2756
Jazyk: nemecký
Anotácia: Mitsubishi Europe poveril BLG AutoTransporte distribúciou všetkých vozidliel z miesta holandskej produkcie - Born, do miest nemeckej obchodnej siete. Pričom sa jedná sa o ročný objem asi 15 000 vozidiel, nákladné vozidlá pre všetkych obchodníkov Mitsubishi  v Nemecku rozdeľujú aj cez autoterminál BLG v Bremhavene, pre nórsky trh sú odosielané loďou. Zmluva platí predbežne až do r. 2012. V meste Born sa vyrábajú Mitsubishi typu Colt a Outlander. Až doposiaľ bola distribúcia v severnom Nemecku v rukách BLG. S rozšírením prepravnej zmluvy sa zdvojnásobnil objem dopravy od BLG AutoTransporte pre zákazníkov Mitsubitshi.
Kľúčové slová: Mitsubishi Europe, BLG Autotransporte, distribúcia vozidiel, nemecká obchodná sieť, ročný objem, nákladné vozidlá, autoterminál, nórsky trh, prepravná zmluva.
Spracoval: Ing. Bronislav Kováč - Žilinská univerzita, Katedra CMD
Zaradené: apríl 2010

 Názov: Doprava po moriach čaká na oživenie.
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 2/2010; str. 77
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku námornej dopravy. Príspevok poukazuje na skutočnosť, že napriek poklesu výkonov musia námorní rejdari odoberať vopred objednané lode, čo spôsobuje ešte vyššiu stratu. Ostatná časť príspevku rozoberá ďalšie problémy, ktoré vznikajú v prístavoch.
Kľúčové slová: námorná, doprava, výkon, rejdar
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2010