Názov: Nákladní železniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček železničných nákladných dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2010 podľa počtu zamestnancov. Rebríček poskytuje informácie o počtoch zamestnancov, obrate v roku 2010, výkonoch železničnej nákladnej dopravy a ich štruktúre (export, import, vnútroštátna) ako aj o počte obsluhovaných krajín. Rebríček tiež poskytuje informácie o štruktúre poskytovaných služieb a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: železničná nákladná doprava, zamestnanec, kapacita, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Nákladní letečtí dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček leteckých nákladných dopravcov pôsobiacich v ČR v roku 2010 podľa počtu vlastných lietadiel vo svete. Rebríček poskytuje informácie o počtoch a typoch prevádzkovaných lietadiel, výkonoch leteckej dopravy, využitej kapacite a počte obsluhovaných krajín. Rebríček tiež poskytuje informácie o rozsahu poskytovaných služieb a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: letecká nákladná doprava, lietadlo, kapacita, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Nákladní silniční dopravci
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok obsahuje rebríček cestných nákladných dopravcov v ČR v roku 2010 podľa celkového počtu prevádzkovaných vozidiel. Rebríček poskytuje informácie o počtoch dopravných prostriedkov dopravcov a ich štruktúre (členenie do piatich hmotnostných kategórií), štruktúra je doplnená aj o značky prevádzkovaných vozidiel. Rebríček tiež poskytuje informácie o prepravovaných tovarových skupinách (celkovo uvádzaných osem) a hlavných zákazníkoch dopravcov.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vozidlo, druh tovaru, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Silnice pod palbou kritiky
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá výstavbou cestnej infraštruktúry v ČR. Hodnotí rozsah a kvalitu cestnej infraštruktúry v medzinárodnom meradle. Uvádza špecifiká a obmedzujúce podmienky prípravy výstavby a samotnej výstavby. Zaoberá sa tiež problematikou údržby a opráv existujúcej infraštruktúry.
Kľúčové slová: cestná komunikácia, cestná doprava, diaľnica, výstavba, údržba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Expresní přeprava: kvalita a garance doručení
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 12/2011, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na medzinárodné a vnútroštátne expresné prepravné služby poskytované v ČR. Autorka charakterizuje koncepcie expresnej prepravy zásielok B2B (z domu do domu pre podnikateľské subjekty) a B2C (doručovanie na súkromné adresy), ich špecifiká a obmedzujúce podmienky.
Kľúčové slová: expresná preprava, kvalita, balík, doručovanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Přípojná vozidla a nástavby
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 46
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje porovnávaciu analýzu dodávateľov prípojných vozidiel a výmenných nadstavieb v ČR v roku 2009. Porovnanie je uskutočnené na základe obratu dodávateľov v roku 2009, uvedený je aj obrat v roku 2008. V porovnávacej tabuľke je uvedená aj ponuku prívesov a nadstavieb od uvedených dodávateľov podľa ich účelu použitia.
Kľúčové slová: prípojné vozidlo, nadstavba, dodávateľ, ponuka, zákazník
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Když se řekne: Low SAPS oleje pro nákladní vozidla
Autor: Ivana Václavíčková
Zdroj: Systémy logistiky, 11/2011, str. 12-13
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je tematicky zameraný na využívanie motorových olejov v motoroch vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Článok analyzuje chemickú skladbu olejov a ich životnosť vo väzne na typ motora podľa emisného limitu. Autor sa venuje tiež emisným limitom škodlivín pre vznetové motory, článok obsahuje porovnanie emisných limitov Euro I až Euro VI.
Kľúčové slová: cestná doprava, vozidlo, olej, emisný limit
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2012

 Názov: Používání zimních pneumatik v ČR pro vozidla nad 3,5 t
Autor: Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 10/2011; str. 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku analyzuje požiadavky na používanie zimných plášťov u vozidiel s celkovou hmotnosťou kladené právnymi predpismi v ČR. V prvej časti sú analyzované predpisy, ktoré sa zaoberajú touto problematikou a taktiež je definovaný plášť, ktorý sa považuje za zimný. V ostatnej časti sú uvedené podmienky, pri ktorých musí byť vozidlo povinne vybavené zimnými plášťami.
Kľúčové slová: cestná, doprava, plášť, pneumatika, zima
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Preprava po železnici ma stúpajúci trend
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá výkonmi železničnej dopravy v SR. V prvej časti autor uvádza analýzu ekonomického vývoja v ostatnom období. Ďalej poukazuje na skutočnosť zvýšenia výkonov prepravy dreva a taktiež nárastu dopytu po preprave. V ostatnej časti autor uvádza dlhodobú zmluvu s automobilkou KIA a taktiež cenovú politiku dopravcu.
Kľúčové slová: železničná, nákladná, doprava, výkon, vývoj
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Na rad prídu zimné pneumatiky
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku používania zimných plášťov v SR. V prvej časti uvádza požiadavky predpisov, ktoré upravujú časový úsek roka, v ktorom je potrebné používať zimné plášte. V ďalšej časti sa autor venuje požiadavkám na konštrukciu.
Kľúčové slová: cestná, doprava, plášť, pneumatika
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011

 Názov: Zaměřeno na kvalitu motorových paliv
Autor: Jaroslav Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 32-34
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor v článku hodnotí kvalitu pohonných látok distribuovaných v ČR. Pri benzínoch je podiel nekvalitných pohonných látok výrazne menší v porovnaní s motorovou naftou. Článok analyzuje aj najčastejšie prehrešky v súvislosti s kvalitou ako aj možné dopady na prevádzku vozidla cestnej nákladnej dopravy.
Kľúčové slová: cestná doprava, pohonné látky, motorová nafta, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Nástavbová technika: Zdvihací plošina nesmí chybět
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 22-24
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá skriňovými nadstavbami cestných vozidiel. V ČR sú preferované nadstavby s maximálnym ložným priestorom, ktorý nie vždy zodpovedá typu podvozku. Autorka charakterizuje najdôležitejšie parametre a požiadavky pri výbere nadstavby. Článok obsahuje aj porovnávaciu analýzu parametrov štyroch typov skriňových nadstavieb od rôznych výrobcov.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, vozidlo, nadstavba, zdvíhacie čelo
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Podíl českých dopravců roste
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 20
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na kontinentálnu kombinovanú dopravu v ČR. Podiel prepravy cestných návesov železničnou dopravou narastá. Operátor vlakových liniek Bohemiakombi odhaduje, že v priebehu tohto roka sa prepraví 8 400 intermodálnych návesov. Nadpolovičnú väčšinu prepravených návesov tvoria české firmy. Podmienkou rastu a udržateľnosti výkonov je optimálny tok tovarov. Masívnejšiemu rozvoju kontinentálnej kombinovanej dopravy chýbajú investície do terminálov.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, železničná doprava, intermodálny náves
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Silnice jako byznys
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 10/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je zameraný na elektronický mýtny systém v ČR. Autor sa venuje analýze a porovnaniu mikrovlnného a satelitného systému výberu mýta. Venuje sa tiež budúcemu vývoju architektúry mýtneho systému v ČR s cieľom štátu udržať vozidlá „ťažkej“ nákladnej dopravy na nadradenej cestnej infraštruktúre.
Kľúčové slová: cestná doprava, mýto, mikrovlnná technológia, satelitná technológia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Nachystajte si zimnú obuv
Autor: Jozef Brezovský a Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2011; str.  10 - 11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku výmeny plášťov v zimnom období a vplyv tejto výmeny na ekonomiku podniku. V prvej časti sú analyzované požiadavky v zahraničí vo vzťahu k výmene plášťov  v zimnom období. Autor v ostatnej časti poukazuje na skutočnosť, že súprava v rámci medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy prechádza pri preprave rôznymi klimatickými podmienkami.
Kľúčové slová: pneumatika, plášť, preprava, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: november 2011

 Názov: Prémiová paliva: Kvalita o stupeň výše
Autor: Petr Kozák
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 38-39
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje kvalite pohonných látok dostupných na čerpacích staniciach v ČR, konkrétne porovnáva kvalitu štandardne ponúkaných pohonných látok s tzv. prémiovými. Hlavné rozdiely, ktoré majú dopad na prevádzku vozidla, súvisia s chodom a kondíciou motora, spotrebou paliva a množstvom emisií škodlivín vo výfukových plynoch. Kvalitnejšie prémiové palivá sú charakteristické vyššou cenou.
Kľúčové slová: palivo, kvalita, motor, životnosť, cena
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Kombinovaná doprava: O čtyři tuny nákladu více
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. P8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o obsahovej náplni „Stretnutia dopravy a zasielateľstva“ v rámci kongresu EASTLOG 2011. Stretnutie bolo zamerané na kombinovanú dopravu a význam európskych prístavov. Účastníci stretnutia mali možnosť získať aktuálne informácie o stave kontinentálnej intermodálnej dopravy cesta-železnica, ale mali tiež príležitosť dozvedieť sa viac o prístavoch Rotterdam, Hamburg a Koper.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, náklad, prístav
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Zimní pneu: Hlavně na hnaných kolech
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2011, str. 14-15
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je tematicky orientovaný na používanie zimných pneumatík pri prevádzke vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Autor charakterizuje výhody a potrebu používania zimných pneumatík. Analyzuje legislatívne požiadavky v ČR a porovnáva ich s Nemeckom. Z pohľadu dopravcov sa tiež venuje zvýšeným nákladom na pneumatiky vyvolaným používaním zimných pneumatík.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, zimná pneumatika, nákladné vozidlo, náklady
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Z Lovosic do Německa o 60 % více zásilek
Autor: Vladimír Fišer
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2011; str. 33
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku popisuje vývoj prepravy zásielok v sprevádzanej kombinovanej doprave z Losovíc do Nemecka. Popisuje výrazný nárast výkonov v prvej časti a v ostatnej časti uvádza dôvody zmeny výkonov.
Kľúčové slová: vodič, pravidlá, cestnej, sociálna, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011

 Názov: Povinnost instalace a používání tachografu
Autor: tomd
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2011; str. 29 - 30
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku popisuje postup používania tachografov pre prevádzke vozidiel s najväčšou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t. Poukazuje na konkrétnych príkladoch, kedy musí byť vozidlo vybavené tachografom a kedy je možné vozidlo prevádzkovať bez tachografu.
Kľúčové slová: vodič, pravidlá, cestnej, sociálna, legislatíva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2011