Názov: Setkání o kombinované dopravě
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2010, str. P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o workshope konanom v rámci kongresu EASTLOG 2010, ktorý bol zameraný na problematiku kombinovanej dopravy. Podstatná časť diskusie bola zameraná na harmonizáciu podmienok cestnej a železničnej dopravy, pričom workshopu sa zúčastnili poprední predstavitelia významných operátorov kombinovanej dopravy a poskytovateľov logistických služieb.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, zásielka, workshop, harmonizácia
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Prečo doťahovať popruhy
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2010, str. 36 - 37
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku upevnenia nákladu vrchným viazaním. Autor poukazuje v príspevku na nutnosť doťahovať popruhy, čo dokazuje meraním pri konkrétnej preprave. Súčasťou príspevku je výsledok merania spracovaný graficky, ktorý v závislosti na čase prepravy vykresľuje napínaciu silu v popruhoch. Súčasťou príspevku je viacero obrázkov.
Kľúčové slová: sila, popruh, viazanie, napínanie, uloženie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Téma: nadrozmerná preprava
Autor: red
Zdroj: Magazín Transport, 11/2010; str. 42 - 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu článkov, rozoberajúcich prepravu nadrozmerných zásielok. V prvej časti je spracovaná technológia takýchto prepráv. Ďalšia časť príspevku predstavuje analýzu ťahačov, určených na takéto prepravy. Predstavených je v príspevku 6 ťahačov určených na prepravy nadmerných a nadrozmerných zásielok.   
Kľúčové slová: nadmerná, nadrozmerná, preprava, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Preprava tovaru z Ázie do Európskej únie (2)
Autor: Ing. Viktória Valachovičová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 11/2010, str. 24 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o pokračovanie príspevku z minulého čísla, v ktorom sa autorka venuje možnostiam prepravy tovaru z Ázie do Európy v súvislosti s neustále narastajúcim dopytom po preprave tovarov z Ázie do Európy. V príspevku analyzuje možnosti prepravy dvoch tried tovarov (trieda XVII a XI). V príspevku sa taktiež venuje analýze dovozu automobilov.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, vývoj, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2011

 Názov: Lepšia spolupráca na mori v Stredomorí.
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 10/2010; str. 77
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje možností zvýšenia konkurencie prístavov v Stredomorí vo vzťahu k prístavom v Nemecku, Belgicku a Holandsku. V prvej časti príspevku sú predstavené prístavy v Stredomorí a poukazuje sa na možnosti ich spolupráce. Autor poukazuje na hlavné zameranie sa prístavov na strednú a východnú Európu.
Kľúčové slová: námorná, doprava, prístav, konkurencia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010

 Názov: Návrh modelu kombinovanej dopravy
Autor: Ing. Ladislav Kokoška, CSc.
Zdroj: Magazín Transport, 10/2010; str. 74 - 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje možnosti kontajnerovej prepravy tovaru z Číny do Európy. V príspevku sú porovnávané dve alternatívy: námorná doprava alebo železničná doprava cez Transsibírsku magistrálu. V prvej časti príspevku sú uvedené základné parametre jednotlivých trás prepravy a ceny prepravy. V ostatnej časti sú zhrnuté hlavné prínosy navrhovaného spôsobu prepravy autora železničnou dopravou. Súčasťou príspevku je viacero názorných obrázkov aj porovnávacia tabuľka.
Kľúčové slová: trať, námorná, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010

 Názov: Širokorozchodná: realita alebo utópia?
Autor: as
Zdroj: Magazín Transport, 10/2010; str. 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výstavby širokorozchodnej železničnej trate územím SR. V prvej časti príspevku je uvedený postoj vlády SR, ďalšia časť príspevku uvádza parametre navrhovanej trate a náklady spojené s jej výstavbou. 
Kľúčové slová: trať, výstavba, železničná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010

 Názov: Preprava tovaru z Ázie do Európskej únie (1)
Autor: Ing. Viktória Valachovičová
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2010, str. 24 - 25
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka sa venuje možnostiam prepravy tovaru z Ázie do Európy v súvislosti s neustále narastajúcim dopytom po preprave tovarov z Ázie do Európy. V príspevku porovnáva dve možnosti prepravy – námornú a železničnú prepravu z hľadiska času, nákladov, vzdialenosti a emisií. V tejto súvislosti tiež analyzuje medzinárodné železničné koridory v SR a poukazuje na možnosti kombinovanej dopravy.
Kľúčové slová: kombinovaná, doprava, vývoj, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010

 Názov: Poľsko plánuje rozvoj nákladných liniek
Autor: Alexander Parízek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 10/2010, str. 22 - 23
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku leteckej nákladnej dopravy. V prvej časti je uvedená analýza súčasných leteckých nákladných liniek z Poľska a ich vývoj v ostatnom období. V ďalšej časti sú spracované vyhliadky na rozvoj leteckej nákladnej dopravy v Poľsku.
Kľúčové slová: letecká, doprava, Poľsko, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2010

 Názov: Téma: Prívesy a komponenty
Autor: red.
Zdroj: Magazín Transport, 9/2010; str. 26 - 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Ide o sériu článkov rozoberajúcich problematiku prívesov a komponentov súvisiacich s prívesmi. V prvej časti je spracovaná štatistika predaja prívesov v SR. Ostatné články predstavujú ponuku prívesov a ich technické vyhotovenie. Taktiež v príspevkoch sú uvedené požiadavky na montáž reflexných pásov na prívesy.   
Kľúčové slová: cestná, doprava, príves, náves, technika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Vnútroštátna preprava odpadov
Autor: Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2010, str. 22 - 25
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku sa venuje problematike vnútroštátnej prepravy odpadov. V prvej časti analyzuje legislatívne požiadavky, pričom poukazuje na registračnú povinnosť. V ďalšej časti analyzuje prepravu nebezpečných odpadov a súvisiacich pokynov pre prípad nehody ADR. Súčasťou príspevku je viacero rozdelení odpadov.
Kľúčové slová: odpad, preprava, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Železnice: rastie záujem o Áziu
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2010; str. 10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku záujmu o železničnú dopravu. V prvej časti poukazuje na skutočnosť, že výhodnou je preprava ucelenými vlakmi, ktorá je časovo výrazne menej náročná. V ďalšej časti sa autor venuje výmene rušňov na hraniciach a v ostanej časti je analyzovaný dopyt po službách železničnej dopravy.
Kľúčové slová: železničná, doprava, výkon, služby
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2010

 Názov: Čína plánuje rekonštrukciu nákladnej linky
Autor: Alexander Parízek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 9/2010, str. 16 - 17
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zlučovania leteckých nákladných dopravcov v Číne. Príspevok uvádza dôvody, ktoré vedú štátne letecké spoločnosti nákladnej dopravy k fúzii. V ostatnej časti je popísaná história vzniku dopravcov a vymenované spoločnosti, ktoré sa budú spájať. V ostatnej časti príspevku sú uvedené ďalšie spoločnosti leteckej nákladnej dopravy, ktoré pôsobia v Číne. Súčasťou príspevku je aj informácia o zákaze lietania lietadiel AN-12.
Kľúčové slová: letecká, nákladná, doprava, Čína
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: Loňská investiční dotace přinesla první ovoce
Autor: Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 8/2010; str. 31
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku kombinovanej prepravy Ro-La, to znamená prepravy cestných súprav na železničných vozňoch v ČR. V príspevku je spracovaná štatistika prepravy súprav za obdobie rokov 2008 až 2010 po štvrťrokoch. Autor poukazuje na výrazný nárast výkonov kombinovanej prepravy.    
Kľúčové slová: preprava, kombinovaná, Ro-La, výkon
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2010

 Názov: V kurze sú rejdárstva prepravujúce ťažké a nadrozmerné náklady
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 89
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok analyzuje výkony a realizovanie prepráv nadmerných a nadrozmerných zásielok námornou prepravou. V prvej časti sú analyzované požiadavky na lode, ostatná časť poukazuje na štát, ktorý stojí na čele týchto prepráv. Ostatná časť príspevku sa venuje inovatívnym riešeniam.
Kľúčové slová: námorná, nadrozmerná, nadmerná, doprava, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Železničnej doprave v EÚ pomôže zmena organizácie
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá spôsobom budúcej prepravy tovarov na kontinente, v rámci ktorého je predpokladaný výrazný nárast. Autor príspevku poukazuje na nutnej súčinnosti všetkých druhov dopravy, pričom významnú úlohu musí zohrať železničná dopravy. V ďalšej časti príspevku sú analyzované jej výhody a zmena organizácie.
Kľúčové slová: železničná, doprava, prognóza, výhody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Cesta k oblakom
Autor: PH
Zdroj: Magazín Transport, 7-8/2010; str. 56 - 57
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje cestu, ktorá umožňuje vozidlám dostať sa do najvyššej výšky v Európe. Ide o cestu s názvom Grossglockner Hochalpenstrasse. V príspevku je uvedená história výstavby cesty, jej zaujímavosti a technické parametre cesty.   
Kľúčové slová: cestná, doprava, cesta, zaujímavosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Turecko je križovatka leteckého karga
Autor: Alexander Parízek
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2010, str. 34 - 35
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku leteckej nákladnej dopravy. Poukazuje na skutočnosť, že jedným z najvýznamnejších krajín z hľadiska leteckej nákladnej dopravy pre Európu je práve Turecko a mesto Istambul. V príspevku sú uvedené prekládkové smery z tohto mesta. Ostatná časť príspevku popisuje výkonové a technické parametre tureckej leteckej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: letecká, doprava, preprava, náklad, lietadlo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2010

 Názov: Nákladní automobily: Užitkové vozy N1, N2 a N3
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 40-41
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje charakteristiky a porovnávaciu analýzu predajnosti úžitkových vozidiel kategórií N1, N2 a N3 v ČR v roku 2009. Rebríčky predajcov vozidiel sú zostavené podľa počtov predaných vozidiel, ich podielu na trhu, počtu zamestnancov, rozsahu poskytovaných služieb a ďalších kritérií.
Kľúčové slová: nákladný automobil, cestná doprava, predaj vozidiel
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010

 Názov: Kombinovaná doprava: Převedení zboží ze silnice na železnici přineslo dopravci významné zvýšení produktivity práce
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2010, str. 30-31
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Prakticky orientovaný článok sa zaoberá využitím služieb operátora kombinovanej dopravy BOHEMIAKOMBI pri preprave cestných návesov na železničných vozňoch. Článok analyzuje aj vplyv využívania služieb železničnej dopravy na produktivitu práce cestného dopravcu.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, preprava, produktivita práce
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2010